Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

ESG Familiarization Workshop

Risk Management
-
Διαδικτυακά
Διάρκεια
16 ώρες
Επίπεδο
Εισαγωγικό
Γλώσσα
Ελληνικά

Εφαρμοσμένες πρακτικές ESG και σύνταξη εκθέσεων βιωσιμότητας

Με την υποστήριξη του EBEN - European Business Ethics Network και του ISACA Athens Chapter - Ινστιτούτου Ελεγκτών Συστημάτων Πληροφορικής

Οι θέσεις του τμήματος 7-13 Ιουνίου εξαντλήθηκαν.  Επικοινωνείστε τώρα μαζί μας για τη θέση σας στο νέο τμήμα Ιουνίου: 27, 28, 30/6 & 3/7

H Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει 16ωρο σεμινάριο με βασικές κατευθύνσεις πάνω στις αρχές της «Πράσινης» ανάπτυξης και χρηματοδότησης και στη θεωρητική όσο και πρακτική κατάρτιση υποβολής εκθέσεων και αναφορών ESG. 

Στόχος του σεμιναρίου είναι να διευκολύνει με απλό και κατανοητό τρόπο στελέχη τα οποία είναι αρμόδια για την βιωσιμότητα και την εταιρική διακυβέρνηση να κατανοήσουν τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις και θεσμικά πλαίσια, και να ενσωματώσουν αντίστοιχες πρακτικές στη στρατηγική της επιχείρησης και σε επενδυτικές διαδικασίες.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει πολλά παραδείγματα από Ελληνικές επιχειρήσεις, ερωτηματολόγια διερεύνησης αναγκών, ESG checklists και templates για την ανάπτυξη εκθέσεων βιωσιμότητας.

Εισηγητής: Αντώνης Σπανός, Authorized EFQM international Trainer, Sustainability Expert

Το σεμινάριο υποστηρίζει 

το EBEN - European Business Ethnics Network

το ISACA Athens Chapter (Ινστιτούτο Ελεγκτών Συστημάτων Πληροφορικής), με guest speaker τον κ. Νίκο Δράκο, Πρόεδρο του Chapter.


Μιλώντας για ESG αναφερόμαστε σε ένα πλαίσιο μη χρηματοοικονομικών παραγόντων και κριτηρίων βιώσιμης ανάπτυξης που εμπεριέχονται στην στρατηγική ενός οργανισμού και προσφέρουν αξία σε όλους τους συμμέτοχους δίνοντας έμφαση στη κοινωνία, στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.

Στο σεμινάριο θα εξετάσουμε αναλυτικά τους 3 βασικούς πυλώνες του ESG μέσα από βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές που εφαρμόζουν ήδη μεγάλοι οργανισμοί με πολλά παραδείγματα,

 • Ε - Environment: Περιβάλλον & προστασία : Η επίδραση και οι συνέπειες μιας επένδυσης στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων όπως η κλιματική αλλαγή, η εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα, η διαχείριση υδάτινων και άλλων πόρων, και η ρύπανση.
 • S - Social - Κοινωνία & Κοινωνική Υπευθυνότητα. Ο αντίκτυπος και η σχέση μιας επένδυσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως τους ανθρώπους και τις κοινότητες. Αφορά επίσης τον αντίκτυπο και τις συνέπειες σε εργασιακές πρακτικές, στα ανθρώπινα δικαιώματα,  στην ποικιλομορφία και στην κοινωνική ένταξη.
 • Governance - Εταιρική Διακυβέρνηση: Τρόποι διοίκησης και διαχείρισης ενός οργανισμού σε σχέση με τη διαχείριση κινδύνων, ευκαιριών βιωσιμότητας, ηγεσίας και διαφάνειας.

Η «πράσινη Χρηματοδότηση» και οι «πράσινες επενδύσεις»  αποτελούν μοχλό ανάπτυξης και λήψης αποφάσεων οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο σε θέματα χρηματοδότησης και ρευστότητας αλλά επηρεάζουν την γενικότερη λειτουργία ενός οργανισμού. Η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο, η ΕΕ, αλλά και η παγκόσμια χρηματαγορά, προχωρά σε διαμόρφωση σχετικών οδηγιών και μετρήσεων ώστε να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση αυτών των παραγόντων και στην επενδυτική διαδικασία. 

Η Ευρωπαϊκή οδηγία CSRD, για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας θα ξεκινήσει από το 2024 να αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ζητώντας να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις βιωσιμότητας που θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διαχειριστικούς δείκτες (ESG).

Η αναγκαιότητα της ESG αντικατοπτρίζεται επίσης στις αρχές της υφιστάμενης κανονιστικής νομοθεσίας περί βιωσιμότητας και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της ΕΕ με την υποχρεωτική και συστηματική δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων εταιρειών (TAXONOMY), συνδέοντας την περιβαλλοντική διαχείριση με τη συμμόρφωση και την ανάπτυξη της επιχείρησης. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority) σε εναρμόνιση με τον κανονισμό SFDR (Sustainable Finance Disclosure regulation) εξέδωσε τους κανονισμούς της Βασιλείας ΙΙΙ, με ισχύ από το 2022, που περιγράφουν τις ειδικές γνωστοποιήσεις των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.

Αν και τα κριτήρια αυτά δεν αποτελούν μέρος μιας υποχρεωτικής χρηματοοικονομικής αναφοράς, ολοένα και περισσότερες εταιρείες αλλά και μεγάλοι κλάδοι της αγοράς, προβαίνουν σε αντίστοιχες γνωστοποιήσεις ενεργειών και μετρήσεων στην ετήσια έκθεσή τους ή σε αυτόνομους απολογισμούς Βιώσιμης Ανάπτυξης, επενδύοντας τόσο στην αξία της επιχείρησης όσο και σε κοινωνικά και περιβαντολογικά οφέλη.

Το σεμινάριο αφορά:

 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Στελέχη Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας, και Ποιότητας
 • Στελέχη επιχειρηματικού σχεδιασμού, μετασχηματισμού και στρατηγικής
 • Στελέχη έρευνας και ανάπτυξης
 • Επιχειρηματίες που θέλουν να επενδύσουν στην βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη
 • Χρηματοοικονομικά στελέχη και σύμβουλοι που εξετάζουν προτάσεις, αναφορές και εκθέσεις βιωσιμότητας με επενδυτικό ενδιαφέρον.
 • Κατανοήστε τις βασικές αρχές της εταιρικής βιωσιμότητας και πώς αυτές σχετίζονται με περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διοικητικές λειτουργίες
 • Μάθετε βασικούς ESG δείκτες και πώς χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση και την αξιολόγηση βιωσιμότητας
 • Εξοικειωθείτε με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης των Ελληνικών εποπτικών αρχών όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων ESG
 • Κατανοήστε τον τρόπο ενσωμάτωσης των κριτηρίων ESG στην αξιολόγηση επενδύσεων
 • Εξερευνήστε τις τάσεις στην τραπεζική χρηματοδότηση επενδύσεων με βάση τη βιωσιμότητα και πώς οι τράπεζες ενσωματώνουν κριτήρια ESG στις χρηματοδοτικές ενέργειές τους
 • Introduction and definitions
 • Relationships with Stakeholders
 • The universe and the Framework of Sustainability and Circular Economy
 • The evolution of ESG
  • EHS-CSR-ESG & Sustainability
  • Green washing
  • ESG reporting templates
  • Examples of the three ESG Pillars-Governance
 • Relevant Standards  (ISO 26000
 • Reporting Templates (GRI-G4/ SASB, AA1000) and Guidelines
 • The UN SDGs. Linking ESG with the UN SDGs, the “wedding pie” of sustainability
 • The 10-point EU action plan for sustainable Finance
 • Risk forecasting and mitigation
 • Materiality Analysis,
 • Materiality mapping
 • Prioritization of Initiatives
 • KPIs. ESG Questionnaire *
 • Execrcise: perform a materiality analysis
 • Governance and benefits
 • Taxonomy elements and regulations
 • How to start an ESG reporting project: Initiatives, Metrics, Targets
 • EBA ESG Pillar 3 Disclosure solutions for Banks
 • Reporting obligations and the three disclosures of Pillar III
 • EBA ESG Pillar 3 Disclosure Solutions for Major and Financial Enterprises
 • Gradual integration of ESG considerations into Governance: 10 Qualitative templates
 • Initiatives-Metrics-Targets – Discussion
 • Building an SDG Strategy-
 • Exercise: Build your organizations ESG/SDG Strategy
 • SFDR Sustainable Finance Disclosing Regulation 
 • The analytic ESG checklist
 • ESG Reporting templates
 • Discussion /closing session

Οι απόφοιτοί μας

Θα το συνιστούσα καθώς βοηθά στην κατανόηση των βασικών αρχών της βιωσιμότητας. Ιουλία-Άννα Γκισάκη

Το συστήνω ανεπιφύλακτα γιατί είναι ένα από τα ελάχιστα με τη συγκεκριμένη θεματική, για την εξαιρετική του διοργάνωση, για τον εξαίρετο εισηγητή του και για τον όγκο του υλικού του. Ήβη-Χαρά Δικαίου, CEO, Founder COSMOS CSR

 • ESG Questionnaire
 • ESG checklist
 • ESG Reporting templates
 • ESG Abbreviations Lexicon
 • Materiality analysis  
 • Ανάπτυξη πλάνου ESG/SDG Στρατηγικής
Αντώνης Σπανός
Authorized EFQM international Trainer, Sustainability Expert

Ο  Αντώνης Σπανός είναι εξειδικευμένος σύμβουλος επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στην υποστήριξη περισσότερων από 200 οργανισμών στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και την Ελλάδα, στην εφαρμογή και λε ...

Μάθετε περισσότερα

Εγγραφή στο πρόγραμμα γίνεται έως και μία ημέρα πριν την έναρξή του, εφόσον υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις. Προσθέστε το πρόγραμμα στο καλάθι αγορών. Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε θα χρειαστεί να κάνετε εγγραφή. Εάν πρόκειται για εταιρική συμμετοχή παρακαλούμε επιλέξτε το πεδίο «Κάνω κράτηση για λογαριασμό της εταιρείας μου». Αφού συμπληρώσετε τα προσωπικά στοιχεία σας και δηλώσετε το παραστατικό που επιθυμείτε να εκδοθεί, θα πρέπει να προχωρήσετε σε καταβολή των διδάκτρων. Η πληρωμή γίνεται με τρεις τρόπους: α) με πιστωτική κάρτα (με άτοκες δόσεις όπου ορίζονται), cash card ή prepaid card, β) με ταυτότητα οφειλής, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέσω ebanking, ή απευθείας στην τράπεζα (μηχάνημα, ανέξοδα, ή γκισέ) ή γ) με IRIS και άμεση χρέωση του λογαριασμού σας.

Παρακαλούμε σημειώστε τα εξής: με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα λάβετε αυτοματοποιημένο μήνυμα επιτυχούς συναλλαγής. Ωστόσο, η εγγραφή σας ή η εγγραφή των στελεχών σας δεν ολοκληρώνεται πριν την καταβολή των διδάκτρων του προγράμματος. Μετά την καταβολή των διδάκτρων θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να επιβεβαιώσουμε την εγγραφή σας.

Το Zoom είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης συμβατή με Mac, Windows, Linux, iOS και Android, που επιτρέπει στους χρήστες να συμμετέχουν σε online μαθήματα σύγχρονης εκπαίδευσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Zoom από τον υπολογιστή, το laptop, το iPad ή το smartphone σας. Θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Zoom για να το χρησιμοποιήσετε. Με την εγγραφή σας θα λάβετε ένα σύντομο οδηγό χρήσης. Λάβετε υπόψιν ότι θα πρέπει να διαθέτετε κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο. Οι περισσότεροι σύγχρονοι υπολογιστές διαθέτουν ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και headset για καλύτερη ποιότητα ήχου.

Το σεμινάριο μπορεί να οργανωθεί και αποκλειστικά για την εταιρεία σας, εάν υπάρχει ομάδα στελεχών σας που επιθυμεί να το παρακολουθήσει. Σε αυτή την περίπτωση το περιεχόμενο, οι ημερομηνίες και το ωράριο διεξαγωγής προσαρμόζονται στις ανάγκες και απαιτήσεις των στελεχών σας. 

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν ...

Πίσω στην αρχή