Νέο σύστημα ανακοίνωσης αποτελεσμάτων για τις εξετάσεις ECCE & ECPE

21/08/2013

Το 2014, το CaMLA θα εφαρμόσει νέο σύστημα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για το ECCE (Examination for the Certificate of Competency in English) και το ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English). Το σύστημα αυτό θα έχει δύο σημαντικά χαρακτηριστικά:

  1. Οι εξεταζόμενοι θα λαμβάνουν τα αποτελέσματά τους σε αριθμητική κλίμακα και για τις τέσσερις ενότητες της εξέτασης.
  2. Οι εξεταζόμενοι των οποίων ο μέσος όρος στις τέσσερις ενότητες είναι ίσος με 650 ή υψηλότερος θα επιτυγχάνουν στην εξέταση και θα αποκτούν το πιστοποιητικό.

Χρονοδιάγραμμα για το νέο σύστημα ανακοίνωσης αποτελεσμάτων

Εξέταση Πρώτη ημερομηνία εφαρμογής νέου συστήματος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων
ECCE Μάιος 2014
ECPE Νοέμβριος 2014
Βαθμολόγηση της έκθεσης στο ECCE

Το αρχείο Νέο σύστημα βαθμολόγησης για το ECCE 2014: Δείγματα Εκθέσεων και Σχόλια περιέχει σταθμισμένες εκθέσεις που έχουν ετοιμαστεί από εκπαιδευμένους βαθμολογητές του CaMLA. Παρουσιάζει πως εφαρμόζεται Η κλίμακα βαθμολόγησης της έκθεσης του ECCE ώστε να βαθμολογείται αναλυτικά αυτή η ενότητα. Ο βαθμός επιτυχίας στην έκθεση είναι αριθμητική βαθμολογία ίση ή υψηλότερη του 650.

Παρακαλούμε επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα μας και το σύστημα Orfeas για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο σύστημα βαθμολόγησης.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2016/12/09 - 18:11:55

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα