Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανηλίκων συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις

H Ελληνοαμερικανική Ένωση (οδός Μασσαλίας, αρ. 22, Τ.Κ. 10680, Αθήνα) σας ενημερώνει, σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ο «ΓΚΠΔ»), για τα ακόλουθα:

1. Ποια δεδομένα επεξεργάζεται η Ελληνοαμερικανική Ένωση και ποιων φυσικών προσώπων: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των ακόλουθων προσώπων, ως υπεύθυνος επεξεργασίας αυτών: ανήλικων προσώπων, που συμμετέχουν ή πρόκειται να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις της, τα οποία εκπροσωπούνται από τα πρόσωπα εκείνα που ασκούν τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία αυτών (από κοινού και κατά περίπτωση «υποκείμενα δεδομένων»). Τα δεδομένα, τα οποία επεξεργάζεται η Ελληνοαμερικανική Ένωση, κατά περίπτωση, είναι μεταξύ άλλων: (α) προσωπικές πληροφορίες (π.χ. ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), (β) οικονομικά δεδομένα σχετικά με την αποπληρωμή οφειλών προς την Ελληνοαμερικανική Ένωση, όπως δεδομένα τραπεζικών καρτών, αριθμοί τραπεζικού λογαριασμού, δεδομένα τιμολόγησης και καταβολών, εφόσον η συμμετοχή στις εκδηλώσεις προϋποθέτει την καταβολή σχετικού τιμήματος, (γ) δεδομένα ήχου (φωνή) των ανηλίκων συμμετεχόντων στην εκδήλωση, σε περίπτωση που παρά τη δυνατότητα συμμετοχής αυτών (π.χ. με ερωτήσεις) μέσω chat, τα πρόσωπα εκείνα που ασκούν τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία αυτών συγκατατεθούν στο να του επιτρέψουν να μιλήσει στο πλαίσιο της εκδήλωσης, εν γνώση του γεγονότος ότι το υλικό της εκδήλωσης θα αναρτηθεί στο λογαριασμό της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στο youtube. Η γνωστοποίηση/ επεξεργασία των δεδομένων που προσδιορίζονται στο εδάφιο (α) και (β) ανωτέρω αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση του υποκειμένου των δεδομένων ή απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης. Σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων δεν παρέχει τα ανωτέρω δεδομένα ή μέρος αυτών, δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή αυτού στις εκδηλώσεις της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. 

2. Πηγή των δεδομένων: Πηγή των δεδομένων είναι, κατά περίπτωση, ο ίδιος ο ανήλικος συμμετέχων στην εκδήλωση που γνωστοποιεί δεδομένα του ή οι έχοντες τη γονική μέριμνά του ή ο τυχόν επίτροπός του. 

3. Σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων και νομική βάση για την επεξεργασία αυτών: Οι σκοποί της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι: (α) Η εγγραφή, η εξυπηρέτηση και εν γένει η διαχείριση των συμμετεχόντων στην εκδήλωση. Για την εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων, η νομική βάση της επεξεργασίας αυτών είναι η εκτέλεση της σχετικής σύμβασης που έχει καταρτισθεί με την Ελληνοαμερικανική Ένωση και η συμμόρφωση με υποχρέωση εκ του νόμου της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, για τα δε δεδομένα ήχου των ανήλικων συμμετεχόντων στην εκδήλωση (όπως προσδιορίζονται στον όρο 1 (γ) ανωτέρω), η νομική βάση της επεξεργασίας τους είναι η σχετική συγκατάθεση των προσώπων εκείνων που ασκούν τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία ανήλικων συμμετεχόντων στην εκδήλωση, που παρέχεται δια της ενέργειάς τους να επιτρέψουν στους ανήλικους συμμετέχοντες να μιλήσουν στο πλαίσιο της εκδήλωσης, εν γνώση του γεγονότος ότι το υλικό της εκδήλωσης θα αναρτηθεί στο λογαριασμό της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στο youtube. (β) Η προάσπιση των συμφερόντων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Για την εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων η νομική βάση της επεξεργασίας αυτών είναι το ότι η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Ελληνοαμερικανική Ένωση, τα οποία υπερισχύουν του συμφέροντος ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία προσωπικών δεδομένων (π.χ. για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων). (γ) Η αποστολή υλικού εμπορικής προώθησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διευκρινίζεται ότι η Ελληνοαμερικανική Ένωση δικαιούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποκειμένων των δεδομένων που αποκτήθηκαν νοµίµως, στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών της ή άλλης συναλλαγής, για την απευθείας προώθηση παρόμοιων υπηρεσιών της ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, ακόμη και όταν τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία των ανήλικων συμμετεχόντων δεν έχουν δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεση τους, υπό την προϋπόθεση ότι τους παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσονται, µε  εύκολο τρόπο και δωρεάν, στη συλλογή και χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών τους στοιχείων και αυτό κατά τη συλλογή των στοιχείων επαφής, καθώς και σε κάθε μήνυμα. Για την εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων η νομική βάση της επεξεργασίας αυτών είναι το ότι η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Ελληνοαμερικανική Ένωση (ήτοι τα έννομα συμφέροντα που σχετίζονται με την προώθηση των υπηρεσιών της), τα οποία υπερισχύουν του συμφέροντος ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση για τους ανωτέρω σκοπούς δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης προφίλ των υποκειμένων των δεδομένων.

4. Αποδέκτες των δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβασθούν κατά περίπτωση και ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, στους εξουσιοδοτημένους ανά τμήμα/ ανά υπηρεσία υπαλλήλους της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, καθώς και σε συνεργαζόμενες με την Ελληνοαμερικανική Ένωση εταιρείες με τις οποίες η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει συμβληθεί και οι οποίες επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της (π.χ. εταιρείες πληροφορικής, πάροχοι υπηρεσιών ΙΤ κ.α.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και υπό τη δέσμευση τήρησης της εμπιστευτικότητας, της εχεμύθειας και της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, η Ελληνοαμερικανική Ένωση ενδέχεται επίσης να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους όταν κάτι τέτοιο απαιτείται δια νόμου ή για τους σκοπούς ή σε σχέση με νομικές διαδικασίες στις οποίες συμμετέχει, ή άλλως για τους σκοπούς υποστήριξης, άσκησης ή προάσπισης των δικαιωμάτων της ή σε τρίτους που είναι αρχές επιβολής του νόμου και που έχουν υποβάλει νόμιμο αίτημα διαβίβασης ή σε περίπτωση που θεωρεί ότι η διαβίβαση είναι απαραίτητη σε σχέση με τυχόν έρευνα περί υποψίας ή ύπαρξης παράνομης δραστηριότητας. Τα προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 

5. Χρόνος τήρησης των δεδομένων: Ο χρόνος τήρησης των ανωτέρω δεδομένων είναι ο χρόνος που επιβάλλεται ή επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία/ το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, λαμβανομένου υπόψη και του προβλεπόμενου κατά περίπτωση χρόνου παραγραφής που μπορεί να εκτείνεται σε έως και 20 έτη. Ειδικότερα: (α) όταν η επεξεργασία εκτελείται δυνάμει σχετικής σύμβασης, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και τη θεμελίωση, άσκηση ή/ και υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης που τυχόν απορρέουν από τη σύμβαση αυτή και (β) όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

6. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με το ΓΚΠΔ: (α) να λάβει αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρεί η Ελληνοαμερικανική Ένωση, μαζί με άλλες πληροφορίες για το πώς αυτή τα επεξεργάζεται, (β) να αιτηθεί την διόρθωση των δεδομένων του και, υπό προϋποθέσεις, να αιτηθεί την διαγραφή τους ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, ή να εναντιωθεί στην επεξεργασία τους, (γ) να λάβει αντίγραφο ή να ζητήσει να διαβιβαστεί αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων του σε τρίτο μέρος, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων). Εάν η επεξεργασία των δεδομένων του βασίζεται στη συγκατάθεσή των προσώπων εκείνων που ασκούν τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία του υποκειμένου των δεδομένων, τα πρόσωπα αυτά έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή αυτή οποτεδήποτε χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκληση αυτής. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να λάβει περαιτέρω πληροφορίες/ ενημερωθεί σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ή να ασκήσει οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων του, πρέπει να αποστείλει email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης αποκλειστικά και μόνον στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@hau.gr, ή να αποστείλει επιστολή στην αναφερόμενη ανωτέρω διεύθυνση αλληλογραφίας. Τέλος, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή σχετικά με το πώς η Ελληνοαμερικανική Ένωση χειρίζεται τα δεδομένα του (www.dpa.gr). 

Κατεβάστε την ενημέρωση σε μορφή .pdf
Πίσω στην αρχή