Πιστοποιητικό ελληνομάθειας για υποψηφίους Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)

Πρόκειται για πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β1 το οποίο λαμβάνουν όσοι υποψήφιοι Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) συμμετέχουν επιτυχώς σε εξετάσεις ελληνομάθειας οι οποίες έχουν διοργανωθεί ειδικά για αυτούς. Οι εξετάσεις αυτές διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους παλιννοστούντες-μετανάστες-πρόσφυγες και άνεργους».

Ποια είναι η δομή και το περιεχόμενο των εξετάσεων;

Το επίπεδο γνώσης της Ελληνικής στο συγκεκριμένο πιστοποιητικό αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 όπως αυτό καθορίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEFR).

Οι δεξιότητες στις οποίες εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι τέσσερεις: κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Για να χορηγηθεί πιστοποιητικό ελληνομάθειας, πρέπει οι υποψήφιοι να επιτύχουν  και στις τέσσερις δεξιότητες. Αν αποτύχουν έστω και σε μία δεξιότητα, αποτυγχάνουν συνολικά.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή των εξετάσεων  πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας στην Αθήνα;

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει πιστοποιηθεί ως επίσημο εξεταστικό κέντρο για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Πότε διεξάγονται οι εξετάσεις;

Οι εξετάσεις διεξάγονται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους κατόπιν οδηγίας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Πότε είναι η περίοδος εγγραφών για τις εξετάσεις; Πού μπορούν να εγγραφούν οι υποψήφιοι των εξετάσεων στην Αθήνα;

Οι υποψήφιοι πρέπει να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι για σχετικές πληροφορίες.

Πώς οι υποψήφιοι μπορούν να μάθουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και να παραλάβουν το πιστοποιητικό τους;

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα πιστοποιητικά διατίθενται μέσω των ΚΕΚ με ευθύνη του  Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Παρέχονται ειδικές συνθήκες συμμετοχής στις εξετάσεις σε υποψήφιους με ειδικές ανάγκες;

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σε συνεννόηση με την Ελληνοαμερικανική Ένωση, μπορεί να προβεί σε ειδικές ρυθμίσεις για υποψήφιους με ειδικές ανάγκες (π.χ. περισσότερος εξεταστικός χρόνος, εξεταστικό τετράδιο ειδικών προδιαγραφών κ.λπ.) Οι ειδικές ρυθμίσεις γίνονται κατά περίπτωση και ύστερα από σχετικό αίτημα του υποψήφιου, το οποίο υποβάλλεται στην Ελληνοαμερικανική Ένωση και στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.

Δείτε επίσης:
Τελευταία Ενημέρωση: 2019/03/05 - 14:04:52

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα