Δομή και περιεχόμενο του TOEFL iBT®

Ενότητα Διάρκεια Περιγραφή # ερωτήσεων/μερών/θεμάτων Βαθμολογική κλίμακα
Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading) 60-100 λεπτά 3-5 παράγραφοι από ακαδημαϊκά κείμενα περίπου 700 λέξεων και 12-14 ερωτήσεις ανά παράγραφο 36-70 ερωτήσεις 0-30
Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) 60-90 λεπτά
  • 4-6 διαλέξεις, ορισμένες με σχετική συζήτηση, διάρκειας 3-5 λεπτών και με 6 ερωτήσεις έκαστη.
  • 2-3 διάλογοι, διάρκειας 3 λεπτών και με 5 ερωτήσεις έκαστος.
34-51 ερωτήσεις 0-30
Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking)

 

20 λεπτά
  • 2 μέρη στα οποία ο υποψήφιος εκφέρει γνώμη επί οικείου θέματος
  • 4 μέρη τα οποία βασίζονται σε γραπτό και προφορικό υλικό
6 μέρη 0-4 βαθμοί που έχουν προσαρμοστεί σε βαθμολογική κλίμακα 0-30
Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) 50 λεπτά
  • 1 θέμα το οποίο βασίζεται σε γραπτό και προφορικό υλικό.
  • 1 θέμα στο οποίο ο υποψήφιος υποστηρίζει τη γνώμη του.
2 θέματα 0-5 βαθμοί που έχουν προσαρμοστεί σε βαθμολογική κλίμακα 0-30
Τελευταία Ενημέρωση: 2015/02/16 - 21:54:22

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα