Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συστήματος βιντεοεπιτήρησης (CCTV)

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (οδός Μασσαλίας, αρ. 22, Τ.Κ. 10680) (περαιτέρω η «Εταιρεία») σας ενημερώνει αναφορικά με τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης (CCTV) που τηρεί στις εγκαταστάσεις της, για τα εξής:

1. Η βιντεοσκόπηση και η σχετική επεξεργασία των δεδομένων σας (εικόνα σας) είναι απαραίτητη για την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή παράνομων πράξεων.

2. Η νομική βάση για την επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων σας είναι ότι η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία, ως αναλύονται ανωτέρω, τα οποία υπερισχύουν του συμφέροντος, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας (άρθρο 6, παρ. 1, εδ. (στ) του Κανονισμού Ε.Ε. 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).

3. Αποδέκτες των δεδομένων σας, πέραν τρίτων εταιρειών που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας (π.χ. εταιρείες πληροφορικής), είναι οι αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές ή το πρόσωπο που απεικονίζεται ως θύμα ή δράστης των ανωτέρω παράνομων πράξεων.

4. Τα δεδομένα σας δε διαβιβάζονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Τα δεδομένα καταστρέφονται εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερών, εκτός εάν η τήρησή τους επιτρέπεται ή επιβάλλεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας/ του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

6. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων ή του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων, μπορείτε να αποστείλετε email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) αποκλειστικά και μόνον στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@hau.gr, ή να αποστείλετε επιστολή στην αναφερόμενη ανωτέρω διεύθυνση αλληλογραφίας, ρητώς αποκλειομένων οποιωνδήποτε άλλων μέσων επικοινωνίας (π.χ. του τηλεομοιότυπου (fax), της τηλεφωνικής επικοινωνίας).

7. Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
 

Τελευταία Ενημέρωση: 2020/09/25 - 11:46:21

Σε αυτή την ενότητα:

Newsletter

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα