Αξιολόγηση Σπουδαστών

Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας

Με την ολοκλήρωση κάθε τμήματος οι σπουδαστές λαμβάνουν ένα τελικό βαθμό υπολογισμένο επί τοις εκατό. Αυτός προκύπτει από το βαθμό γραπτών και προφορικών, καθένας από τους οποίους υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

  • Βαθμός γραπτών: τρεις εκθέσεις 30% (10% η κάθε μία), δύο τεστ περιόδου 40% (20% το καθένα), ένα τελικό τεστ 30%.
  • Βαθμός προφορικών: παρουσία και συμμετοχή στην τάξη 40%, επίδοση σε τρεις προφορικές δραστηριότητες 20% η κάθε μία.

Για να θεωρηθεί ότι ο σπουδαστής ολοκλήρωσε με επιτυχία το τμήμα και μπορεί να προαχθεί στο επόμενο, πρέπει ο τελικός βαθμός του να είναι 70% ή άνω.  Ο τελικός βαθμός προκύπτει διαιρώντας δια δύο το άθροισμα του βαθμού γραπτών και του βαθμού προφορικών. Για παράδειγμα, αν ο σπουδαστής έχει βαθμό γραπτών 65% και βαθμό προφορικών 75%, ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως εξής: 65% + 75% : 2 = 70%.

Τμήματα Συνομιλίας

Με την ολοκλήρωση κάθε τμήματος, λαμβάνετε ένα τελικό βαθμό υπολογισμένο επί τοις εκατό. Αυτός προκύπτει ως εξής: παρουσία στην τάξη 20%, συμμετοχή στην τάξη 30%, επίδοση σε δύο προφορικές δραστηριότητες 25% η καθεμία.

Για να ολοκληρώσετε με επιτυχία το τμήμα και να προαχθείτε στο επόμενο προφορικό τμήμα, πρέπει ο τελικός βαθμός σας να είναι 70% ή άνω.

Τμήματα Προετοιμασίας Εξετάσεων

Με την ολοκλήρωση κάθε τμήματος, λαμβάνετε ένα τελικό βαθμό υπολογισμένο επί τοις εκατό. Αυτός προκύπτει από το βαθμό γραπτών και προφορικών, καθένας από τους οποίους υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

  • Βαθμός γραπτών: δύο εκθέσεις 20%, ένα τεστ περιόδου εξεταστικού τύπου (mock test) 40%, ένα τελικό τεστ εξεταστικού τύπου (mock test) 40%.
  • Βαθμός προφορικών: παρουσία και συμμετοχή στην τάξη 20%, επίδοση σε δύο προφορικές δραστηριότητες εξεταστικού τύπου 40% η κάθε μία.

Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς το τμήμα, πρέπει ο τελικός βαθμός σας να είναι 70% ή άνω. Ο τελικός βαθμός προκύπτει διαιρώντας δια δύο το άθροισμα του βαθμού γραπτών και προφορικών. Για παράδειγμα, αν έχετε βαθμό γραπτών 65% και βαθμό προφορικών 75%, ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως εξής: 65% + 75% : 2 = 70%.

Τελευταία Ενημέρωση: 2015/04/28 - 12:49:53

Newsletter

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter   Hellenic American Union Facebook

Αξίζει να δείτε

Hellenic American Union Thessaloniki

Hellenic American Union e-learning platform


Πιστοποίηση

Commission on English Language Program Accreditation

Πιστοποιημένο από το ISO-9001

ISO 9001


 

Πού θα μας βρείτε

Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Μασσαλίας 11Β (2ος όροφος)
10680 Αθήνα
Τηλ.: 2103680900, 2103680910
Fax: 2122222629
Email: moderngreek@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Αποστολή Σελίδας