Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Ειδικές συνθήκες συμμετοχής στις εξετάσεις TOEIC® και TOEFL® Junior™

Το Educational Testing Service (ETS®) και η Ελληνοαμερικανική Ένωση ανταποκρίνονται στις ανάγκες των υποψηφίων με ειδικές ικανότητες, παρέχοντάς τους τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και τις πλέον κατάλληλα προσαρμοσμένες συνθήκες εξετάσεων όπως αυτές ορίζονται για την κάθε εξέταση. Ειδικές συνθήκες /προσαρμογές εξέτασης παρέχονται σε υποψηφίους που πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Όλα τα αιτήματα για παροχή ειδικών συνθηκών εξέτασης υποβάλλονται μέσω της Αίτησης για Ειδικές Συνθήκες Εξέτασης και, εν συνεχεία, εξετάζονται και εγκρίνονται βάσει των πολιτικών και διαδικασιών που ορίζουν οι ETS® ή/και η Ελληνοαμερικανική Ένωση.

Η διαδικασία υποβολής και έγκρισης των αιτημάτων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν προγραμματιστεί η εξέταση, δεδομένου ότι όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται συγκεντρωτικά.

Ειδικές συνθήκες ή τροποποιήσεις των εξετάσεων

 • Παράταση στη διάρκεια της εξέτασης
 • Επιπλέον διαλείμματα
 • Προσωπικός εκφωνητής θεμάτων
 • Γραφέας
 • Καταχωρητής απαντήσεων
 • Ακουστικά
 • Τροποποιημένο εξεταστικό τετράδιο με ειδικό σχήμα π.χ. Braille, διευρυμένη γραμματοσειρά
 • Ειδικός τρόπος απαντήσεων π.χ. χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για το γραπτό μέρος
 • Πρόσβαση αναπηρικού αμαξιδίου σε συγκεκριμένους εξεταστικούς χώρους

Δικαιολογητικά

 • Τα έγγραφα τεκμηρίωσης της ειδικής ικανότητας του υποψηφίου πρέπει να έχουν εκδοθεί από πιστοποιημένο επαγγελματία ειδικό, με εξειδίκευση στην πάθηση του υποψηφίου.
 • Εάν τα έγγραφα είναι σε άλλη γλώσσα εκτός της Αγγλικής, πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα.
 • Η μετάφραση πρέπει να έχει επικυρωθεί από εξουσιοδοτημένο άτομο ή αρμόδια Αρχή (δικηγόρο, Μεταφραστική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών).
 • Αποδεκτά είναι είτε οι πρωτότυπες επικυρωμένες μεταφράσεις είτε φωτοαντίγραφα τους, με επικύρωση του γνήσιου αντιγράφου.

Υποβολή αιτημάτων

 • Για να υποβάλουν αίτημα για ειδικές συνθήκες συμμετοχής στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Για Ειδικές Συνθήκες Εξέτασης στην αντίστοιχη ενότητα του συστήματος online εγγραφών Ορφέας.
 • Όλο το υλικό πρέπει να υποβάλλεται στο Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Υλικό το οποίο αφορά σε τροποποιήσεις στη διεξαγωγή των εξετάσεων (παράταση στην ώρα εξέτασης, προσωπικός εκφωνητής θεμάτων, γραφέας) πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν την ημερομηνία της εξέτασης. Υλικό το οποίο αφορά σε άλλες τροποποιήσεις (Braille, διευρυμένη γραμματοσειρά) πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν την ημερομηνία της εξέτασης.

Απόρριψη ή τροποποίηση αιτημάτων

Ενδεχομένως, αιτήματα υποψηφίων για ειδικές συνθήκες συμμετοχής στις εξετάσεις μπορούν να απορριφθούν ή να τροποποιηθούν, όπως, επίσης, να ακυρωθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων εφόσον:

 • Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται την ημέρα της εξέτασης ή μετά την εξέταση.
 • Τα δικαιολογητικά δεν έχουν εκδοθεί από πιστοποιημένο ειδικό επαγγελματία.
 • Η ειδική ικανότητα του υποψηφίου δεν περιγράφεται με σαφήνεια και δεν προσδιορίζεται επακριβώς η φύση της κατάστασης. (Για παράδειγμα, «μειωμένη όραση» ή «ψυχολογικές δυσκολίες» θεωρούνται ασαφείς όροι.)
 • Τα δικαιολογητικά είναι περασμένων ετών και δεν περιγράφουν την τωρινή κατάσταση του υποψηφίου.
 • Από τα δικαιολογητικά προκύπτει ότι η κατάσταση του υποψηφίου δεν επηρεάζει την επίδοσή του σε εξετάσεις υπό κανονικές συνθήκες.
 • Υπάρχει διαφωνία μεταξύ του υποψηφίου που κάνει την αίτηση και του ETS® αναφορικά με το είδος τροποποίησης εξέτασης που ζητήθηκε (π.χ. επιπλέον χρόνος ή τρόπος παρουσίασης).

Δήλωση εμπιστευτικότητας

Το ETS® δεν κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα που αφορούν στη διάγνωση ή στο ιατρικό ιστορικό υποψηφίων χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεσή τους, εκτός εάν υπάρχει δικαστική παρέμβαση. Τα στοιχεία παρέχονται σε μορφή απλής πληροφόρησης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη νομοθεσία. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί το απόρρητο των υποψηφίων με ειδικές ικανότητες, οι αξιολογητές νομιμοποιούνται να μην κοινοποιούν στοιχεία των υποβληθέντων δικαιολογητικών που δεν άπτονται των κριτηρίων που ορίζει το ETS® για εξακρίβωση και τεκμηρίωση της πάθησης για τις αιτηθείσες εξεταστικές προσαρμογές.

Πίσω στην αρχή