Ποια η διαδικασία βαθμολόγησης της εξέτασης STYLE Level 4;

Αποτελέσματα της εξέτασης STYLE 4 δίνονται για κάθε μία από τις τέσσερις ενότητες, Listening, Reading and Use of Language, Writing και Speaking. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν βαθμό από διαβαθμισμένη κλίμακα για κάθε ενότητα. Ο βαθμός εκφράζεται ως ένα έως πέντε δελφίνια, με ένα δελφίνι ως η χαμηλότερη και πέντε δελφίνια ως η υψηλότερη βαθμολογία.

Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν αποτέλεσμα τρία, τέσσερα ή πέντε δελφίνια για κάθε μία από τις ενότητες της εξέτασης λαμβάνουν ικανοποιητικό, καλό και άριστο αποτέλεσμα αντιστοίχως.

Ενότητα Writing

Η ενότητα Writing βαθμολογείται με συνολικά εννέα βαθμούς για κάθε μία από τις δύο δραστηριότητες, οι οποίοι αποδίδονται βάσει των ακόλουθων τριών κριτηρίων: ολοκλήρωση δραστηριότητας (Task Completion), οργάνωση (Organization) και γλωσσικοί πόροι (Linguistic Resources).

Κάθε κριτήριο βαθμολογείται με έναν έως τρεις βαθμούς, ως εξής: υποψήφιος με επίδοση κάτω του επιπέδου λαμβάνει βαθμό «1», υποψήφιος με επίδοση στο επίπεδο λαμβάνει βαθμό «2» και υποψήφιος σε επίπεδο με επίδοση ανώτερη του επιπέδου λαμβάνει βαθμό «3».

Οι βαθμοί αθροίζονται προκειμένου να αποδώσουν συνολική βαθμολογία με ανώτατο σύνολο το εννέα για κάθε δραστηριότητα και οι υποψήφιοι λαμβάνουν από ένα έως πέντε που αντιπροσωπεύει την επίδοσή τους στην ενότητα Writing.

Οι βαθμολογητές είναι ειδικά εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι σύμφωνα με τα κριτήρια του Hellenic American University.

Ενότητα Speaking

Η ενότητα Speaking βαθμολογείται με συνολικά εννέα βαθμούς οι οποίοι αποδίδονται βάσει των ακόλουθων τριών κριτηρίων: ολοκλήρωση δραστηριότητας (Task Completion), ευχέρεια και διαδραστικότητα (Fluency and Interaction) και γλωσσικοί πόροι (Linguistic Resources).

Κάθε κριτήριο βαθμολογείται με έναν έως τρεις βαθμούς, ως εξής: υποψήφιος με επίδοση κάτω του επιπέδου λαμβάνει βαθμό «1», υποψήφιος με επίδοση στο επίπεδο λαμβάνει βαθμό «2» και υποψήφιος σε επίπεδο με επίδοση ανώτερη του επιπέδου λαμβάνει βαθμό «3».

Οι βαθμοί αθροίζονται προκειμένου να αποδώσουν συνολική βαθμολογία με ανώτατο σύνολο το εννέα και οι υποψήφιοι λαμβάνουν από ένα έως πέντε που αντιπροσωπεύει την επίδοσή τους στην ενότητα Speaking.

Οι εξεταστές είναι ειδικά εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι σύμφωνα με τα κριτήρια του Hellenic American University.

Τελευταία Ενημέρωση: 2017/12/18 - 16:44:22

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα