Ποια πιστοποίηση Διαχειριστών Έργων είναι κατάλληλη για μένα;

 

Η απάντηση βρίσκεται στις επαγγελματικές προτεραιότητες του επαγγελματία αλλά και στις ανάγκες της επιχείρησης, του κάθε κλάδου και του κανονιστικού πλαισίου της κάθε χώρας.

H Διαχείριση Έργου βρίθει από μεθοδολογίες, πρότυπα, μοντέλα και πρακτικές: PRINCE2TM, PMI’s PMBoK®, APM’s APMBoK, IPMA’s ICB και πολλά άλλα... Τα περισσότερα πρότυπα και μεθοδολογίες είναι βασισμένες σε ποιοτικά διαχειριστικά στοιχεία όπως η αρχή του Shewart: Σχεδιάζω – Υλοποιώ – Ελέγχω – Ενεργώ (PDCA cycle Plan -> Do -> Check -> Act). Tα πλέον διαδεδομένα ανά τον κόσμο διεθνή πρότυπα και μεθοδολογίες Διοίκησης-Διαχείρισης Έργων είναι: 

  • International Project Management Association (IPMΑ): Το IPMA λειτουργεί ως συνομοσπονδία Εθνικών φορέων Διαχείρισης Έργων με εκπροσώπους από 45 χώρες. Το πρότυπο IPMA International Competence Baseline (ICB) αποτελεί τη βάση για το σύστημα πιστοποίησης 4 επιπέδων. Το πρότυπο αυτό περιλαμβάνει τις απαραίτητες γνώσεις και την εμπειρία η οποία απαιτείται από τους επαγγελματίες Διαχειριστές Έργων, Διαχειριστές Προγραμμάτων και Portfolios. Αναλύεται σε τρείς βασικούς τομείς: τεχνικός, συμπεριφορικός, και τομέας οργανωτικού πλαισίου. Περισσότεροι από 100,000 επαγγελματίες έχουν λάβει την πιστοποιήση του IPMA σε περισσότερες από 45 χώρες, τα τελευταία 10 χρόνια.
  • Prince2TM είναι ένα συγκεκριμένο εργαλείο Διαχείρισης Έργων Βρετανικής προέλευσης. Δημιουργήθηκε από το UK Office of Government Commerce και χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως σε διάφορους οργανισμούς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Πρόκειται για μεθοδολογία με συγκεκριμένα βήματα ως προς την σχεδιασμό, την οργάνωση, την διαχείριση και των έλεγχο του έργου.
  • Project Management Institute's PMBOK®. Το PMI είναι ένας από τους μεγαλύτερους μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς ανάπτυξης προτύπων Διαχείρισης-Διοίκησης Έργων, με έδρα τις ΗΠΑ. Το Project Management Book of Knowledge (PMBOK) είναι ένα γενικό πρότυπο το οποίο κυρίως χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για τη Διοίκηση Έργων από οργανισμούς που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους, και ως εγγύηση βασικών στοιχείων κουλτούρας διοίκησης έργων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του PMI τον Ιούνιο του 2010, έχουν πιστοποιηθεί σε όλο το κόσμο: 389,726 PMPs, 11785 CAPMs, 436 PgMPs, 327 PMI-SPs και 393 Risk Management Professionals.
     

Προπαρασκευαστικά σεμινάρια πιστοποιήσεων Διαχειριστών Έργων
 

Τελευταία Ενημέρωση: 2014/03/19 - 17:48:02

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Αποστολή Σελίδας