Δομή και περιεχόμενο του STYLE 1

Ενότητα Διάρκεια Σύνολο βαθμών

Δραστη-
ριότητες

#ερωτη-
μάτων
(εκτός παραδει-
γμάτων)

Περιγραφή
Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) 20 λεπτά 20 Δρ.1 5

5 σύντομοι διάλογοι οι οποίοι ακούγονται δύο φορές με 1 ερώτημα ανά διάλογο. Οι υποψήφιοι ταιριάζουν το άτομο με την εικόνα.

Δρ.2 5

1 διάλογος ο οποίος ακούγεται δύο φορές.  Οι υποψήφιοι επιλέγουν True ή False σε 5 προτάσεις.

Δρ.3 5

1 διάλογος ο οποίος ακούγεται δύο φορές.  Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν 5 κενά σε πολύ απλή λίστα.

Δρ. 4 5

5 σύντομοι διάλογοι οι οποίοι ακούγονται δύο φορές με 1 ερώτημα ανά διάλογο και 3 επιλογές εικόνων ανά ερώτημα.

 
Κατανόηση Γραπτού Λόγου, Λεξιλόγιο, Γραμματική (Reading &
Use of Language)

 
25 λεπτά 20 Δρ. 1 5

5 σύντομες προτάσεις οι οποίες περιγράφουν μία εικόνα έκαστη. Οι υποψήφιοι επιλέγουν True ή False για κάθε μία πρόταση.

Δρ. 2 5

Μία ιστορία η οποία χωρίζεται σε 5 σύντομα κείμενα, το κάθε ένα με 1 ερώτημα και 3 επιλογές απαντήσεων.

Δρ. 3 5

5 σύντομοι διάλογοι, με ένα κενό έκαστος. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση από 3 επιλογές απαντήσεων.

Δρ. 4 5

5 εικόνες, με 1 ερώτημα ανά εικόνα και 3 επιλογές απαντήσεων ανά ερώτημα. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση ανάλογα με την εικόνα.

 
Έκθεση (Writing) 20 λεπτά 18 Δρ. 1 3-4

3-4 ερωτήματα τα οποία αποτελούν μέρος ενός διαλόγου. Οι υποψήφιοι αξιοποιούν εικόνες προκειμένου να απαντήσουν τα ερωτήματα γράφοντας 1-2 προτάσεις.

Δρ. 2 1

1 ερώτημα στο ίδιο θέμα όπως η Δραστηριότητα 1, στο οποίο οι υποψήφιοι γράφουν μία απάντηση.

 
Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) 5-7 λεπτά 9 Δρ. 1 -

Οι υποψήφιοι απαντούν σε προσωπικές ερωτήσεις.

Δρ. 2 -

Οι υποψήφιοι κατανοούν και παρέχουν πληροφορίες κατά τη διάρκεια δραστηριότητας μεταξύ τους η οποία βασίζεται σε έλλειμμα πληροφορίας (information gap activity).

Δρ. 3 -

Οι υποψήφιοι απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με το θέμα.

Οι τρεις πρώτες ενότητες (Listening, Reading & Use of Language και Writing) αποτελούν το γραπτό μέρος των εξετάσεων και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Η τέταρτη ενότητα (Speaking) πραγματοποιείται την ημέρα των εξετάσεων ή σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.

Τελευταία Ενημέρωση: 2018/04/26 - 14:12:13

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα