Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συστήματος βιντεοεπιτήρησης (CCTV)

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση (οδός Μασσαλίας, αρ. 22, 10680, Αθήνα) (η «ΕΑΕ») σας ενημερώνει αναφορικά με τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης (CCTV) που τηρεί στις εγκαταστάσεις της, επί των οδών Μασσαλίας 22, 10680, Αθήνα, Διδότου 15, 10680, Αθήνα, Καπλανών 12, 10680, Αθήνα και Φράγκων 14, 54626, Θεσσαλονίκη, για τα ακόλουθα:

 1. Η βιντεοσκόπηση και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας (εικόνα σας) είναι απαραίτητη για την πρόληψη και αποτροπή παράνομων πράξεων.
 2. Η νομική βάση για την επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων είναι ότι η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των υπέρτερων εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η ΕΑΕ, όπως προσδιορίζονται ανωτέρω (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο (στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων)).
 3. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας, πέραν τρίτων εταιρειών που ενεργούν για λογαριασμό της ΕΑΕ (π.χ. εταιρείες πληροφορικής), είναι οι δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές ή/ και το πρόσωπο που απεικονίζεται ως θύμα ή δράστης των ανωτέρω παράνομων πράξεων. 
 4. Τα προσωπικά δεδομένα σας δε διαβιβάζονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 5. Τα προσωπικά δεδομένα καταστρέφονται εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερών, εκτός εάν η τήρησή τους επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή το κανονιστικό πλαίσιο. 
 6. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ή το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) της ΕΑΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@hau.gr, ή μπορείτε να αποστείλετε επιστολή στην ως άνω διεύθυνση αλληλογραφίας. Αιτήματα που υποβάλλονται με τη χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας, όπως τηλεομοιότυπου (fax) ή τηλεφωνικής επικοινωνίας, δεν θα γίνουν δεκτά. 
 7. Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). 
Κατεβάστε την ενημέρωση σε μορφή .pdf

Privacy notice regarding the closed-circuit television (CCTV) system

 

The Hellenic American Union (22 Massalias St., 10680, Athens) (the “HAU”) notifies you of the following regarding the closed-circuit television (CCTV) systems that operate at its premises at 22 Massalias St., 10680, Athens, 15 Didotou St., 10680, Athens, 12 Kaplanon St., 10680, Athens and 14 Fragkon St., 54626, Thessaloniki:

 1. Monitoring and processing your personal data (your image) is necessary for the purpose of preventing and deterring illegal actions.
 2. The legal basis for processing the aforementioned data is that processing is necessary for the purposes of the prevailing legitimate interests pursued by the HAU, as described above (article 6, para. 1, section. (f) of the Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation).
 3. Apart from third parties acting on behalf of the HAU (e.g., IT companies), recipients of your personal data are judicial, prosecuting and police authorities and/ or the person who is depicted as the victim and/ or the perpetrator of the above illegal actions.
 4. Your personal data are not transmitted outside the European Union.
 5. The data are destroyed within a period of 15 days, unless their retention is permitted or required under law or regulations.
 6. If you wish to exercise your right of access to, rectification, deletion, restriction or objection to the processing of your personal data as well as your right to data portability, contact the HAU’s Data Protection Officer at privacy@hau.gr, or send a letter to the address mentioned above. Requests made through other means of communication, such as by fax or telephone, will not be accepted.
 7. You have the right to lodge a complaint with the competent Data Protection Authority (for Greece: www.dpa.gr).

 

Download the notification in .pdf format
Πίσω στην αρχή