Αποτελέσματα και Δελτία Επίδοσης TOEFL®

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του TOEFL iΒΤ® είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικώς (online) μέσω του επίσημου ισότοπου του ETS®, περίπου 10 ημέρες μετά την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης. Η πιστοποίηση TOEFL iΒΤ® ισχύει για δύο χρόνια. Μετά την πάροδο δύο ετών, ο υποψήφιος ίσως πρέπει να συμμετάσχει εκ νέου στις εξετάσεις. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση δεν έχει πρόσβαση ούτε δημοσιοποιεί ούτε τηρεί αρχείο με τα αποτελέσματα των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι πρέπει να απευθύνουν οποιαδήποτε σχετικά ερωτήματα στο ETS®.

Τα αποτελέσματα του TOEFL Junior® είναι διαθέσιμα σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων TOEFL junior® περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 . Τα ατομικά δελτία επίδοσης (score reports) του κάθε υποψηφίου αποστέλλονται στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών την επομένη μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Τα αποτελέσματα του TOEFL ITP® ισχύουν για δύο χρόνια. Επειδή το γλωσσικό επίπεδο μπορεί να μεταβληθεί σημαντικά σε σχετικά μικρή χρονική περίοδο, αποτελέσματα παλαιότερα των δύο ετών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να επαληθευτούν. Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις εξετάσεις TOEFL ITP®  περισσότερο από δύο χρόνια πριν και πρέπει να υποβάλουν αποτελέσματα σε οργανισμό, πρέπει να συμμετάσχουν εκ νέου στην εξέταση ώστε να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματα προορίζονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση του οργανισμού που διεξάγει την εξέταση. Δεν υποκαθιστούν αποτελέσματα εξετάσεων TOEFL®  και δεν αποστέλλονται σε άλλους οργανισμούς. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα  του TOEFL ITP® παρέχονται μέσω του Γραφείο EPN της Ελληνοαμεικανικής Ένωσης του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

Διαδικασία βαθμολόγησης του TOEFL iΒΤ®

Τα αποτελέσματα καθορίζονται από την επίδοση των υποψηφίων στα ερωτήματα της εξέτασης. Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν τουλάχιστον σε μία ερώτηση από την κάθε μία από τις ενότητες Κατανόησης Γραπτού Λόγου (Reading) και Κατανόησης Προφορικού Λόγου (Listening), να γράψουν τουλάχιστον μία έκθεση (Writing) και να ολοκληρώσουν τουλάχιστον ένα θέμα στην ενότητα Παραγωγής Προφορικού Λόγου (Speaking), ώστε να λάβουν αποτέλεσμα. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν βαθμολογία ανά ενότητα και συνολική βαθμολογία.

Ενότητες εξέτασης Βαθμολογία με κλίμακα
Κατανόηση Γραπτού Λόγου 0-30
Κατανόηση Προφορικού Λόγου 0-30
Παραγωγή Προφορικού Λόγου 0-30
Παραγωγή Γραπτού Λόγου 0-30
Συνολική βαθμολογία 0-120

Δεν υπάρχει επιτυχής (pass) ή ανεπιτυχής (fail) βαθμολογία στις εξετάσεις. Το κάθε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης ή οι εκπρόσωποί τους θέτουν τις δικές τους απαιτήσεις σχετικά με βαθμολογία.    

Διαδικασία βαθμολόγησης των εξετάσεων TOEFL® PrimaryTM

Τα ατομικά δελτία επίδοσης (score reports) περιλαμβάνουν και τα δύο επίπεδα καθώς τη βαθμολογία. Η βαθμολογία αποδίδεται με αστέρια στο Step 1 και με μετάλλια στο Step 2. Για κάθε επίπεδο, παρέχονται περιγραφές επίδοσης και προτεινόμενα επόμενα βήματα στην πορεία εκμάθησης της γλώσσας. Οι περιγραφές επίδοσης και τα προτεινόμενα επόμενα βήματα αφορούν στην πλειοψηφία των μαθητών του κάθε επιπέδου αλλά πιθανόν να μην αφορούν σε όλους τους μαθητές ανά επίπεδο. Η ικανότητα των μαθητών περιλαμβάνει δεξιότητες στο επίπεδο κάθε τεστ καθώς και σε επίπεδα κάτω από αυτό.

Η αναλυτική βαθμολογία βρίσκεται στο κάτω μέρος του ατομικού δελτίου επίδοσης. Η κλίμακα αναλυτικής βαθμολογίας από το Step 1 έως και το Step 2 κυμαίνεται συνολικά μεταξύ 100-115. Η αναλυτική βαθμολογία μπορεί να βοηθήσει έναν μαθητή να δει την πρόοδό του στο επίπεδο που βρίσκεται.

Στο Step 1 οι μαθητές μπορούν να πάρουν βαθμολογία 101-109. Το Step 1 δεν καλύπτει βαθμολογία στο εύρος 110-115.

Στο Step 2 οι μαθητές μπορούν να πάρουν βαθμολογία 104-115. Το Step 2 δεν καλύπτει βαθμολογία στο εύρος 101-103.

Οι μαθητές που λαμβάνουν ένα αστέρι και αναλυτική βαθμολογία 100 βρίσκονται στην αρχικά στάδια εκμάθησης της Αγγλικής. Οι μαθητές που λαμβάνουν ένα μετάλλιο και αναλυτική βαθμολογία 100 πρέπει να πάρουν το Step 1 και μετά να προχωρήσουν.

Η αντιστοίχιση των βαθμολογιών από το Educational Testing Service (ETS®) με τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) έχει ως εξής:

TOEFL® PrimarTM Step 1

Ενότητες CEFR level A1 CEFR level low A2
Κατανόηση Προφορικού Λόγου 102 – 106  107 - 109
Κατανόηση Γραπτού λόγου 102 – 106  107 - 109

 

TOEFL® PrimaryTM Step 2 

Ενότητες CEFR level low A2 CEFR level A2 CEFR level low B1
Κατανόηση Προφορικού Λόγου 105 – 106  107 - 112 113 – 115
Κατανόηση Γραπτού λόγου 105 – 106  107 - 112 113 – 115
Διαδικασία βαθμολόγησης των εξετάσεων TOEFL Junior®

Η βαθμολογία στο TOEFL Junior® καθορίζεται από τον αριθμό των σωστών απαντήσεων. Αρνητική βαθμολογία δεν υπάρχει. Ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στο κάθε μέρος του τεστ μετατρέπεται σε βαθμολογία – κλίμακα που κυμαίνεται από 200 έως 300.

Η συνολική βαθμολογία κάθε μαθητή είναι το άθροισμα των βαθμολογιών των τριών ενοτήτων και κυμαίνεται από 600 έως 900.

Ενότητες εξέτασης Βαθμολογία με κλίμακα
Κατανόηση Προφορικού Λόγου 200-300
Κατανόηση Γραπτού Λόγου 200-300
Γλωσσικοί Τύποι και Σημασία 200-300
Συνολική Βαθμολογία 600-900

Η αντιστοίχηση των βαθμολογιών από το Educational Testing Service (ETS®) με τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) έχει ως εξής:

Ενότητες εξέτασης Επίπεδο CEFR A2 Επίπεδο CEFR B1 Επίπεδο CEFR B2
Κατανόηση Προφορικού Λόγου 210–245 250–275 280–300
Κατανόηση Γραπτού Λόγου 210–245 250–275 280–300
Γλωσσικοί Τύποι και Σημασία 210–245 250–275 280–300
Διαδικασία βαθμολόγησης των εξετάσεων TOEFL ITP®

Μετά τη διεξαγωγή των εξετάσεων από τον οργανισμό,  τα τεστ βαθμολογούνται τοπικά και η βαθμολογία παρουσιάζεται ανά ενότητα και συνολικά. Η κατάτμηση της βαθμολογίας προσφέρει μεγαλύτερη δυνατότητα στους καθηγητές να διαπιστώσουν τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών τους που χρειάζονται βελτίωση και να διαμορφώσουν το μάθημά τους ανάλογα. Η βαθμολογία διατίθεται γρήγορα, συνήθως 7 ημέρες μετά των παραλαβή των τεστ.

Τα δελτία επίδοσης (score report) περιλαμβάνουν ατομικές πληροφορίες τις οποίες ο οργανισμός μπορεί να διανείμει στους μαθητές και πληροφορίες για τον οργανισμό και κατάσταση βαθμολογίας μόνο για εσωτερική χρήση.

Αναβαθμολόγηση
  • Όλα τα αιτήματα αναβαθμολόγησης σχετικά με τις εξετάσεις TOEFL iΒΤ® εξετάζονται απευθείας από το ETS®. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο του ETS®.
  • Λόγω των σκοπών των εξετάσεων TOEFL Junior® και TOEFL ITP®, τα αποτελέσματά τους δεν αναβαθμολογούνται. Και οι δύο εξετάσεις είναι περιορισμένης χρηστικότητας (low stakes exam). Το TOEFL Junior® παρέχει σε σχολεία, καθηγητές, γονείς και μαθητές ένα αντικειμενικό μέσο αξιολόγησης της προόδου των μαθητών στην αγγλική γλώσσα και το TOEFL ITP® χρησιμοποιείται από Κέντρα Ξένων Γλωσσών, πανεπιστήμια, οργανισμούς εκπαίδευσης και άλλους φορείς που επιδιώκουν ποιοτική αξιολόγηση της Αγγλικής για εσωτερική χρήση.

Δελτία επίδοσης (Score Reports)

Τα επίσημα εκτυπωμένα δελτία επίδοσης του TOEFL iΒΤ® αποστέλλονται ταχυδρομικώς στα Πανεπιστήμια ή Κολλέγια που έχουν επιλέξει  οι υποψήφιοι, περίπου 13 ημέρες μετά την ημερομηνία διεξαγωγής της, εκτός έχει ζητηθεί ακύρωση της έκδοσης αποτελεσμάτων κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης. Η ταχυδρομική παράδοση εντός των Ηνωμένων Πολιτειών απαιτεί 7-10 ημέρες μετά από εκείνη την ημερομηνία και περισσότερο χρόνο για παραλήπτες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα ατομικά δελτία επίδοσης (score reports) του TOEFL® PrimaryTM για κάθε υποψήφιο αποστέλλονται στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών την επομένη μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Τα ατομικά δελτία επίδοσης (score reports) των μεμονωμένων υποψηφίων αποστέλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους.

Τα ατομικά δελτία επίδοσης του TOEFL Junior® για κάθε υποψήφιο αποστέλλονται στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών την ημέρα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Τα δελτία επίδοσης μεμονωμένων υποψηφίων αποστέλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται στο δελτίο εγγραφής τους.

Όλοι οι υποψήφιοι του TOEFL Junior®, ανεξαρτήτως βαθμολογίας που έχουν λάβει, λαμβάνουν λεπτομερές δελτίο επίδοσης. Τα δελτία επίδοσης επίσης περιλαμβάνουν περιγραφή των γλωσσικών τους με αντιστοίχησή τους στα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Τελευταία Ενημέρωση: 2020/03/27 - 13:40:42

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα