Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Ειδικές Συνθήκες Συμμετοχής

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Hellenic American University δεσμεύονται να διασφαλίζουν ότι ο κάθε υποψήφιος των εξετάσεων για τα πιστοποιητικά School Tests for Young Learners of English (STYLE), Basic Communication Certificate in English (BCCE™), Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2) και Advanced Level Certificate in English (ALCE™) μπορεί να αποδεικνύει τις γλωσσικές του ικανότητες υπό λογικές και κατάλληλες εξεταστικές συνθήκες.

Γι αυτό το λόγο, οι υποψήφιοι με τεκμηριωμένες ειδικές ικανότητες μπορούν να ζητήσουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις υπό ειδικές συνθήκες. Τέτοιες ειδικές συνθήκες ή τροποποιήσεις αποσκοπούν στην όσο πιο ακριβή αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων που εξετάζονται.

Ειδικές συνθήκες ή τροποποιήσεις των εξετάσεων

Ορισμένα είδη ειδικών συνθηκών ή τροποποιήσεων είναι τα ακόλουθα:

1. Επιπλέον χρόνος

Ορισμένοι υποψήφιοι ίσως χρειάζονται επιπλέον χρόνο ώστε να  ολοκληρώσουν μία από τις ενότητες. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν επιπλέον 25% του κανονικού εξεταστικού χρόνου για την ενότητα GVR ή/και την ενότητα Writing. Τέτοιοι υποψήφιοι ίσως παρουσιάζουν προσωρινή ανικανότητα, όπως σπασμένο χέρι ή κάταγμα στο χέρι το οποίο χρησιμοποιούν κυρίως. Υπάρχουν όμως και υποψήφιοι οι οποίοι ίσως χρειάζονται  50% του κανονικού εξεταστικού χρόνου. Τέτοιοι υποψήφιοι ίσως υποφέρουν από σοβαρά προβλήματα στην όραση, είναι δυσλεκτικοί ή πάσχουν από Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ADHD).

2. Επιπλέον διαλείμματα με επιτήρηση

Ορισμένοι υποψήφιοι με κάποια ψυχολογική ανικανότητα ίσως χρειάζονται επιπλέον διαλείμματα κατά τη διάρκεια μίας ή περισσοτέρων ενοτήτων. Κατά τη διάρκεια των επιπλέον διαλειμμάτων, διακόπτεται η μέτρηση του εξεταστικού χρόνου και αρχίζει πάλι όταν οι υποψήφιοι είναι έτοιμοι να συνεχίσουν.

3. Προσωπικός εκφωνητής

Ορισμένοι υποψήφιοι οι οποίοι υποφέρουν από σοβαρά προβλήματα στην όραση ίσως χρειάζονται εκφωνητή ο οποίος θα τους εκφωνήσει το τεστ.

4. Γραφέας

Ορισμένοι υποψήφιοι οι οποίοι υποφέρουν από σοβαρά κινητικά προβλήματα ή προβλήματα στην όραση ίσως χρειάζονται γραφέα ο οποίος θα καταγράφει τις απαντήσεις τους ή/και θα γράφει την έκθεση αντ’ αυτών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι υποψήφιοι υπαγορεύουν στο γραφέα ο οποίος γράφει ακριβώς ό,τι εκείνοι υπαγορεύουν.

5. Ακουστικά

Ορισμένοι υποψήφιοι οι οποίοι υποφέρουν από σοβαρά προβλήματα στην ακοή ίσως χρειάζονται ακουστικά για την ενότητα Listening.

6. Τροποποιημένο εξεταστικό τετράδιο με ειδικό σχήμα

Υποψήφιοι οι οποίοι υποφέρουν από σοβαρά προβλήματα στην όραση ίσως χρειάζονται εξεταστικά φυλλάδια (test booklets) τα οποία έχουν εκτυπωθεί με διευρυμένη γραμματοσειρά.

Δικαιολογητικά

Για να αιτηθούν ειδικές συνθήκες ή τροποποιήσεις των εξετάσεων, οι υποψήφιοι πρέπει:

  • Να συμπληρώσουν την "Αίτηση για Ειδικές Συνθήκες Εξέτασης ALCE™, ABLE B2, BCCE™, STYLE” στην αντίστοιχη ενότητα του συστήματος online εγγραφών Ορφέας.
  • Να προσκομίσουν έγγραφα τεκμηρίωσης της ειδικής ικανότητας τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί από πιστοποιημένο επαγγελματία ειδικό του δημοσίου τομέα και να περιγράφουν το πρόβλημα λεπτομερώς
  • Να υποβάλουν την αίτηση και όλο το υλικό στο Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν την ημερομηνία της εξέτασης.

Εάν τα έγγραφα είναι σε άλλη γλώσσα εκτός της Αγγλικής πρέπει να μεταφραστούν στην Αγγλική από εξουσιοδοτημένο άτομο ή αρμόδια Αρχή (δικηγόρο, Μεταφραστική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών, κ.λπ). Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, κατόπιν αιτήματος, είναι σε θέση να εξυπηρετεί τους ενδιαφερόμενους σχετικά. Η υπηρεσία επιβαρύνεται με διοικητικά έξοδα.

Αποδεκτά είναι είτε οι πρωτότυπες επικυρωμένες μεταφράσεις είτε φωτοαντίγραφά τους, με επικύρωση του γνήσιου αντιγράφου.                                                                    

Πίσω στην αρχή