Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μελών της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης

Το σωματείο με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση» (οδός Μασσαλίας, αρ. 22, Τ.Κ. 10680, Αθήνα) (η «Ελληνοαμερικανική Ένωση») σας ενημερώνει, σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ο «ΓΚΠΔ»), για τα ακόλουθα:

1. Ποια δεδομένα επεξεργάζεται η Ελληνοαμερικανική Ένωση: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ενήλικων προσώπων που είναι ή επιθυμούν να γίνουν μέλη της («υποκείμενα των δεδομένων»), σύμφωνα με το Καταστατικό της, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Τα δεδομένα, τα οποία επεξεργάζεται η Ελληνοαμερικανική Ένωση, κατά περίπτωση, είναι μεταξύ άλλων: (α) προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο της εγγραφής του υποκειμένου των δεδομένων ως μέλος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (όπως ονοματεπώνυμο, υπηκοότητα, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, επάγγελμα, ΑΦΜ, υπογραφή), (β) οικονομικά δεδομένα σχετικά με την αποπληρωμή υποχρεώσεων του υποκειμένου των δεδομένων προς την Ελληνοαμερικανική Ένωση, όπως δεδομένα καταβολών του δικαιώματος εγγραφής και των ετήσιων ή μηνιαίων συνδρομών, ή/ και σχετικά με την πάσης φύσεως οικονομική ενίσχυση της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης από το υποκείμενο των δεδομένων (ενδεικτικά μέσω δωρεών, κληρονομίας, κληροδοσίας κ.α.) (γ) πληροφορίες σχετικά με θέση ή αξίωμα του υποκειμένου των δεδομένων ή/ και σχετικά με εξαιρετικές υπηρεσίες που το υποκείμενο των δεδομένων έχει τυχόν προσφέρει στην Ελληνοαμερικανική Ένωση (προκειμένου για διάκριση υποκειμένου δεδομένων σε επίτιμο μέλος), (δ) πληροφορίες που αφορούν σε τυχόν πειθαρχικές διαδικασίες ή κυρώσεις κατά υποκειμένου των δεδομένων και (ε) πληροφορίες που αφορούν στη συμμετοχή του υποκειμένου των δεδομένων σε ανώτατα (Διοικητικό Συμβούλιο, Γενική Συνέλευση) ή συμβουλευτικά όργανα ή επιτροπές της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (π.χ. ψήφος (προκειμένου για αποφάσεις που λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία), υπογραφή, παρουσία αυτού σε συνεδρίαση οργάνου ή επιτροπής κ.α.). Η γνωστοποίηση/ επεξεργασία των δεδομένων που προσδιορίζονται ανωτέρω αποτελούν νομική ή συμβατική υποχρέωση του υποκειμένου των δεδομένων ή απαίτηση για την εγγραφή ή μη διαγραφή του ως μέλος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων δεν παρέχει τα ανωτέρω δεδομένα ή μέρος αυτών, δεν θα είναι δυνατή η εγγραφή του ως μέλος ή η συνέχιση της ιδιότητας αυτού ως μέλος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

2. Πηγή των δεδομένων: Πηγή των δεδομένων είναι, κατά περίπτωση, το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων ή/ και η ίδια η Ελληνοαμερικανική Ένωση μέσω των οργάνων/ επιτροπών της που βεβαιώνουν τη συμμόρφωση των υποκειμένων των δεδομένων με τις ειδικότερες προβλέψεις του Καταστατικού της και την εκπλήρωση των σκοπών της.

3. Σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων και νομική βάση για την επεξεργασία αυτών: Οι σκοποί της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι: (α) Η εγγραφή, η ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων και η εν γένει η διαχείριση των υποκειμένων των δεδομένων ως μελών της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Για την εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων, η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σχετικής σύμβασης (δικαιοπραξία εγγραφής) που έχει καταρτισθεί με την Ελληνοαμερικανική Ένωση και η συμμόρφωση με υποχρέωση εκ του νόμου της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. (β) Η προάσπιση των συμφερόντων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Για την εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων η νομική βάση της επεξεργασίας αυτών είναι το ότι η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των υπέρτερων εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Ελληνοαμερικανική Ένωση (π.χ. για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων). (γ) Η πρόληψη, αποτροπή και καταστολή πράξεων που αντίκεινται στο Καταστατικό της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και στους σκοπούς που αυτή επιδιώκει. Για την εν λόγω επεξεργασία η νομική βάση της επεξεργασίας αυτών είναι ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των υπέρτερων έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Ελληνοαμερικανική Ένωση. (δ) Η ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων για τις δραστηριότητες της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και η παρακολούθηση από αυτά των δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Για την εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων η νομική βάση της επεξεργασίας αυτών είναι το ότι η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των υπέρτερων εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Ελληνοαμερικανική Ένωση (ήτοι τα έννομα συμφέροντα που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών της, ως οι σκοποί αυτοί ορίζονται στο Καταστατικό της). Η συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων θα ληφθεί από την Ελληνοαμερικανική Ένωση και θα χρησιμοποιηθεί από αυτήν σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Καταστατικό της (π.χ. σε περίπτωση εγγραφής υποκειμένου των δεδομένων ως επίτιμο μέλος). Η Ελληνοαμερικανική Ένωση για τους ανωτέρω σκοπούς δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης προφίλ των υποκειμένων των δεδομένων.

4. Αποδέκτες των δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβασθούν κατά περίπτωση και ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, στους εξουσιοδοτημένους ανά τμήμα/ ανά υπηρεσία υπαλλήλους της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και σε συνεργαζόμενες με την Ελληνοαμερικανική Ένωση εταιρείες με τις οποίες η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει συμβληθεί και οι οποίες επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της (π.χ. εταιρείες πληροφορικής, πάροχοι υπηρεσιών ΙΤ κ.α.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και υπό τη δέσμευση τήρησης της εμπιστευτικότητας, της εχεμύθειας και της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, η Ελληνοαμερικανική Ένωση ενδέχεται να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους όταν κάτι τέτοιο απαιτείται δια νόμου ή για τους σκοπούς ή σε σχέση με νομικές διαδικασίες στις οποίες συμμετέχει, ή άλλως για τους σκοπούς υποστήριξης, άσκησης ή προάσπισης των δικαιωμάτων της ή σε τρίτους που είναι αρχές επιβολής του νόμου και που έχουν υποβάλει νόμιμο αίτημα διαβίβασης ή σε περίπτωση που θεωρεί ότι η διαβίβαση είναι απαραίτητη σε σχέση με τυχόν έρευνα περί υποψίας ή ύπαρξης παράνομης δραστηριότητας. Τα προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

5. Χρόνος τήρησης των δεδομένων: Ο χρόνος τήρησης των ανωτέρω δεδομένων είναι ο χρόνος που επιβάλλεται ή επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία/ το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, λαμβανομένου υπόψη και του προβλεπόμενου κατά περίπτωση χρόνου παραγραφής που μπορεί να εκτείνεται σε έως και 20 έτη. Ειδικότερα: (α) όταν η επεξεργασία εκτελείται δυνάμει σχετικής σύμβασης (δικαιοπραξία εγγραφής), τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και τη θεμελίωση, άσκηση ή/ και υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης που τυχόν απορρέουν από τη σύμβαση αυτή και (β) όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

6. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με το ΓΚΠΔ: (α) να λάβει αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρεί η Ελληνοαμερικανική Ένωση, μαζί με άλλες πληροφορίες για το πώς αυτή τα επεξεργάζεται, (β) να αιτηθεί την διόρθωση των δεδομένων του και, υπό προϋποθέσεις, να αιτηθεί την διαγραφή τους ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, ή να εναντιωθεί στην επεξεργασία τους, (γ) να λάβει αντίγραφο ή να ζητήσει να διαβιβαστεί αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων του σε τρίτο μέρος, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων). Εάν η επεξεργασία των δεδομένων του βασίζεται στη συγκατάθεσή του, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή αυτή οποτεδήποτε χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκληση αυτής. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να λάβει περαιτέρω πληροφορίες/ ενημερωθεί σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ή να ασκήσει οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων του, πρέπει να αποστείλει email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης αποκλειστικά και μόνον στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@hau.gr, ή να αποστείλει επιστολή στην αναφερόμενη ανωτέρω διεύθυνση αλληλογραφίας. Τέλος, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή σχετικά με το πώς η Ελληνοαμερικανική Ένωση χειρίζεται τα δεδομένα του (www.dpa.gr).

Κατεβάστε την ενημέρωση σε μορφή .pdf
Πίσω στην αρχή