Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Κατεστραμμένα πιστοποιητικά

 • Tο Michigan Language Assessment επανεκδίδει κατεστραμμένα πιστοποιητικά εφόσον οι υποψήφιοι υποβάλουν σχετικό αίτημα το αργότερο εντός 24 μηνών από την ημερομηνία της εξέτασης.
 • Η επανέκδοση του πιστοποιητικού μετά την καταστροφή του πρωτότυπου επιβαρύνεται με διοικητικά έξοδα.
 • Διαδικασία για χορήγηση πιστοποιητικού κατόπιν καταστροφής:

 1.  Κατεβάστε, συμπληρώστε και υπογράψτε τη σχετική αίτηση.
 2.  Υποβάλετε στην Ελληνοαμερικανική Ένωση (Διδότου 15, 10680 Αθήνα ή Φράγκων 14, 54626 Θεσσαλονίκη) τα ακόλουθα:
 • Συμπληρωμένη αίτηση
 • Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας με φωτογραφία σφραγισμένη από Δημόσια Αρχή ή δίπλωμα οδήγησης).
 • Κατεστραμμένο πρωτότυπο πιστοποιητικό.
 • Σε περίπτωση ολικής καταστροφής, συμπεριλάβετε τα ακόλουθα: Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 ότι το πιστοποιητικό έχει καταστραφεί ολοσχερώς, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ και φωτογραφία του ολοσχερώς κατεστραμμένου πιστοποιητικού ή άλλη απόδειξη ολικής καταστροφής του (βεβαίωση από κρατική αρχή) σε περίπτωση φυσικής καταστροφής, πυρκαγιάς, σεισμού κλπ.. 
  Εναλλακτικά, μπορείτε να εκδώσετε την Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με ψηφιακό γνήσιο υπογραφής. Σε αυτήν την περίπτωση αποστείλετε τη συμπληρωμένη αίτηση μαζί με απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας με φωτογραφία σφραγισμένη από Δημόσια Αρχή ή δίπλωμα οδήγησης) και την Υπ. Δήλωση απώλειας στο certificates@hau.gr
 • Μετά την παρέλευση 24 μηνών από την ημερομηνία της εξέτασης, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτημα για έκδοση βεβαίωσης επαλήθευσης αποτελεσμάτων (results verification statement) μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του Michigan Language Assessment.
Πίσω στην αρχή