Διοίκηση Έργου: από το σχεδιασμό ως την ολοκλήρωση (Project Management Fundamentals)

Μάθετε τα βασικά εργαλεία και τις τεχνικές Διοίκησης Έργων

Το σεμινάριο αναλύει την βασική μεθοδολογία Διοίκησηςης Έργου, τις αρχές, τις τεχνικές και τα εργαλεία εκείνα που βοηθούν τους συμμετέχοντες μιας ομάδας έργου να το διαχειριστούν με επιτυχία.

Το σεμινάριο εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ισορροπία μεταξύ γραφειοκρατίας, ανθρώπινου δυναμικού, διαδικασιών, εργαλείων, για να γίνει ομαλή ενσωμάτωση της διαχείρισης έργου στις καθημερινές πρακτικές της επιχείρησης.

Στόχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα παρουσιάζει:

 • τις βασικές αρχές διαχείρισης έργου,
 • τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τα χρονοδιαγράμματα,
 • την κοστολόγηση,
 • τη διοίκηση ομάδων εργασίας,
 • διαχείριση κινδύνων και αλλαγών
 • τον ρόλο του project manager στην επιχείρηση, τη σχέση του με την διοίκηση και τους πελάτες
 • και θέματα διαχείρισης ανθρώπινου παράγοντα όπως: ηγεσία, διαπραγματεύσεις, και επίλυση διαφορών.

Γνωστικές περιοχές

Διοίκηση Έργων

 • Χαρακτηριστικά των έργων
 • Ο κύκλος ζωής των έργων
 • Έργα στρατηγικής, πληροφορικής, παραγωγής, μάρκετινγκ
 • Συχνά προβλήματα
 • Ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος Δοίκησης Έργων
 • Βασικές ομάδες διαδικασιών της Διοίκηκσης έργων

Οι εννέα γνωστικές περιοχές του Project Management

 • Ενοποίηση έργου
 • Διαχείριση αντικειμένου εργασιών
 • Διαχείριση χρόνου
 • Διαχείριση κόστους
 • Διαχείριση ποιότητας
 • Διοίκηση ανθρώπινων πόρων
 • Διαχείριση επικοινωνίας
 • Διαχείριση κινδύνων
 • Διαχείριση προμηθειών/αγορών

Ακολουθεί συζήτηση με τους συμμετέχοντες σχετικά με το πώς διαχειρίζονται συγκεκριμένα ζητήματα που τους απασχολούν πάνω στα projects που διαχειρίζονται οι ίδιοι ή γενικά η εταιρεία τους.

Οργανωτική Δομή

 • Οργανωτική δομή έργου
 • Μοντέλα οργανωτικών δομών
 • Οργανωσιακή κουλτούρα
 • Χαρακτηριστικές ομάδες συμμετεχόντων έργου

Σχεδιασμός Έργου (πλάνο υλοποίησης)

 • Καθορισμός αντικειμένου έργου
 • Σχέδιο διαχείρισης έργου
 • Έντυπα μεταβολών/αλλαγών
 • Αναλυτική δομή εργασιών (WBS)
 • Υποστηρικτικές διαδικασίες σχεδιασμού

Προγραμματισμός Έργων

 • Ανάλυση, κατασκευή και επίλυση δικτύου δραστηριοτήτων
 • Κρίσιμη δραστηριότητα/διαδρομή
 • Προγραμματισμός με περιορισμένη διαθεσιμότητα πόρων
 • Μέθοδος PERT
 • Διαγράμματα Gantt

Εργαστήριο 1
Οι συμμετέχοντες επιλέγουν ένα υποτιθέμενο έργο, ορίζουν τους στόχους και το αντικείμενο του έργου και σχεδιάζουν την αναλυτική δομή εργασιών (work breakdown structure) και το δίκτυο δραστηριοτήτων του έργου.

Ο ρόλος του Διαχειριστή Έργων

 • Απαραίτητα χαρακτηριστικά του ρόλου του Διαχειριστή Έργου
 • Ευθύνες, αρμοδιότητες, γραμμές επικοινωνίας
 • Δυσκολίες και προκλήσεις για τον Project Manager
 • Δημιουργία πλάνου επικοινωνίας
 • Σύσταση ομάδας έργου

Εκτίμηση κόστους και σύνταξη προϋπολογισμού έργου

 • Προϋπολογισμός από πάνω προς τα κάτω
 • Προϋπολογισμός από κάτω προς τα πάνω
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των εκτιμήσεων
 • Βελτίωση των εκτιμήσεων
 • Εκτέλεση σχεδίου υλοποίησης του έργου

Αξιολόγηση και επιλογή έργων

 • Επιλογή και ιεράρχηση έργων
 • Πρότυπα επιλογής
 • Χρηματοοικονομικά, Πίνακες αξιολόγησης
 • Ανάλυση κινδύνων
 • Χαρτοφυλάκια έργων

Διαχείριση Κινδύνου και ποιότητας

 • Διαχείριση ποιότητας
 • Διαχείριση κινδύνων

Εργαστήριο 2
Οι συμμετέχοντες θα προχωρήσουν σε προγραμματισμό εργασιών, προγραμματισμό ανθρώπινων πόρων, κοστολόγηση του έργου, και κατάρτιση προϋπολογισμού. Επίσης θα αναπτύξουν ένα απλό σχέδιο προσδιορισμού και αντιμετώπισης κινδύνων (Risk Management).

Έλεγχος και Περάτωση Έργου

 • Διαχείριση αλλαγών στο αρχικό πλάνο
 • Επιλογή και διαχείριση προμηθευτών/υπεργολάβων
 • Διαχείριση επικοινωνίας
 • Αποτίμηση προόδου (EV/PV, AC/CV/CPI, SV/SPI)
 • Πρόβλεψη κόστους και χρόνου περάτωσης (EAC, ETC, VAC)
 • Αναφορές προόδου (status reports)
 • Παράδοση/αποδοχή και αρχειοθέτηση του έργου

Εργαστήριο 3
Οι συμμετέχοντες θα αποφασίσουν στις ομάδες τους ποια εργαλεία ελέγχου θα χρησιμοποιήσουν και με ποια συχνότητα, ποιος θα είναι υπεύθυνος και ποια στοιχεία θα πρέπει να δίνει ο έλεγχος αυτός.

Ηγεσία, καθοδήγηση/συντονισμός ομάδας έργου

 • Χαρακτηριστικά του σύγχρονου ηγέτη
 • Διάφορα μοντέλα διοίκησης και ηγεσίας ομάδας
 • Ανάπτυξη ομάδων υψηλής απόδοσης και εμπιστοσύνης
 • Επίτευξη ομαλής συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων ομάδων, εξωτερικών συνεργατών, πελατών και προμηθευτών
 • Επίλυση διαφορών και συγκρούσεων στο έργο
 • Διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της διαχείρισης έργων 

 

Πληροφορίες

Κωδικός Μαθήματος P7002
Μονάδα/Πρόγραμμα Επαγγελματική Κατάρτιση
Γλώσσες EL
Επίπεδο Βασικό
Προαπαιτούμενα Κανένα
Σε ποιον απευθύνεται Project managers, Διαχειριστές Έργων, Εργοδηγοί, μέλη ομάδων έργων, διευθυντές λειτουργικών μονάδων, υψηλόβαθμα στελέχη
Βεβαίωση ΠαρακολούθησηςΝαι
Οδηγεί στην πιστοποίηση PMP, IPMA
Πίστωση Μονάδων Επιμόρφωσης 16 PDUs
Προσφέρεται OnlineΌχι
Συμμετοχή €650,00
Συνεργαζόμενος Φορέας Business Management Consultants
Τελευταία Ενημέρωση: 2014/02/04 - 09:15:31

Αξιζει να δειτε

  Hellenic American Union

Business Management Consultants


Ποιοτητα

ISO 9001:2008
ISO 9001:2008
Διεύθυνση Επιχειρησιακής Λειτουργίας και Επαγγελματικής Επιμόρφωσης

Που θα μας βρειτε

Center of Excellence in Project Management
Μασσαλίας 22, (7ος όρ.)
10680 Αθήνα
Τηλ.: 2103680907, 2103680927
Fax: 2103633174
Email: project@hau.gr

 

Project Management Institute

The PMI Registered Provider logo
is a registered mark of the
Project Management Institute, Inc

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα