Αίτηση συμμετοχής για τις εξετάσεις ΤOEFL Junior®

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση συλλέγει και κάνει χρήση προσωπικών δεδομένων με σκοπό την επικοινωνία με το κοινό της, την εξυπηρέτηση αυτού, την υλοποίηση των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών της προγραμμάτων, και την αναβάθμιση των υπηρεσιών της. Τα δεδομένα που ζητάμε θα τηρούνται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση σε ηλεκτρονικό και/ ή φυσικό αρχείο και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω.

Έχετε δικαίωμα εύλογης πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, να ζητήσετε αντίγραφο, ή να διορθώσετε σε περίπτωση που είναι ανακριβή. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ελληνοαμερικανική Ένωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@hau.gr.


 

Οι κανονισμοί των εξετάσεων

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα μέλη του κοινού της και απαγορεύει τις διακρίσεις όσον αφορά σε φυλή, χρώμα, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, ηλικία, θρήσκευμα, εθνική καταγωγή ή φυσική αναπηρία.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στις εξετάσεις (υποψήφιοι, εξεταστές, επιτηρητές και συντονιστές εξεταστικών κέντρων) οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του εξεταστικού φορέα και του Τμήματος Εξετάσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κανονισμών των εξετάσεων. Τα γραπτά των υποψηφίων οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς των εξετάσεων και τις υποδείξεις των υπευθύνων (εξεταστές, επιτηρητές και συντονιστές εξεταστικών κέντρων) ακυρώνονται και δεν βαθμολογούνται. Τα εξέταστρα δεν επιστρέφονται.

Οι παρακάτω κανονισμοί αφορούν και δεσμεύουν όλους τους συμμετέχοντες στην εξεταστική διαδικασία:

Δικαιώματα του εξεταστικού φορέα και της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης
 • Ο εξεταστικός φορέας και η Ελληνοαμερικανική Ένωση διατηρούν το δικαίωμα για ερευνητικούς σκοπούς ή/και για λόγους διασφάλισης της ποιότητας της εξεταστικής διαδικασίας να φωτογραφήσουν, μαγνητοσκοπήσουν ή ηχογραφήσουν μέρος ή όλη τη διαδικασία των προφορικών ή/και γραπτών εξετάσεων. Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται σχετικά πριν την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας.
Ισοτιμία και ασφάλεια
 • Το εξεταστικό υλικό και η χρήση του προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιοδήποτε τρόπο υποκλοπή ή δημοσιοποίηση του εξεταστικού υλικού χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του εξεταστικού φορέα.
 • Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά και χρήση μέσα στην αίθουσα εξετάσεων κινητών τηλεφώνων, φωτογραφικών μηχανών, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή οποιωνδήποτε άλλων συσκευών αποθήκευσης και ανάκλησης πληροφοριών. Χρήση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω συσκευών μέσα στην αίθουσα εξετάσεων θα εκλαμβάνεται ως εν δυνάμει απειλή προς την αμεροληψία και εμπιστευτικότητα των εξετάσεων και εσκεμμένη απόπειρα διακύβευσης της ασφάλειας και ακεραιότητας των εξετάσεων.
 • Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά και χρήση μέσα στην αίθουσα εξετάσεων σημειώσεων, βιβλίων, λεξικών ή άλλων βοηθημάτων σχετικών ή μη με την εξεταστική διαδικασία.
 • Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου υποκλοπής απαντήσεων μεταξύ υποψηφίων. Τα γραπτά υποψηφίων οι οποίοι δίνουν ή λαμβάνουν απαντήσεις ή χρησιμοποιούν σημειώσεις ή άλλα βοηθήματα ακυρώνονται. Απαγορεύεται η συνεργασία, συνομιλία και ανταλλαγή αντικειμένων μεταξύ υποψηφίων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
 • Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιοδήποτε μέσο και για οποιοδήποτε σκοπό μαγνητοσκόπηση ή ηχογράφηση μέρους ή όλης της εξεταστικής διαδικασίας και μέρους ή όλου του εξεταστικού υλικού.
 • Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει σε κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να περιφρουρήσει την ασφάλεια των εξετάσεων και την τήρηση των κανονισμών.
Συμπεριφορά υποψηφίων
 • Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιοδήποτε μέσο προσπάθεια  εκ μέρους υποψηφίων διεκδίκησης ή απόκτησης πλεονεκτικής θέσης ή προνομιακής μεταχείρισης έναντι των άλλων υποψηφίων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις εξετάσεις.
 • Η συμπεριφορά των υποψηφίων κατά τις εξετάσεις πρέπει να είναι αρμόζουσα και σε καμία περίπτωση ενοχλητική για τους υπόλοιπους υποψήφιους ή εξεταστές ή επιτηρητές.
 • Την ημέρα των εξετάσεων, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ ή πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας με σφραγισμένη φωτογραφία από αρμόδια επίσημη αρχή. Χωρίς κάποιο από τα ανωτέρω έγγραφα απαγορεύεται η είσοδος στην αίθουσα εξετάσεων.
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο τουλάχιστον 30’ πριν την έναρξη της εξέτασης.
 • Δεν επιτρέπεται η επιλογή θέσης από τους υποψήφιους. Οι υποψήφιοι καταλαμβάνουν τις θέσεις που ορίζονται από τους εξεταστές. Οι υπεύθυνοι των εξετάσεων διατηρούν το δικαίωμα αλλαγών στη διάταξη των εξεταζομένων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
 • Οι υποψήφιοι οφείλουν να παραμείνουν στην αίθουσα εξετάσεων για όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Επιτρέπεται ολιγόλεπτη έξοδος μόνο έπειτα από άδεια του εξεταστή και πάντα με τη συνοδεία επιτηρητή ο οποίος παραμένει με τον υποψήφιο καθ’ όλη τη διάρκεια της απουσίας του. Το εξεταστικό υλικό των συγκεκριμένων υποψηφίων παραδίδεται στον εξεταστή και τους επιστρέφεται όταν επανέλθουν στην αίθουσα εξετάσεων.
 • Στο τέλος των εξετάσεων, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν στους επιτηρητές το γραπτό τους και όλο το εξεταστικό υλικό.
Διάφορα
 • Τα εξέταστρα δεν μεταφέρονται ούτε επιστρέφονται.
 • Καμία αλλαγή δε γίνεται στο χώρο, στην ημερομηνία και ώρα των εξετάσεων.
 • Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα και η κατανάλωση τροφίμων και ποτών μέσα στην αίθουσα εξετάσεων, εκτός από νερό.
 • Δεν επιτρέπονται διαλείμματα κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
 • Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, η έξοδος από την αίθουσα εξετάσεων απαγορεύεται.
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/03/04 - 14:45:54

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα