Περιγραφή του TKT

Το TKT διακρίνεται σε ενότητες (modules) οι οποίες εξετάζονται ξεχωριστά. Οι υποψήφιοι μπορούν να εξεταστούν σε όλες τις ενότητες ή σε όσες χρειάζονται. Με αυτό τον τρόπο, προσφέρεται απόλυτη ευελιξία στο πώς και πότε συμμετέχουν οι υποψήφιοι στο TKT καθώς λαμβάνουν πιστοποιητικό για κάθε ενότητα στην οποία επιτυγχάνουν.

Βασικές ενότητες

Module 1: Background to language teaching
Αξιολογεί το επίπεδο γνώσης των όρων και εννοιών που χαρακτηρίζουν τη διδασκαλία της Αγγλικής και επικεντρώνεται στους παράγοντες που διέπουν την εκμάθηση της Αγγλικής.

Το TKT: Module 1 περιλαμβάνει ένα paper με 80 ερωτήσεις και διαρκεί 1 ώρα και 20 λεπτά.

Η ενότητα χωρίζεται σε τρία μέρη:

 • describing language and language skills (40 ερωτήσεις)
 • background to language learning (15 ερωτήσεις)
 • background to language teaching (25 ερωτήσεις)

Module 2: Planning for language teaching
Επικεντρώνεται στις δεξιότητες και στο γνωστικό υπόβαθρο που απαιτούνται για το σχεδιασμό μεμονωμένων μαθημάτων ή σειράς μαθημάτων. Επίσης, εξετάζει  τη γλωσσική αξιολόγηση και τις πηγές που χρειάζονται για το σχεδιασμό μαθημάτων.

Το TKT: Module 2 περιλαμβάνει ένα paper με 80 ερωτήσεις και διαρκεί 1 ώρα και 20 λεπτά.

Η ενότητα χωρίζεται σε δύο μέρη:

 • planning and preparing a lesson or a sequence of lessons (40 ερωτήσεις)
 • selection and use of resources (40 ερωτήσεις).

Module 3: Classroom management 
Αξιολογεί τη γνώση όσων συμβαίνουν στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, το ρόλο του καθηγητή στη διαχείριση τάξης και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση και την πλήρη αξιοποίηση της επικοινωνίας στην τάξη.

Το TKT: Module 3 περιλαμβάνει ένα paper με 80 ερωτήσεις και διαρκεί 1 ώρα και 20 λεπτά.

Η ενότητα χωρίζεται σε δύο μέρη:

 • teachers’ and learners’ language in the classroom (40 ερωτήσεις)
 • classroom management (40 ερωτήσεις).

+ TKT: Practical


Specialist mod​ules

 

+ TKT: Content and Language Integrated Learning (CLIL)

Αξιολογεί το επίπεδο γνώσης αναφορικά με τους στόχους και το  σκεπτικό της μεθόδου Content and Language Learning (CLIL). Καλύπτει τον σχεδιασμό μαθήματος, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση της CLIL. Επικεντρώνεται επίσης στην ενημέρωση των καθηγητών για τις μαθησιακές απαιτήσεις καθώς και τους μηχανισμούς υποστήριξης των μαθητών σε προγράμματα που χρησιμοποιείται η CLIL.

Το ΤΚΤ: CLIL περιλαμβάνει ένα paper με 80 ερωτήσεις και διαρκεί 1 ώρα και 20 λεπτά.

Η ενότητα χωρίζεται σε 4 μέρη:

 • γνώση της CLIL και των βασικών αρχών της (25 ερωτήσεις)
 • προετοιμασία μαθήματος (25 ερωτήσεις)
 • παράδοση μαθήματος (20 ερωτήσεις)
 • αξιολόγηση (10 ερωτήσεις)

+ TKT: Young Learners (YL)

Είναι για τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να διδάξουν την Αγγλική γλώσσα σε μαθητές μικρής ηλικίας. Αξιολογεί το επίπεδο γνώσης των αρχών που σχετίζονται με την μάθηση, την ανάπτυξη καθώς και τη γνώση των μαθητών μικρής ηλικίας, από μια διδακτική σκοπιά, συμπεριλαμβανομένου  του σχεδιασμού, της διδασκαλίας και της αξιολόγησης της εργασίας των μαθητών μικρής ηλικίας.

Το TKT: YL περιλαμβάνει ένα paper και διαρκεί 1 ώρα και 20 λεπτά.

Η ενότητα χωρίζεται σε 4 μέρη:

 • Γνώση των μαθητών μικρής ηλικίας και των αρχών της διδασκαλίας της Αγγλικής σε μαθητές μικρής ηλικίας (13 ερωτήσεις)
 • Σχεδιασμός και προετοιμασία μαθημάτων για μαθητές μικρής ηλικίας (21 ερωτήσεις)
 • Διδασκαλία μαθητών μικρής ηλικίας (33 ερωτήσεις)
 • Αξιολόγηση της μάθησης των μαθητών μικρής ηλικίας μέσω αξιολόγησης βάσει της τάξης (13 ερωτήσεις)

Τελευταία Ενημέρωση: 2020/02/17 - 10:09:24

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα