Δομή και Περιεχόμενο του ECCE

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη δομή και το περιεχόμενο των εξετάσεων ECCE. Η συγκεκριμένη δομή και το συγκεκριμένο περιεχόμενο θα ισχύουν μέχρι και την εξεταστική περίοδο που θα διεξαχθεί στις 8 Μαΐου 2021. Από την εξεταστική περίοδο στις 22 Μαΐου 2021, οι εξετάσεις ECCE θα διεξάγονται με την ανανεωμένη μορφή τους.

Ενότητα Διάρκεια Περιγραφή # ερωτήσεων

Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening)
30 λεπτά

Μέρος 1 (πολλαπλή επιλογή)

Σύντομος ηχογραφημένος διάλογος που ακολουθείται από μία ερώτηση. Οι επιλογές δίνονται με τη μορφή εικόνων.

30

Μέρος 2 (πολλαπλή επιλογή)

Σύντομες ομιλίες με τέσσερα διαφορετικά θέματα ακολουθούμενες από 4-6 εκτυπωμένες ερωτήσεις η κάθε μία. Στους υποψήφιους δίνεται χρόνος να διαβάσουν τις ερωτήσεις πριν ακούσουν την κάθε ομιλία. Δίνονται τέσσερις εκτυπωμένες επιλογές απαντήσεων για κάθε ερώτηση.

20

Γραμματική, Λεξιλόγιο, Κατανόηση Γραπτού Λόγου (GVR)

90 λεπτά

Γραμματική (πολλαπλή επιλογή)

Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων ή φράσεων. Μόνο μία επιλογή είναι γραμματικά σωστή.

35

Λεξιλόγιο (πολλαπλή επιλογή)

Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων. Μόνο μία λέξη είναι σωστή για το συγκεκριμένο περιβάλλον.

35

Κατανόηση Γραπτού Λόγου (πολλαπλή επιλογή)

Μέρος 1
Σύντομο κείμενο ακολουθούμενο από 5 ερωτήσεις κατανόησης. (Δύο κείμενα)

Μέρος 2
Τέσσερα σύντομα κείμενα που συνδέονται θεματικά μεταξύ τους  ακολουθούμενα από 10 ερωτήσεις κατανόησης. (Δύο ενότητες κειμένων)

30
Έκθεση (Writing) 30 λεπτά Ο υποψήφιος  διαβάζει σύντομο απόσπασμα από άρθρο εφημερίδας και γράφει επιστολή ή έκθεση παρουσιάζοντας την άποψή του σχετικά με την κατάσταση ή το θέμα που περιγράφεται στο άρθρο. 1 θέμα
Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) έως 15 λεπτά Δομημένη διαπροσωπική προφορική επικοινωνία μεταξύ ενός υποψηφίου και ενός εξεταστή σε θέματα προκαθορισμένα από το Πανεπιστήμιο του Michigan. Η συνομιλία περιλαμβάνει prompt με εικόνες. 4 στάδια

 

  • Τα τρία πρώτα μέρη (Listening, GVR, και Writing) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται ή την ημέρα των εξετάσεων ή σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.
  • Η δομή και το περιεχόμενο του τεστ αντιπροσωπεύουν την προετοιμασία, τη μεθοδολογία και το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας.
  • Στις ηχογραφήσεις της ενότητας κατανόησης προφορικού λόγου (Listening) ακούγονται μόνο καθιερωμένες Αμερικανικές προφορές και δεν χρησιμοποιούνται διάλεκτοι ούτε ακούγονται εξωγενείς ήχοι. Οι υποψήφιοι ακούν μόνο τις φωνές των ομιλητών και επομένως οι επιδόσεις τους δεν επηρεάζονται αρνητικά από εξωτερικούς παράγοντες.
Τελευταία Ενημέρωση: 2021/03/12 - 16:45:39

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα