Διαδικασία βαθμολόγησης της εξέτασης STYLE 2

Αποτελέσματα της εξέτασης STYLE 2 δίνονται για κάθε μία από τις τέσσερις ενότητες, Listening, Reading and Use of Language, Writing και Speaking. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν βαθμό από διαβαθμισμένη κλίμακα για κάθε ενότητα. Ο βαθμός εκφράζεται ως ένα έως πέντε δελφίνια, με ένα δελφίνι ως η χαμηλότερη και πέντε δελφίνια ως η υψηλότερη βαθμολογία.

Στην εξέταση δεν υφίσταται ‘επιτυχία’ ή ‘αποτυχία’ και δεν αποδίδεται γενική βαθμολογία. Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν αποτέλεσμα τρία, τέσσερα ή πέντε δελφίνια για τις τέσσερεις ενότητες της εξέτασης θεωρούνται ότι είναι σε θέση να προχωρήσουν στο επόμενο επίπεδο.

Ενότητα Writing 

Η ενότητα Writing βαθμολογείται με συνολικά εννέα βαθμούς οι οποίοι αποδίδονται βάσει των ακόλουθων τριών κριτηρίων: ολοκλήρωση δραστηριότητας (Task Completion), οργάνωση (Organization) και γλωσσικοί πόροι (Linguistic Resources).

Κάθε κριτήριο βαθμολογείται με έναν έως τρεις βαθμούς, ως εξής: υποψήφιος με επίδοση κάτω του επιπέδου λαμβάνει βαθμό «1», υποψήφιος με επίδοση στο επίπεδο λαμβάνει βαθμό «2» και υποψήφιος σε επίπεδο με επίδοση ανώτερη του επιπέδου λαμβάνει βαθμό «3».

Οι βαθμοί από τις δύο δραστηριότητες αθροίζονται προκειμένου να αποδώσουν συνολική βαθμολογία με ανώτατο σύνολο το δεκαοκτώ και οι υποψήφιοι λαμβάνουν από ένα έως πέντε δελφίνια που αντιπροσωπεύουν την επίδοσή τους στην ενότητα Writing.

Οι βαθμολογητές είναι ειδικά εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι σύμφωνα με τα κριτήρια του Hellenic American University.

Ενότητα Speaking

Η ενότητα Speaking βαθμολογείται με συνολικά εννέα βαθμούς οι οποίοι αποδίδονται βάσει των ακόλουθων τριών κριτηρίων: ολοκλήρωση δραστηριότητας (Task Completion), ευχέρεια και διαδραστικότητα (Fluency and Interaction) και γλωσσικοί πόροι (Linguistic Resources).

Κάθε κριτήριο βαθμολογείται με έναν έως τρεις βαθμούς, ως εξής: υποψήφιος με επίδοση κάτω του επιπέδου λαμβάνει βαθμό «1», υποψήφιος με επίδοση στο επίπεδο λαμβάνει βαθμό «2» και υποψήφιος σε επίπεδο με επίδοση ανώτερη του επιπέδου λαμβάνει βαθμό «3».

Οι βαθμοί αθροίζονται προκειμένου να αποδώσουν συνολική βαθμολογία με ανώτατο σύνολο το εννέα και οι υποψήφιοι λαμβάνουν από ένα έως πέντε δελφίνια που αντιπροσωπεύουν την επίδοσή τους στην ενότητα Speaking.

Οι εξεταστές είναι ειδικά εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι σύμφωνα με τα κριτήρια του Hellenic American University.

Τελευταία Ενημέρωση: 2017/05/31 - 16:12:52

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα