Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Απολεσθέντα πιστοποιητικά

  • Τα απολεσθέντα πιστοποιητικά δεν επανεκδίδονται.
  • Η Ελληνοαμερικανική Ένωση μπορεί να χορηγήσει βεβαίωση απώλειας πιστοποιητικού για χρήση στην Ελλάδα.
  • Η χορήγηση βεβαίωσης επιβαρύνεται με διοικητικά έξοδα.
  • Διαδικασία για χορήγηση βεβαίωσης απώλειας πιστοποιητικού:
  1. Κατεβάστε, συμπληρώστε και υπογράψτε τη σχετική αίτηση
  2. Κατεβάστε και συμπληρώστε τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ. Εναλλακτικά, μπορείτε να εκδώσετε την Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με ψηφιακό γνήσιο υπογραφής.
  3. Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας με φωτογραφία σφραγισμένη από Δημόσια Αρχή ή δίπλωμα οδήγησης).

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ανάλογο έγγραφο στο εξωτερικό, μπορούν να υποβάλουν αίτημα για έκδοση βεβαίωσης επαλήθευσης αποτελεσμάτων (results verification statement) μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του Michigan Language Assessment.

Πίσω στην αρχή