Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Ειδικές Συνθήκες Συμμετοχής στις εξετάσεις

Το Πανεπιστήμιο του Michigan δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι ο κάθε υποψήφιος μπορεί να αποδεικνύει τις γλωσσικές του ικανότητες υπό εξεταστικές συνθήκες που είναι δίκαιες και που δεν επηρεάζουν την αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων του. Γι’ αυτό το λόγο, το Πανεπιστήμιο του Michigan επιτρέπει στους υποψηφίους με ειδικές ικανότητες να ζητήσουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις υπό ειδικές συνθήκες. Τέτοιες ειδικές συνθήκες ή τροποποιήσεις αποσκοπούν στη λιγότερο δυνατή επιβάρυνση του υποψηφίου λόγω της πάθησής του κατά τη διάρκεια της εξέτασης αλλά και στην όσο πιο ακριβή αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων που εξετάζονται. Με τις διάφορες αυτές συνθήκες, τα αποτελέσματα των εξετάσεων απεικονίζουν την πραγματική γλωσσική ευχέρεια του κάθε υποψηφίου στη γλωσσική δεξιότητα που αξιολογείται. Με άλλα λόγια, το Πανεπιστήμιο του Michigan έχει ως στόχο να αξιολογεί την ικανότητα χρήσης της Αγγλικής από τον υποψήφιο και όχι την αξιολόγηση της ικανότητας χρήσης αυτής μέσω των αισθήσεών του, της γραφής, της ομιλίας του ή της ικανότητας αντίληψης.

Ειδικές συνθήκες ή τροποποιήσεις των εξετάσεων

Ορισμένα είδη ειδικών συνθηκών ή τροποποιήσεων είναι τα ακόλουθα:

 • Παράταση στην ώρα εξέτασης
 • Επιπλέον διαλείμματα
 • Προσωπικός εκφωνητής θεμάτων
 • Γραφέας
 • Καταχωρητής απαντήσεων
 • Ακουστικά
 • Τροποποιημένο εξεταστικό τετράδιο με ειδικό σχήμα  π.χ. Braille, διευρυμένη γραμματοσειρά
 • Ειδικός τρόπος απαντήσεων π.χ. χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για το γραπτό μέρος
 • Πρόσβαση αναπηρικού αμαξιδίου σε συγκεκριμένους εξεταστικούς χώρους

Δικαιολογητικά

 • Τα έγγραφα τεκμηρίωσης της ειδικής ικανότητας του υποψηφίου πρέπει να έχουν εκδοθεί από πιστοποιημένο επαγγελματία ειδικό, με εξειδίκευση στην πάθηση του υποψηφίου.
 • Εάν τα έγγραφα είναι σε άλλη γλώσσα εκτός της Αγγλικής, πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα.
 • Η μετάφραση πρέπει να έχει επικυρωθεί από εξουσιοδοτημένο άτομο/φορέα ή αρμόδια Αρχή (δικηγόρο, Μεταφραστική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών, κλπ.) Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, κατόπιν αιτήματος, είναι σε θέση να εξυπηρετεί τους ενδιαφερόμενους σχετικά. Η υπηρεσία επιβαρύνεται με διοικητικά έξοδα. 
 • Αποδεκτά είναι είτε οι πρωτότυπες επικυρωμένες μεταφράσεις είτε φωτοαντίγραφά τους, με επικύρωση του γνήσιου αντιγράφου.

Υποβολή αιτημάτων

 • Για να υποβάλουν αίτημα για ειδικές συνθήκες συμμετοχής στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Για Ειδικές Συνθήκες Εξέτασης στην αντίστοιχη ενότητα του συστήματος online εγγραφών Ορφέας.
 • Όλο το υλικό πρέπει να υποβάλλεται στο Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Υλικό το οποίο αφορά σε τροποποιήσεις στη διεξαγωγή των εξετάσεων (παράταση στην ώρα εξέτασης, προσωπικός εκφωνητής θεμάτων, γραφέας) πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν την ημερομηνία της εξέτασης. Υλικό το οποίο αφορά σε άλλες τροποποιήσεις (Braille, διευρυμένη γραμματοσειρά) πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον δώδεκα εβδομάδες πριν την ημερομηνία της εξέτασης.

Απόρριψη ή τροποποίηση αιτημάτων

Ενδεχομένως, αιτήματα υποψηφίων για ειδικές συνθήκες συμμετοχής στις εξετάσεις μπορούν να απορριφθούν ή να  τροποποιηθούν, όπως, επίσης, να ακυρωθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων εφόσον:

 • Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται την ημέρα της εξέτασης ή μετά την εξέταση.
 • Τα δικαιολογητικά δεν έχουν εκδοθεί από πιστοποιημένο ειδικό επαγγελματία.
 • Η ειδική ικανότητα του υποψηφίου δεν περιγράφεται με σαφήνεια και δεν προσδιορίζεται επακριβώς η φύση της κατάστασης. (Για παράδειγμα, «μειωμένη όραση» ή «ψυχολογικές δυσκολίες» θεωρούνται ασαφείς όροι.)
 • Τα δικαιολογητικά δεν περιγράφουν την παρούσα κατάσταση του υποψηφίου.
 • Από τα δικαιολογητικά προκύπτει ότι η κατάσταση του υποψηφίου δεν επηρεάζει την επίδοσή του σε εξετάσεις υπό κανονικές συνθήκες.
 • Υπάρχει διαφωνία μεταξύ του υποψηφίου που κάνει την αίτηση και του Πανεπιστημίου του Michigan αναφορικά με το είδος τροποποίησης εξέτασης που ζητήθηκε. (π.χ. επιπλέον χρόνος ή τρόπος παρουσίασης).

Οποιαδήποτε απόφαση του Πανεπιστημίου του MIchigan  σχετικά με ειδικές συνθήκες κατά τη διάρκεια των εξετάσεων βασίζεται στη βούλησή του να εξασφαλίσει την αξιολόγηση της ικανότητας του υποψηφίου στην Αγγλική με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

Πίσω στην αρχή