Δομή και Περιεχόμενο του MET Go!

Το MET Go! εξετάζει κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου με  γραμματική και λεξιλόγιο και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Η εξέταση αποτελείται από τρεις υποχρεωτικές διακριτές ενότητες (κατανόηση προφορικού λόγου-listening, κατανόηση γραπτού λόγου-reading και παραγωγή γραπτού λόγου-writing) και μία προαιρετική ενότητα (παραγωγή προφορικού λόγου-speaking). Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη δομή και το περιεχόμενο των εξετάσεων MET Go!:

Ενότητα Χρόνος Περιγραφή # ερωτήσεων
Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) 30 λεπτά Πέντε μέρη με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής· οι ηχογραφημένες πληροφορίες και οι ερωτήσεις ακούγονται δύο φορές.  30
Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading) 30 λεπτά Μέρος 1: Ερωτήσεις γραμματικής και λεξιλογίου.  30
Μέρος 2: Τέσσερα σύντομα κείμενα, έκαστο με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Τα πρώτα δύο κείμενα είναι φυλλάδια, email, διαφημίσεις, ανακοινώσεις ή άλλο παρόμοιο υλικό. Τα άλλα δύο κείμενα είναι σύντομες ιστορίες.
Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) 30 λεπτά Μέρος 1: Ο υποψήφιος καλείται να γράψει προτάσεις που περιγράφουν σειρά από εικόνες. 3 μέρη
Μέρος 2: Ο υποψήφιος καλείται να περιγράψει μια εμπειρία.
Μέρος 3: Ο υποψήφιος καλείται να εκφράσει προτίμηση.
Προαιρετικό: Παραγωγή Προφορικού Λόγου
(Speaking)
7-10 λεπτά Μέρος 1: Προθέρμανση· ο εξεταστής και ο υποψήφιος εμπλέκονται σε σύντομη συζήτηση.  4 μέρη
Μέρος 2: Ο εξεταστής ζητά από τον υποψήφιο να συγκρίνει εικόνες. 
Μέρος 3: Ο εξεταστής ζητά από τον υποψήφιο να περιγράψει μια εικόνα. 
Μέρος 4: Ο εξεταστής υποβάλλει στον υποψήφιο ερωτήσεις σχετικά με τις εμπειρίες και προτιμήσεις του. 
  • Τα τρία πρώτα μέρη (Listening, Reading και Writing) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Το τρίτο μέρος, η προφορική εξέταση (προαιρετικό), πραγματοποιείται ή την ημέρα των εξετάσεων ή σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.
  • Στις ηχογραφήσεις της ενότητας κατανόησης προφορικού λόγου (Listening) και στα κείμενα της ενότητας Κατανόησης Γραπτού Λόγου (Reading) παρουσιάζονται περιστάσεις καθημερινής επικοινωνίας σε περιβάλλον Αμερικανικής Αγγλικής.
Τελευταία Ενημέρωση: 2018/11/02 - 10:44:10

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα