Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία, στο πλαίσιο του ORFEAS, προσωπικών δεδομένων καθηγητών αγγλικής γλώσσας και προσώπων επικοινωνίας Κέντρων Ξένων Γλωσσών

H Ελληνοαμερικανική Ένωση (οδός Μασσαλίας, αρ. 22, Τ.Κ. 10680, Αθήνα) σας ενημερώνει, σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ο «ΓΚΠΔ»), για τα ακόλουθα:

1.    Ποια δεδομένα επεξεργάζεται η Ελληνοαμερικανική Ένωση και ποιων φυσικών προσώπων: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των ακόλουθων προσώπων («υποκείμενα δεδομένων»), ως υπεύθυνος επεξεργασίας αυτών: καθηγητών αγγλικής γλώσσας ή νομίμων εκπροσώπων/ λοιπού προσωπικού των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, που εγγράφονται στο σύστημα «Orfeas» της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Τα δεδομένα, τα οποία επεξεργάζεται η Ελληνοαμερικανική Ένωση, κατά περίπτωση, είναι μεταξύ άλλων: (α) προσωπικές πληροφορίες (π.χ. επώνυμο, όνομα, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό/ κινητό), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), (β) πληροφορίες που σχετίζονται με την ιδιότητά τους (π.χ. θέση εργασίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, εταιρική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) (εφόσον πρόκειται για Κέντρο Ξένων Γλωσσών) και (γ) οικονομικά δεδομένα σχετικά με την αποπληρωμή οφειλών προς την Ελληνοαμερικανική Ένωση, όπως δεδομένα τραπεζικών καρτών, αριθμοί τραπεζικού λογαριασμού, δεδομένα τιμολόγησης και καταβολών κ.α. Σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων δεν παρέχει τα ανωτέρω δεδομένα ή μέρος αυτών, δεν θα είναι δυνατή η εγγραφή του στο σύστημα «Orfeas» της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

2.    Πηγή των δεδομένων: Πηγή των δεδομένων είναι το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που γνωστοποιεί δεδομένα του στο πλαίσιο του συστήματος «Orfeas» ή τρίτο πρόσωπο το οποίο προβαίνει στη σχετική καταχώρηση. Στο βαθμό που τα υποκείμενα των δεδομένων διαβιβάζουν στην Ελληνοαμερικανική Ένωση προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, είναι τα ίδια υπεύθυνα να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, ενδέχεται να πρέπει να εξασφαλίσουν τη συγκατάθεση των τρίτων προσώπων για την διαβίβαση των δεδομένων τους στην Ελληνοαμερικανική Ένωση και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών από την τελευταία, υπό τους όρους της παρούσας.

3.    Σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων και νομική βάση για την επεξεργασία αυτών: Οι σκοποί της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι: (α) η εξυπηρέτηση και η εν γένει διαχείριση της συναλλακτικής σχέσης της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τα υποκείμενα των δεδομένων ή με τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, αναφορικά με την εγγραφή των σπουδαστών τους σε εξετάσεις γλωσσομάθειας που διοργανώνει η Ελληνοαμερικανική Ένωση ή/ και την ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων για την ημερομηνία, τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων γλωσσομάθειας καθώς και για λοιπές πληροφορίες αναφορικά με αυτές (π.χ. απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να προσκομιστούν). Για την εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σχετικής σύμβασης που έχει καταρτισθεί μεταξύ της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και του υποκειμένου των δεδομένων (ή, κατά περίπτωση, η σχετική συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων) και η συμμόρφωση με υποχρέωση εκ του νόμου της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. (β) Η προάσπιση των συμφερόντων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Για την εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων η νομική βάση της επεξεργασίας αυτών είναι το ότι η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Ελληνοαμερικανική Ένωση, τα οποία υπερισχύουν του συμφέροντος ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία προσωπικών δεδομένων (π.χ. για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων). (γ) Η αποστολή υλικού εμπορικής προώθησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διευκρινίζεται ότι η Ελληνοαμερικανική Ένωση δικαιούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποκειμένων των δεδομένων που αποκτήθηκαν νοµίµως, στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών της ή άλλης συναλλαγής, για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών της ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, ακόμη και όταν το υποκείμενο δεδομένων δεν έχει δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεση του, υπό την προϋπόθεση ότι του παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται, µε εύκολο τρόπο και δωρεάν, στη συλλογή και χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών του στοιχείων και αυτό κατά τη συλλογή των στοιχείων επαφής, καθώς και σε κάθε μήνυμα. Για την εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων η νομική βάση της επεξεργασίας αυτών είναι το ότι η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Ελληνοαμερικανική Ένωση (ήτοι τα έννομα συμφέροντα που σχετίζονται με την προώθηση των υπηρεσιών της), τα οποία υπερισχύουν του συμφέροντος ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία προσωπικών δεδομένων. Εφόσον δεν υφίσταται παροχή υπηρεσιών ή άλλη συναλλαγή με το υποκείμενο των δεδομένων, η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η σχετική συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

4.    Αποδέκτες των δεδομένων – Διαβιβάσεις δεδομένων εκτός Ε.Ο.Χ.: Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβασθούν κατά περίπτωση και ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, στους εξουσιοδοτημένους ανά τμήμα/ ανά υπηρεσία υπαλλήλους της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, σε συνεργαζόμενες με την Ελληνοαμερικανική Ένωση εταιρείες με τις οποίες η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει συμβληθεί και οι οποίες επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της (π.χ. εταιρείες πληροφορικής, πάροχοι υπηρεσιών ΙΤ κ.α.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και υπό τη δέσμευση τήρησης της εμπιστευτικότητας, της εχεμύθειας και της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, η Ελληνοαμερικανική Ένωση ενδέχεται να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους όταν κάτι τέτοιο απαιτείται δια νόμου ή για τους σκοπούς ή σε σχέση με νομικές διαδικασίες στις οποίες συμμετέχει, ή άλλως για τους σκοπούς υποστήριξης, άσκησης ή προάσπισης των δικαιωμάτων της ή σε τρίτους που είναι αρχές επιβολής του νόμου και που έχουν υποβάλει νόμιμο αίτημα διαβίβασης ή σε περίπτωση που θεωρεί ότι η διαβίβαση είναι απαραίτητη σε σχέση με τυχόν έρευνα περί υποψίας ή ύπαρξης παράνομης δραστηριότητας. Τα προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

5.    Χρόνος τήρησης των δεδομένων: Ο χρόνος τήρησης των ανωτέρω δεδομένων είναι ο χρόνος που επιβάλλεται ή επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία/ το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, λαμβανομένου υπόψη και του προβλεπόμενου κατά περίπτωση χρόνου παραγραφής που μπορεί να εκτείνεται σε έως και 20 έτη. Ειδικότερα: (α) όταν η επεξεργασία εκτελείται δυνάμει σχετικής σύμβασης, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης που τυχόν απορρέουν από τη σύμβαση αυτή και (β) όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

6.    Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με το ΓΚΠΔ: (α) να λάβει αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρεί η Ελληνοαμερικανική Ένωση, μαζί με άλλες πληροφορίες για το πώς αυτή τα επεξεργάζεται. (β) να αιτηθεί την διόρθωση των δεδομένων του και, υπό προϋποθέσεις, να αιτηθεί την διαγραφή τους ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, ή να εναντιωθεί στην επεξεργασία τους. (γ) να λάβει αντίγραφο ή να ζητήσει να διαβιβαστεί αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων του σε τρίτο μέρος, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων). Εάν η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή του, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση αυτή οποτεδήποτε χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκληση αυτής. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να λάβει περαιτέρω πληροφορίες/ ενημερωθεί σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ή να ασκήσει οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων του, πρέπει να αποστείλει email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης αποκλειστικά και μόνον στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@hau.gr, ή να αποστείλει επιστολή στην αναφερόμενη ανωτέρω διεύθυνση αλληλογραφίας. Τέλος, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή σχετικά με το πώς η Ελληνοαμερικανική Ένωση χειρίζεται τα δεδομένα του (www.dpa.gr).

Κατεβάστε την ενημέρωση σε μορφή .pdf
Πίσω στην αρχή