Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Σύντομη παρουσίαση του English Teaching Competency Test (ETECT)

Το ETECT αποτελεί εξέταση που απευθύνεται σε αρχάριους και πεπειραμένους καθηγητές Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (TESOL). Στους επιτυχόντες απονέμεται πιστοποιητικό διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Το ETECT έχει αναπτυχθεί από το Hellenic American University και είναι το πρώτο διαπιστευμένο πιστοποιητικό διδασκαλίας το οποίο έχει διαπιστευθεί στην Ελλάδα.

Το ETECT προσφέρεται στα επίπεδα 5 και 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (European Qualifications Framework - EQF).

Το ETECT – Επίπεδο 5 αποτελείται από δύο ενότητες διάρκειας 2 ωρών έκαστη. Η μία ενότητα αφορά σε Μεθοδολογία (Methodology) και η άλλη σε Γλωσσική Συνειδητότητα (Language Awareness).

Το ETECT – Επίπεδο 7 αποτελείται από τρεις ενότητες: δύο ενότητες διάρκειας 2 ωρών έκαστη, Μεθοδολογία (Methodology) και Γλωσσική Συνειδητότητα (Language Awareness), και μία ενότητα διάρκειας 1,5 ώρας για τη συγγραφή δοκιμίων (Essays).

Μετά την επίσημη αναγνώρισή του από το ΕΣΥΔ, αρκετά Κέντρα Ξένων Γλωσσών έχουν συμπεριλάβει το ΕΤΕCT στα κριτήρια επιλογής προσωπικού τους ως αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής και των αρχών και πρακτικών που διέπουν τη Διδασκαλία της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών.

Εξετάσεις και εξεταστικά κέντρα

Οι εξετάσεις του ETECT διεξάγονται από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης 1 (μία) φορά ετησίως, σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα αναλόγως ζήτησης.

Δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις

Δηλώσεις συμμετοχής στo ETECT μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (online), μέσω ταχυδρομείου ή αυτοπροσώπως στα γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις συμμετοχής είτε μεμονωμένα είτε μέσω Κέντρων Ξένων Γλωσσών και καθηγητών Αγγλικής.

Σε περίπτωση υποψήφιων με ειδικές ικανότητες, η Ελληνοαμερικανική Ένωση τούς επιτρέπει να ζητήσουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις υπό ειδικές συνθήκες ή με τροποποιήσεις στην εξεταστική διαδικασία. 

Προετοιμασία για τις εξετάσεις

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρέχει δωρεάν υλικό προετοιμασίας στους υποψήφιους, όπως δείγματα εξετάσεων και λίστες με προτεινόμενα βιβλία.

Αποτελέσματα και πιστοποιητικά

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται στους υποψήφιους από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης μόλις είναι διαθέσιμα από το Hellenic American University. Η ανακοίνωση αποτελεσμάτων γίνεται με ασφαλή, ηλεκτρονικά μέσα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν αναλυτική βαθμολογία (score report) και στην συνέχεια το πιστοποιητικό ETECT.

Λαμβάνουν το πιστοποιητικό ETECT μόνο οι υποψήφιοι που έχουν περάσει με επιτυχία όλες τις ενότητες. Στην αντίθετη περίπτωση, οι υποψήφιοι λαμβάνουν μόνο αναλυτική βαθμολογία (score report).

Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών ETECT είναι 3 έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Όσοι κάτοχοι του ETECT επιθυμούν να το ανανεώσουν πρέπει να επανεξεταστούν. Όσοι κατέχουν το πιστοποιητικό ETECT Level 5 και επανεξεταστούν επιτυχώς ανανεώνουν την πιστοποίησή τους με διάρκεια ισχύος 6 έτη από την ημερομηνία του εγγράφου του πιστοποιητικού και όσοι κατέχουν το πιστοποιητικό ETECT Level 7 και επανεξεταστούν επιτυχώς ανανεώνουν την πιστοποίησή τους (Level 7) με διάρκεια ισχύος 7 έτη από την ημερομηνία του εγγράφου του πιστοποιητικού.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Αναλυτική παρουσίαση του English Teaching Competency Test (ETECT)

Το ETECT προσφέρεται στα επίπεδα 5 και 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (European Qualifications Framework - EQF). Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2008 ως μέρος της συνεχούς προσπάθειας προώθησης της κινητικότητας εργαζομένων και σπουδαστών στην Ευρώπη και αποτελείται από οκτώ επίπεδα προσόντων που αφορούν σε γνώση, δεξιότητες και δυνατότητες. Το πλαίσιο επιτρέπει την αντιστοίχιση επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των διαφόρων χωρών.

Επίπεδο 5

Το επίπεδο 5 του ETECT αξιολογεί την ικανότητα του υποψηφίου να εφαρμόσει βασικές αρχές και αποτελεσματικές πρακτικές της Διδασκαλίας της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (TESOL). Επίσης, εξετάζει την γλωσσική συνειδητότητα, τη γνώση της λειτουργίας της Αγγλικής και την ικανότητα μετάδοσης αυτής της γνώσης στους μαθητές με τρόπο που διευκολύνει τη μάθηση.

Η πιστοποίηση επιπέδου 5 είναι κατάλληλη για επαγγελματίες που είναι νέοι στον χώρο. Ανταποκρίνεται στην γνώση και στις δεξιότητες που αποκτούνται από την παρακολούθηση μεταλυκειακού προγράμματος εκπαίδευσης καθηγητών διάρκειας τουλάχιστον 120 ωρών το οποίο συμπεριλαμβάνει πρακτική εξάσκηση (Practicum).

Επίπεδο 7

Το επίπεδο 7 του ETECT αξιολογεί την εξειδικευμένη γνώση των σύγχρονων θεωριών της γλωσσικής κατάκτησης των αρχών της γλωσσικής διδασκαλίας. Το τεστ επίσης εξετάζει τη γνώση της Αγγλικής σε ανώτερο επίπεδο. Οι υποψήφιοι πρέπει αποδείξουν ότι είναι σε θέση να εκφράσουν τη σύνδεση μεταξύ έρευνας και πρακτικής σε γραπτό κείμενο το οποίο στηρίζεται σε ακαδημαϊκές αναφορές.

Η πιστοποίηση του επιπέδου 7 είναι κατάλληλη για επαγγελματίες που διαθέτουν διδακτική εμπειρία προτεινόμενης διάρκειας τριών ετών και επιθυμούν να αναπτύξουν κριτική θεώρηση σχετικών γνωστικών θεμάτων ή να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές στον χώρο της Διδασκαλίας της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών. Το επίπεδο 7 ανταποκρίνεται στην γνώση και στις δεξιότητες που αποκτούνται από την παρακολούθηση μεταλυκειακού προγράμματος εκπαίδευσης καθηγητών διάρκειας τουλάχιστον 200 ωρών το οποίο συμπεριλαμβάνει πρακτική εξάσκηση (Practicum).

Δομή και περιεχόμενο του ETECT

Επίπεδο 5

Αποτελείται από δύο ενότητες διάρκειας 2 ωρών έκαστη. Η μία ενότητα αφορά σε Μεθοδολογία (Methodology) και η άλλη σε Γλωσσική Συνειδητότητα (Language Awareness).

Ενότητα 1: Μεθοδολογία (Methodology) [2 ώρες]

Αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου-σύντομων απαντήσεων και χωρίζεται σε 5 μέρη:

 • Μέρος 1: Αποτελεσματική διαχείριση τάξης
 • Μέρος 2: Διόρθωση προφορικών λαθών
 • Μέρος 3: Σχεδιασμός μαθήματος
 • Μέρος 4: Αξιολόγηση παραγωγής γραπτού λόγου
 • Μέρος 5: Μέθοδοι και τεχνικές Διδασκαλίας της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (TESOL)

Στις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, οι υποψήφιοι καλούνται να εφαρμόσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους σε συγκεκριμένες καταστάσεις κατά τη γλωσσική διδασκαλία. Τα σενάρια για αυτές τις καταστάσεις περιλαμβάνουν παράγοντες όπως η ηλικία και το επίπεδο των σπουδαστών και τις δεξιότητες στις οποίες δίνεται. Οι υποψήφιοι επίσης καλούνται να δικαιολογήσουν τις ενέργειες που επιλέγουν.

Η ενότητα εξετάζει τις δυνατότητες των υποψηφίων σε τομείς όπως η διαχείριση τάξης, παρουσίαση και πρακτική, σχεδιασμός μαθήματος, γνώση των χαρακτηριστικών και των αναγκών των σπουδαστών, αξιολόγηση της εκμάθησης και διδασκαλία κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, προφορά, γραμματική και λεξιλόγιο.

Ενότητα 2: Γλωσσική Συνειδητότητα (Language Awareness) [2 ώρες]

Αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανοιχτού τύπου-σύντομων απαντήσεων και χωρίζεται σε 6 μέρη:

 • Mέρος 1: Μορφή, λειτουργία και χρήση ρηματικών χρόνων
 • Μέρος 2: Αναγνώριση λαθών
 • Μέρος 3: Γλωσσικές λειτουργίες και γλωσσικό ύφος
 • Μέρος 4: Σημασιολογικές διαφορές ανάμεσα σε ζεύγη προτάσεων
 • Μέρος 5: Ορολογία Γραμματικής
 • Μέρος 6: Κατανόηση γραπτού λόγου

Επίπεδο 7

Αποτελείται από τρεις ενότητες: δύο ενότητες διάρκειας 2 ωρών έκαστη, Μεθοδολογία (Methodology) και Γλωσσική Συνειδητότητα (Language Awareness), και μία ενότητα διάρκειας 1,5 ώρας για τη συγγραφή δοκιμίων (Essays).

Ενότητα 1: Μεθοδολογία (Methodology) [2 ώρες]

Αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου-σύντομων απαντήσεων και χωρίζεται σε 5 μέρη:

 • Μέρος 1: Αποτελεσματική διαχείριση τάξης
 • Μέρος 2: Διόρθωση προφορικών λαθών
 • Μέρος 3: Σχεδιασμός μαθήματος
 • Μέρος 4: Αξιολόγηση παραγωγής γραπτού λόγου
 • Μέρος 5: Μέθοδοι και τεχνικές Διδασκαλίας της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (TESOL)

Στις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, οι υποψήφιοι καλούνται να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους σε συγκεκριμένες καταστάσεις που αφορούν την διδασκαλία στην τάξη. Τα σενάρια για αυτές τις καταστάσεις περιλαμβάνουν παράγοντες όπως η ηλικία και το επίπεδο των σπουδαστών, και τις δεξιότητες στις οποίες δίνεται έμφαση στην συγκεκριμένη κατάσταση. Οι υποψήφιοι επίσης καλούνται να δικαιολογήσουν τις ενέργειες που επιλέγουν. 

Η ενότητα της Μεθοδολογίας εξετάζει τις δυνατότητες των υποψηφίων σε τομείς όπως η διαχείριση της τάξης, παρουσίαση και πρακτική, σχεδιασμός μαθήματος, γνώση των χαρακτηριστικών και των αναγκών των σπουδαστών, αξιολόγηση της εκμάθησης, και διδασκαλία κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου, κατανόησης προφορικού λόγου, προφορικής επικοινωνίας, προφοράς, γραμματικής και λεξιλογίου.

Ενότητα 2: Γλωσσική Συνειδητότητα (Language Awareness) [2 ώρες]

Αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανοιχτού τύπου-σύντομων απαντήσεων και χωρίζεται σε 6 μέρη:

 • Μέρος 1: Μορφή, λειτουργία και χρήση ρηματικών χρόνων
 • Μέρος 2: Αναγνώριση λαθών
 • Μέρος 3: Γλωσσικές λειτουργίες και γλωσσικό ύφος
 • Μέρος 4: Σημασιολογικές διαφορές ανάμεσα σε ζεύγη προτάσεων
 • Μέρος 5: Ορολογία Γραμματικής
 • Μέρος 6: Κατανόηση γραπτού λόγου

Ενότητα 3: Δοκίμια (Essays) [1 ώρα και 30 λεπτά]

Οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν τρία δοκίμια: ένα που αφορά σε Γλωσσική Συνειδητότητα (Language Awareness) και Γλωσσική Κατάκτηση (Language Acquisition), και δυο που αφορούν σε Διδακτικές Δεξιότητες (Teaching Skills) και Γραμματική (Grammar).

Μέρος 1: Γλωσσική Συνειδητότητα (Language Awareness) και Γλωσσική Κατάκτηση (Language Acquisition)

Οι υποψήφιοι επιλέγουν ένα από δύο θέματα και αναπτύσσουν ένα δοκίμιο 200- 250 λέξεων στο θέμα της επιλογής τους.

Το πρώτο από τα δυο ερωτήματα σε αυτήν την ενότητα αφορά σε γλωσσολογικά θέματα όπως μορφολογία, φωνητική, φωνολογία, σύνταξη, σημασιολογία, γλωσσική ποικιλότητα και πραγματολογία. Το δεύτερο ερώτημα σχετίζεται με την κατάκτηση πρώτης ή δεύτερης γλώσσας.

Ενότητα 2: Διδακτικές (Teaching Skills) Δεξιότητες και Γραμματική (Grammar)

Οι υποψήφιοι επιλέγουν δύο από τέσσερα θέματα. και αναπτύσσουν δύο δοκίμια 200-250 λέξεων στο θέμα της επιλογής τους έκαστο.

Τα θέματα σχετίζονται με την διδασκαλία κατανόησης προφορικού λόγου, παραγωγής προφορικού λόγου, κατανόησης γραπτού λόγου, παραγωγής γραπτού λόγου, λεξιλογίου, προφοράς και γραμματικής.

Εξέταστρα, ημερομηνίες και εξεταστικά κέντρα

Οι εξετάσεις ETECT Level 5 και ETECT Level 7 διεξάγονται από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης 1 (μία) φορά ετησίως, σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, αναλόγως ζήτησης.

Επίσης, οι εξετάσεις διεξάγονται κατόπιν αιτήματος, για ομάδες υποψηφίων, σε προκαθορισμένα εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα.

Δηλώσεις συμμετοχής

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις συμμετοχής είτε μεμονωμένα είτε μέσω Κέντρων Ξένων Γλωσσών και καθηγητών Αγγλικής μέσω του online συστήματος ORFEAS.

Ειδικές Συνθήκες Συμμετοχής στις εξετάσεις

Σε περίπτωση υποψήφιων με ειδικές ικανότητες, η Ελληνοαμερικανική Ένωση τούς επιτρέπει να ζητήσουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις υπό ειδικές συνθήκες ή με τροποποιήσεις στην εξεταστική διαδικασία. Τέτοιες ειδικές συνθήκες ή τροποποιήσεις αποσκοπούν στη λιγότερο δυνατή επιβάρυνση του υποψηφίου λόγω της πάθησής του κατά τη διάρκεια της εξέτασης αλλά και στην όσο πιο ακριβή αξιολόγηση των γλωσσικών και διδακτικών δεξιοτήτων που εξετάζονται. Με τις διάφορες αυτές συνθήκες, τα αποτελέσματα των εξετάσεων απεικονίζουν την πραγματική ευχέρεια του κάθε υποψηφίου στη δεξιότητα που αξιολογείται. 

Ορισμένα είδη ειδικών συνθηκών ή τροποποιήσεων είναι τα ακόλουθα:

 • Παράταση στην ώρα εξέτασης
 • Επιπλέον διαλείμματα
 • Προσωπικός εκφωνητής θεμάτων
 • Γραφέας
 • Καταχωρητής απαντήσεων
 • Ακουστικά
 • Τροποποιημένο εξεταστικό τετράδιο με ειδικό σχήμα  π.χ. διευρυμένη γραμματοσειρά
 • Ειδικός τρόπος απαντήσεων π.χ. χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Πρόσβαση αναπηρικού αμαξίδιου σε συγκεκριμένους εξεταστικούς χώρους

Τα έγγραφα τεκμηρίωσης της ειδικής ικανότητας υποψήφιων πρέπει να έχουν εκδοθεί τα από πιστοποιημένο επαγγελματία ειδικό δημοσίου φορέα, με εξειδίκευση στην πάθηση του υποψηφίου. Αποδεκτά είναι είτε η πρωτότυπη επικυρωμένη γνωμάτευση είτε φωτοαντίγραφο της, με επικύρωση του γνήσιου αντιγράφου. Για να υποβάλουν αίτημα για ειδικές συνθήκες συμμετοχής στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Για Ειδικές Συνθήκες Εξέτασης και να την καταθέσουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Όλο το υλικό πρέπει να υποβάλλεται στο Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Υλικό το οποίο αφορά σε τροποποιήσεις στη διεξαγωγή των εξετάσεων (παράταση στην ώρα εξέτασης, προσωπικός εκφωνητής θεμάτων, γραφέας) πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν την ημερομηνία της εξέτασης. Υλικό το οποίο αφορά σε άλλες τροποποιήσεις (διευρυμένη γραμματοσειρά) πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν την ημερομηνία της εξέτασης.

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ή να τροποποιήσει αιτήματα υποψηφίων για ειδικές συνθήκες συμμετοχής στις εξετάσεις.

Βαθμολόγηση

Η βαθμολόγηση των εξετάσεων ETECT γίνεται από το Hellenic American University σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες αρχές αξιολόγησης. Τα πολλά και διαφορετικά στάδια ποιοτικής αξιολόγησης της διαδικασίας βαθμολόγησης διασφαλίζουν την αξιοπιστία και εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ETECT Level 5, οι υποψήφιοι πρέπει να λάβουν μέσο όρο βαθμολογίας και στις δύο ενότητες ίσο ή ανώτερο του 650.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ETECT Level 7, οι υποψήφιοι πρέπει να λάβουν μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 700 σε όλες τις ενότητες.

Οι υποψήφιοι ETECT Level 7 που λαμβάνουν μέσο όρο βαθμολογίας 650 στις ενότητες Μεθοδολογία και Γλωσσική Συνειδητότητα και αποτυγχάνουν στην ενότητα των Δοκιμίων αποκτούν πιστοποιητικό ETECT Level 5. 

Αναβαθμολόγηση

Σε περίπτωση που υποψήφιοι επιθυμούν να ζητήσουν επανεξέταση του γραπτού τους, μπορούν να το κάνουν το αργότερο εντός 15 ημερών από την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, υποβάλλοντας την κατάλληλη αίτηση αναβαθμολόγησης και καταβάλλοντας τέλος αναβαθμολόγησης. Κατόπιν, οι αιτήσεις αναβαθμολόγησης προωθούνται από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων στο Hellenic American University. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι υποψήφιοι λαμβάνουν επιστολή που τους ενημερώνει για το νέο αποτέλεσμα το οποίο είναι οριστικό.

 • Αιτήσεις αναβαθμολόγησης γίνονται δεκτές το αργότερο εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις.
 • Οποιοδήποτε αποτέλεσμα προκύψει μετά από διαδικασία αναβαθμολόγησης θεωρείται οριστικό και αμετάκλητο.
 • Σε περίπτωση που μετά από διαδικασία αναβαθμολόγησης αλλάξει θετικά το αποτέλεσμα της εξέτασης (ο υποψήφιος αποκτά πιστοποιητικό, βελτιώνεται η βαθμολογία του σε μία ή περισσότερες ενότητες), το τέλος αναβαθμολόγησης επιστρέφεται και εκδίδεται νέο δελτίο επίδοσης του υποψηφίου (score report).

Αποτελέσματα και πιστοποιητικά

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται στους υποψήφιους από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης μόλις είναι διαθέσιμα από το Hellenic American University. Η ανακοίνωση αποτελεσμάτων γίνεται με ασφαλή, ηλεκτρονικά μέσα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν αναλυτική βαθμολογία (score report) και στην συνέχεια το πιστοποιητικό ETECT.

Λαμβάνουν το πιστοποιητικό ETECT μόνο οι υποψήφιοι που έχουν περάσει με επιτυχία όλες τις ενότητες. Στην αντίθετη περίπτωση, οι υποψήφιοι λαμβάνουν μόνο αναλυτική βαθμολογία (score report).

Κανονισμός χρήσης πιστοποιητικού, σήματος και λογότυπου

 1. Γενικοί όροι χρήσης
  1. 1. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση χορηγεί στον επιτυχόντα υποψήφιο αποκλειστικά και μόνο το αμεταβίβαστο και μη αποκλειστικό δικαίωμα κατοχής και χρήσης του πιστοποιητικού και του σήματος που αυτό φέρει και όχι το δικαίωμα κυριότητας ή την καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο ιδιοκτησία επί του εγγράφου του πιστοποιητικού και του σήματος. Το οποίο δικαίωμα κυριότητας και ιδιοκτησίας παραμένει αποκλειστικά και μόνο στην Ελληνοαμερικανική Ένωση και προς όφελος αυτής, ανεξαρτήτως εάν ο κάτοχος έχει καταβάλει αμοιβή για τη συμμετοχή στις εξετάσεις. Το δικαίωμα χρήσης του πιστοποιητικού και του σήματος χορηγείται και ανακαλείται οποτεδήποτε κατά τους όρους του παρόντος.
  2. 2. Το δικαίωμα χρήσης του πιστοποιητικού και του σήματος πιστοποίησης αφορά αποκλειστικά και μόνο το γνωστικό αντικείμενο (syllabus) στο οποίο εξετάσθηκε επιτυχώς ο κάτοχος και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλα πέραν αυτού.
  3. 3. Μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις και την έκδοση του πιστοποιητικού, η Ελληνοαμερικανική Ένωση δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το σήμα πιστοποίησης. Το σήμα πιστοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τη μορφή που φαίνεται στο Παράρτημα Α, πρέπει να είναι ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και εύκολα αναγνωρίσιμο. Ο κάτοχός του δεν έχει τη δικαιοδοσία να επιφέρει κανενός είδους αλλαγή σε αυτό με εξαίρεση το μέγεθός του συνολικά.
  4. 4. Ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι υποχρεωμένος, πριν από τη χρήση του σε ιστοσελίδες, επιστολόχαρτα, διαφημιστικό υλικό, έντυπα, ετικέτες, επαγγελματικές κάρτες κ.λπ., να υποβάλει υπόδειγμα στην Ελληνοαμερικανική Ένωση για την έγγραφη χορήγηση της συναίνεσής της. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διορθώσεις και να μην επιτρέψει τη χρήση του λογοτύπου αν ο κάτοχος δεν τις πραγματοποιήσει.
  5. 5. Η χρήση του σήματος πιστοποίησης γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον κάτοχό του και δεν μπορεί το πιστοποιητικό, το σήμα ή το δικαίωμα χρήσης τους να μεταβιβαστεί με ή χωρίς αμοιβή ή άλλο αντάλλαγμα, σε οποιονδήποτε τρίτο.
  6. 6. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να εγείρει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, αξιώσεις αποζημιώσεων και χρηματικής ικανοποίησης για τυχόν ζημία ή ηθική βλάβη αντίστοιχα που υπέστη από ενέργειες ή παραλείψεις του κατόχου. Επίσης, η Ελληνοαμερικανική Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να απευθυνθεί χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του κατόχου στις αρμόδιες ελεγκτικές, δικαστικές ή άλλες αρχές εφόσον από ενέργειες ή παραλείψεις του κατόχου θίγεται ή απειλείται το δημόσιο συμφέρον.
  7. 7. Σε περίπτωση που εγερθούν οποιεσδήποτε νόμιμες αξιώσεις κατά της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης από οποιονδήποτε τρίτο επειδή ο κάτοχος χρησιμοποίησε το πιστοποιητικό ή το σήμα πιστοποίησης με τρόπο αντίθετο προς τους όρους του παρόντος, τους κανονισμούς εξετάσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης ή τις διατάξεις του νόμου, ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι υποχρεωμένος να απαλλάξει την Ελληνοαμερικανική Ένωση από τις αξιώσεις αυτές. Η ισχύς του όρου θα επέρχεται αυτομάτως με την δήλωση συμμετοχής του υποψήφιου στη διαδικασία πιστοποίησης.
  8. 8. Ο κάτοχος δεσμεύεται και υποχρεούται να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό σε κάθε περίπτωση, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατή οποιαδήποτε παρερμηνεία του γνωστικού αντικειμένου  στο οποίο πιστοποιήθηκε και πέραν αυτού να μεριμνά, ώστε να μην προκαλείται, στα πλαίσια του ανταγωνισμού και σε κάθε περίπτωση, η εντύπωση ότι η χρήση του σήματος χορηγήθηκε κατόπιν ελέγχου από αρμόδια κρατική αρχή, δημόσιο όργανο ή φορέα.
  9. 9. Το πιστοποιητικό και το σήμα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν με παραπλανητικό τρόπο για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς. Ο κάτοχος δεν έχει το δικαίωμα να παραποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο το γνωστικό αντικείμενο πιστοποίησης, το πιστοποιητικό και το σήμα. Το πιστοποιητικό και το σήμα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα κατά τους όρους της σύμβασης και του νόμου, αλλιώς η Ελληνοαμερικανική Ένωση δικαιούται να τα ανακαλεί μονομερώς οποτεδήποτε.
 2. Υποχρεώσεις κατόχου πιστοποίησης

       Ο πιστοποιημένος πρέπει:

 1. 1. να ενεργεί επαγγελματικά, κατά τα χρηστά ήθη και τη συναλλακτική καλή πίστη
 2. 2. να επιδιώκει και να αναζητά την αναγνώριση, την ανάπτυξη και το κύρος του επαγγέλματος
 3. 3. να αναλαμβάνει τα αντικείμενα εκείνα για τα οποία είναι πιστοποιημένος ή/και να μην χρησιμοποιεί την πιστοποίησή του σε αντικείμενο διαφορετικό από αυτό που ορίζει το σχήμα πιστοποίησης. Πολύ περισσότερο να μην αναλαμβάνει εργασίες τις οποίες δεν έχει την ικανότητα και κατάρτιση να εκτελέσει. Ο κάτοχος δεν πρέπει να χρησιμοποιεί την πιστοποίηση ή το σήμα με παραπλανητικό τρόπο ή να δημιουργεί ψεύτικες εντυπώσεις σχετικά με τις γνώσεις και δεξιότητες που διαθέτει.
 4. 4. να ενημερώνει και να μην αποκρύπτει από τους πελάτες του ή/και τους πελάτες του εργοδότη του πιθανά φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων
 5. 5. να μην αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία είναι εμπιστευτική, εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο ή από συμφωνία με τον/τους εμπλεκόμενο/ους
 6. 6. να μην δέχεται οποιασδήποτε μορφής πίεση (χρήματα, δώρα, ανταλλάγματα κτλ) από οποιονδήποτε, που θα μπορούσε να επηρεάσει την επαγγελματική του κρίση και ακεραιότητα
 7. 7. να είναι δίκαιη και επαγγελματική η υπηρεσία του βασισμένη σε αντικειμενικά κριτήρια
 8. 8. να μην δρα κατά τέτοιο τρόπο, που θα μπορούσε να επηρεάσει ή να βλάψει τη φήμη του φορέα πιστοποίησης προσώπων ή τη διαδικασία πιστοποίησης και να συνεργάζεται σε κάθε προσπάθεια έρευνας όταν προκύπτει παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας
 9. 9. να τηρεί πλήρες και αξιόπιστο αρχείο παραπόνων ή ενστάσεων, σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών του και να εργάζεται υπεύθυνα και συστηματικά για την αποφυγή τους.
 10. 10. να γνωρίζει και τηρεί τις απαιτήσεις του παρόντος.
 11. Κατάργηση του δικαιώματος χρήσης

  1. 1. Το δικαίωμα του κατόχου να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό και σήμα και να διατηρεί αυτά παύει αυτόματα χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση αν:
   1. ο κάτοχος παραβιάσει όρο των κανονισμών των εξετάσεων, καταχράται, παραποίει, ή αλλοιώνει το πιστοποιητικό ή το σήμα, ή τα χρησιμοποιεί με τρόπο αντίθετο με τους όρους του παρόντος και τον νόμο
   2. ο κάτοχος έχει καταδικασθεί για κακούργημα, και ασχέτως βαθμού αδικήματος για τις αξιόποινες πράξεις κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παράνομης βίας, δωροδοκίας, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Επίσης, υφίσταται εναντίον του εκκρεμής δίκη για κακουργήματα ή για κάποιο από τα προαναφερόμενα ποινικά αδικήματα
   3. η χορήγηση ή διατήρηση του πιστοποιητικού απαγορευτεί από νόμο, διοικητική πράξη, δικαστική απόφαση ή γενικά πράξη ή απόφαση οποιασδήποτε Αρχής, οργάνου ή φορέα, δημόσιου ή άλλου, εθνικού ή Ευρωπαϊκού στα πλαίσια οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, αρμοδιότητας και διαδικασίας
   4. ο κάτοχος δεν συμμετέχει στη διαδικασία επαναξιολόγησης σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ελληνοαμερικανική Ένωση
   5. Ο κάτοχος δεν καταβάλλει την αμοιβή και τυχόν δαπάνες της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και μάλιστα μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία που έχει ορισθεί από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή η Ελληνοαμερικανική Ένωση επιφυλάσσεται να επιδιώξει την ικανοποίηση των αξιώσεών της με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο, δικαστικό ή/και εξωδικαστικό.
  2. 2.Η Ελληνοαμερικανική Ένωση δικαιούται να ενημερώνει κάθε αρμόδια διοικητική, δικαστική ή άλλη αρχή, να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις, αν το κρίνει σκόπιμο, σχετικά με την ανάκληση του πιστοποιητικού και να ενημερώνει αρμοδίως το Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων.
  3. 3. Στις περιπτώσεις κατάργησης του δικαιώματος χρήσης, ανάκλησης ή κατάργησης του πιστοποιητικού επιστρέφονται στην Ελληνοαμερικανική Ένωση με δαπάνες του κατόχου το σήμα και τα πρωτότυπα όλων τα σχετικών εγγράφων.
 12. Ισχύς και έλεγχος ισχύος πιστοποιητικού
  1. 1. Το πιστοποιητικό Ικανότητας Προσώπων στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας που εκδίδει η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει περιορισμένη διάρκεια ισχύος που καθορίζεται στα 3 έτη από την ημερομηνία του εγγράφου του πιστοποιητικού εκτός αν άλλο ορίσει καθ’ ύλη δημόσιος φορέας (πχ ΕΟΠΠΕΠ, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, κλπ).
  2. 2. Όσοι κάτοχοι του ETECT με πιστοποιητικό σε ισχύ επιθυμούν να επαναπιστοποιηθούν, πρέπει να επανεξεταστούν. Η επανεξέταση μπορεί να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εξεταστικής περιόδου ETECT. Όσοι κατέχουν το πιστοποιητικό ETECT Level 5 και επανεξεταστούν επιτυχώς, επαναπιστοποιούνται (Level 5) με εύλογη διάρκεια ισχύος 6 έτη από την ημερομηνία του εγγράφου του πιστοποιητικού εκτός αν άλλο ορίσει καθ’ ύλην δημόσιος φορέας (πχ ΕΟΠΠΕΠ, Υπουργείο Παιδείας, κλπ) ή μεταβληθούν οι συνθήκες που αφορούν στην πιστοποίηση ατόμων στην Ελλάδα. Όσοι κατέχουν το πιστοποιητικό ETECT Level 7 και επανεξεταστούν επιτυχώς, επαναπιστοποιούνται (Level 7) με εύλογη διάρκεια ισχύος 7 έτη από την ημερομηνία του εγγράφου του πιστοποιητικού εκτός αν άλλο ορίσει καθ’ ύλην δημόσιος φορέας (πχ ΕΟΠΠΕΠ, Υπουργείο Παιδείας, κλπ) ή μεταβληθούν οι συνθήκες που αφορούν στην πιστοποίηση ατόμων στην Ελλάδα. Όσοι κάτοχοι του ETECT με πιστοποιητικό το οποίο έχει λήξει επιθυμούν να επαναπιστοποιηθούν, δεν δικαιούνται επαναπιστοποίηση και πρέπει να συμμετάσχουν στις τακτικές εξετάσεις του πιστοποιητικού, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εξεταστικής περιόδου του, ώστε, εφόσον εξεταστούν επιτυχώς, να λάβουν αρχική πιστοποίηση.
  3. 3. Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης του πιστοποιητικού αυτό παύει να έχει οποιαδήποτε εγκυρότητα. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ενέργειες, πράξεις ή παραλείψεις που προκλήθηκαν από κατόχους μη ισχύοντος πιστοποιητικού.
  4. 4. Για τον έλεγχο της εγκυρότητας των χορηγηθέντων πιστοποιητικών της και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι (π.χ. πιθανοί εργοδότες) δύνανται να ελέγχουν και επιβεβαιώνουν τη γνησιότητα και ισχύ πιστοποιητικών Ικανότητας Προσώπων στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας τα οποία τους υποβάλλονται, κατόπιν απευθείας επικοινωνίας με την Ελληνοαμερικανική Ένωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  5. 5. Μείωση του πεδίου πιστοποίησης μπορεί να γίνει  μόνο μετά το πέρας της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού (3 έτη). Σε αυτή την περίπτωση, εκδίδεται εκ νέου πιστοποιητικό όπου αναγράφεται το νέο πεδίο πιστοποίησης.
  6. 6. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παροτρύνει και συνιστά στους πιθανούς αποδέκτες (εργοδότης, δημόσια υπηρεσία, εκπαιδευτικό ίδρυμα, κλπ) του σχετικού πιστοποιητικού να ελέγχουν και επιβεβαιώνουν:
   1. την ισχύ και γνησιότητα του χορηγηθέντος στο δικαιούχο πιστοποιητικού μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής που διαθέτει η Ελληνοαμερικανική Ένωση
   2. την ημερομηνία κτήσης του πιστοποιητικού και την ημερομηνία λήξης αυτού
   3. το γνωστικό πεδίο για το οποίο το συγκεκριμένο πιστοποιητικό έχει εκδοθεί
   4. την πιθανότητα οριστικής ανάκλησης της ισχύος του πιστοποιητικού ανατρέχοντας στην σχετική λίστα ανακληθέντων πιστοποιητικών που δημοσιεύει το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην ιστοσελίδα του (www.hau.gr/exams).
Πίσω στην αρχή