Διαδικασία βαθμολόγησης των εξετάσεων ABLE B2

Η βαθμολόγηση των ενοτήτων Listening και Reading & Use of Language γίνεται με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και ειδικού λογισμικού σύμφωνα με τις αρχές της Σύγχρονης Θεωρίας Μέτρησης (Item Response Theory).

Η ενότητα Writing βαθμολογείται από βαθμολογητές με βάση τις κλίμακες αξιολόγησης όπως αυτές έχουν οριστεί από το Hellenic American University. Κάθε έκθεση αξιολογείται από τουλάχιστον δύο βαθμολογητές. Οι εκθέσεις των οποίων οι βαθμολογίες εμφανίζουν απόκλιση, αξιολογούνται από τρίτο βαθμολογητή ο οποίος καθορίζει τον τελικό βαθμό. Οι βαθμολογητές είναι ειδικά εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι σύμφωνα με τα κριτήρια του Hellenic American University.

Η βαθμολόγηση της ενότητας Speaking γίνεται με βάση τις κλίμακες αξιολόγησης όπως αυτές έχουν οριστεί από το Hellenic American University, από βαθμολογητές ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους σύμφωνα με τα κριτήρια του Hellenic American University. Όλα τα τεστ ηχογραφούνται.

Για κάθε ενότητα, οι αρχικοί βαθμοί (raw scores) μετατρέπονται σε τελικούς βαθμούς (scaled scores) βασισμένους σε κλίμακα 0 έως 100.

Οι τελικοί βαθμοί οι οποίοι είναι βασισμένοι σε κλίμακα επιτρέπουν στάθμιση μεταξύ των θεμάτων κάθε εξεταστικής περιόδου και εξασφαλίζουν ότι η ικανότητα που απαιτείται να επιτύχουν υποψήφιοι ή να λάβουν υψηλή βαθμολογία παραμένει η ίδια από τη μία εξεταστική περίοδο στην επόμενη.

Ενότητες Listening και Reading & Use of Language

Για τις ενότητες Listening και Reading & Use of Language, οι τελικοί βαθμοί προκύπτουν από τη γλωσσική ικανότητα κάθε υποψήφιου και τη δυσκολία κάθε ερωτήματος των ενοτήτων.

Προκειμένου να επιτύχουν σε οποιαδήποτε από αυτές τις ενότητες, οι υποψήφιοι πρέπει να λάβουν τελική βαθμολογία τουλάχιστον 55 από 100 για την ενότητα.

Ενότητα Writing

Για τις επιδόσεις τους στην ενότητα Writing, οι υποψήφιοι λαμβάνουν συνολική αρχική βαθμολογία από 3 έως 15 η οποία προκύπτει από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: Ολοκλήρωση Δραστηριότητας (Task Completion), Οργάνωση (Organization) και Γλωσσικοί Πόροι (Linguistic Resources). Οι βαθμολογητές βαθμολογούν κάθε κριτήριο με 1 έως 5 βαθμούς. Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν συνολική αρχική βαθμολογία τουλάχιστον 8 επιτυγχάνουν στη συγκεκριμένη ενότητα.

Προκειμένου να επιτύχουν στη συγκεκριμένη ενότητα, οι υποψήφιοι πρέπει να λάβουν τελική βαθμολογία τουλάχιστον 55 από 100 για την ενότητα.

Ενότητα Speaking

Για τις επιδόσεις τους στην ενότητα Speaking, οι υποψήφιοι λαμβάνουν συνολική αρχική βαθμολογία από 3 έως 15 η οποία προκύπτει από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: Ολοκλήρωση Δραστηριότητας (Task Completion), Οργάνωση (Organization) και Γλωσσικοί Πόροι (Linguistic Resources). Οι βαθμολογητές βαθμολογούν κάθε κριτήριο με 1 έως 5 βαθμούς. Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν συνολική αρχική βαθμολογία τουλάχιστον 8 επιτυγχάνουν στη συγκεκριμένη ενότητα.

Προκειμένου να επιτύχουν στη συγκεκριμένη ενότητα, οι υποψήφιοι πρέπει να λάβουν τελική βαθμολογία τουλάχιστον 55 από 100 για την ενότητα.

Βαθμολογία αποκοπής (Cut scores)

Η βαθμολογία αποκοπής (βαθμοί κάτω από τους οποίους οι υποψήφιοι απορρίπτονται) για κάθε ενότητα έχει οριστεί μέσω διαδικασιών τυποποίησης, όπως αυτές περιγράφονται στο εγχειρίδιο του Συμβουλίου της Ευρώπης ‘Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR): A Manual’ (2009).

Αποκτούν το πιστοποιητικό ABLE B2 οι υποψήφιοι που λαμβάνουν μέσο όρο τελικής βαθμολογίας σε όλες τις ενότητες ίσο ή ανώτερο του 55 από 100.

Τα πιστοποιητικά ABLE B2 ισχύουν εφ’ όρου ζωής.

Τελευταία Ενημέρωση: 2018/09/06 - 13:59:38

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα