Πιστοποιητικά

Ιδιοκτήτες και καθηγητές σχολείων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών
 • Τα πιστοποιητικά ECCE και ECPE του Πανεπιστημίου του Michigan αποστέλλονται με μέριμνα του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης μόλις είναι διαθέσιμα από τον εξεταστικό φορέα.
 • Η αποστολή γίνεται μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς χωρίς οικονομική επιβάρυνση του παραλήπτη.
 • Η παράδοση των πιστοποιητικών στους επιτυχόντες υποψήφιους γίνεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη Κέντρου Ξένων Γλωσσών ή καθηγητή που έχει εγγράψει τους υποψήφιους.
Επιτυχόντες μεμονωμένοι υποψήφιοι
 • Αν επιθυμείτε να σας αποστείλουμε το πιστοποιητικό σας:
  • Κατεβάστε, συμπληρώστε, και υπογράψτε τη σχετική αίτηση.
  • Αποστείλετε τη συμπληρωμένη αίτηση μαζί με απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας με φωτογραφία σφραγισμένη από Δημόσια Αρχή ή δίπλωμα οδήγησης).
   Η αποστολή των εγγράφων μπορεί να γίνει ως εξής:
   • Ταχυδρομικώς: Διδότου 15, 10680 Αθήνα ή Φράγκων 14, 54626 Θεσσαλονίκη
   • Με φαξ: 2103634200 ή 2310553925
   • Με email: certificates@hau.gr
  • Η αποστολή γίνεται μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς χωρίς οικονομική επιβάρυνση του παραλήπτη.
 • Αν επιθυμείτε να παραλάβετε αυτοπροσώπως το πιστοποιητικό σας από τα γραφεία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη:
  • Κατεβάστε, συμπληρώστε, και υπογράψτε τη σχετική αίτηση.
  • Προσκομίστε τη συμπληρωμένη αίτηση στην Ελληνοαμερικανική Ένωση μαζί με ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας με φωτογραφία σφραγισμένη από Δημόσια Αρχή ή δίπλωμα οδήγησης).
 • Αν επιθυμείτε να παραλάβει το πιστοποιητικό σας συγγενής α' βαθμού (πατέρας, μητέρα, αδελφός, αδελφή) από τα γραφεία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη:
  • Κατεβάστε, συμπληρώστε, και υπογράψτε τη σχετική αίτηση.
  • Ο εξουσιοδοτούμενος συγγενής α' βαθμού πρέπει να προσκομίσει τη συμπληρωμένη αίτηση στην Ελληνοαμερικανική Ένωση μαζί με ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας του και ταυτότητα ή διαβατήριο ή απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του υποψήφιου.
 • Αν επιθυμείτε να παραλάβει το πιστοποιητικό σας τρίτο πρόσωπο από τα γραφεία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη:
  • Κατεβάστε, συμπληρώστε, και υπογράψτε τη σχετική αίτηση.
  • Κατεβάστε και συμπληρώστε τη σχετική εξουσιοδότηση (Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986). Θεωρήστε το γνήσιο της υπογραφής σας στην εξουσιοδότηση από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ.
  • Το εξουσιοδοτούμενο τρίτο πρόσωπο πρέπει να προσκομίσει τη συμπληρωμένη αίτηση και τη θεωρημένη εξουσιοδότηση στην Ελληνοαμερικανική Ένωση μαζί με ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας του και ταυτότητα ή διαβατήριο ή απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του υποψήφιου.
Κατεστραμμένα πιστοποιητικά
 • Tο Michigan Language Assessment επανεκδίδει κατεστραμμένα πιστοποιητικά εφόσον οι υποψήφιοι υποβάλουν σχετικό αίτημα το αργότερο εντός 24 μηνών από την ημερομηνία της εξέτασης.
 • Η επανέκδοση του πιστοποιητικού μετά την καταστροφή του πρωτότυπου επιβαρύνεται με διοικητικά έξοδα.
 • Διαδικασία για χορήγηση πιστοποιητικού κατόπιν καταστροφής:

1. Κατεβάστε, συμπληρώστε και υπογράψτε τη σχετική αίτηση.

2. Υποβάλετε στην Ελληνοαμερικανική Ένωση (Διδότου 15, 10680 Αθήνα ή Φράγκων 14, 54626 Θεσσαλονίκη) τα ακόλουθα:

 • Συμπληρωμένη αίτηση.
 • Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας με φωτογραφία σφραγισμένη από Δημόσια Αρχή ή δίπλωμα οδήγησης).
 • Κατεστραμμένο πρωτότυπο πιστοποιητικό.
 • Σε περίπτωση ολικής καταστροφής, συμπεριλάβετε τα ακόλουθα: Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 ότι το πιστοποιητικό έχει καταστραφεί ολοσχερώς, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ και φωτογραφία του ολοσχερώς κατεστραμμένου πιστοποιητικού ή άλλη απόδειξη ολικής καταστροφής του (βεβαίωση από κρατική αρχή) σε περίπτωση φυσικής καταστροφής, πυρκαγιάς, σεισμού κλπ.. 
 • Αποδεικτικό της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό των διοικητικών εξόδων για την επανέκδοση του πιστοποιητικού.
 • Μετά την παρέλευση 24 μηνών από την ημερομηνία της εξέτασης, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτημα για έκδοση βεβαίωσης επαλήθευσης αποτελεσμάτων (results verification statement) μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του Michigan Language Assessment.
Απολεσθέντα πιστοποιητικά
 • Τα απολεσθέντα πιστοποιητικά δεν επανεκδίδονται.
 • Η Ελληνοαμερικανική Ένωση μπορεί να χορηγήσει βεβαίωση απώλειας πιστοποιητικού για χρήση στην Ελλάδα.
 • Η χορήγηση βεβαίωσης επιβαρύνεται με διοικητικά έξοδα.
 • Διαδικασία για χορήγηση βεβαίωσης απώλειας πιστοποιητικού:

1. Κατεβάστε, συμπληρώστε και υπογράψτε τη σχετική αίτηση .

2. Κατεβάστε και συμπληρώστε τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ.

3. Για την παραλαβή/αποστολή της βεβαίωσης, ακολουθήστε τις διαδικασίες που ισχύουν για την παραλαβή/αποστολή πρωτότυπων πιστοποιητικών μεμονωμένων υποψήφιων.

 • Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ανάλογο έγγραφο στο εξωτερικό, μπορούν να υποβάλουν αίτημα για έκδοση βεβαίωσης επαλήθευσης αποτελεσμάτων (results verification statement) μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του Michigan Language Assessment.
Διορθώσεις ονομάτων
 • Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να ελέγχουν την ορθότητα των προσωπικών στοιχείων τους κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
 • Οποιοδήποτε αίτημα για διόρθωση ονόματος ικανοποιείται δωρεάν εφόσον υποβληθεί το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων.
 • Μετά την παρέλευση 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων και το αργότερο εντός 6 μηνών από την ημερομηνία της εξέτασης, οποιαδήποτε διόρθωση επιβαρύνεται με διοικητικά έξοδα.
 • Διαδικασία για διόρθωση προσωπικών στοιχείων:

1. Κατεβάστε, συμπληρώστε και υπογράψτε τη σχετική αίτηση .

2. Υποβάλετε στην Ελληνοαμερικανική Ένωση (Διδότου 15, 10680 Αθήνα ή Φράγκων 14, 54626 Θεσσαλονίκη) τα ακόλουθα:

 • Συμπληρωμένη αίτηση.
 • Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας με φωτογραφία σφραγισμένη από Δημόσια Αρχή ή δίπλωμα οδήγησης).
 • Μετά την παρέλευση 6 μηνών από την ημερομηνία της εξέτασης, δεν ικανοποιούνται αιτήματα για διορθώσεις ονομάτων. 
Άλλες περιπτώσεις

Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης μπορεί να εξυπηρετήσει τους υποψήφιους και για τις παρακάτω περιπτώσεις: 

 • Επικύρωση αντιγράφων πιστοποιητικών (επιβαρύνεται με διοικητικά έξοδα)
 • Επίσημη μετάφραση πιστοποιητικών (επιβαρύνεται με διοικητικά έξοδα)
 • Βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις (επιβαρύνεται με διοικητικά έξοδα)
 • Βεβαίωση συμμετοχής σε εξετάσεις (χορηγείται δωρεάν)
 • Βεβαίωση εγγραφής σε εξετάσεις (χορηγείται δωρεάν)

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να  συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη σχετική αίτηση. Για την παραλαβή/αποστολή των επικυρώσεων, μεταφράσεων και βεβαιώσεων, οι υποψήφιοι ακολουθούν τις διαδικασίες που ισχύουν για την παραλαβή/αποστολή πρωτότυπων πιστοποιητικών μεμονωμένων υποψήφιων.

Τελευταία Ενημέρωση: 2020/12/04 - 17:08:44

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα