Δομή και περιεχόμενο του STYLE 2

Ενότητα Διάρκεια Σύνολο
βαθμών
Δραστη-
ριότητες
# ερωτη-
μάτων
(εκτός
παραδει-
γμάτων)
Περιγραφή
Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) 20 λεπτά 24 Δρ. 1 6

6 σύντομοι διάλογοι οι οποίοι ακούγονται δύο φορές με 1 ερώτημα ανά διάλογο. Οι υποψήφιοι ταιριάζουν το άτομο με την εικόνα.

Δρ. 2 6

1 διάλογος ο οποίος ακούγεται δύο φορές.  Οι υποψήφιοι επιλέγουν True ή False σε 6 προτάσεις

Δρ. 3 6

1 περιγραφικός διάλογος ο οποίος ακούγεται δύο φορές.  Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν 6 κενά σε απλή λίστα.

Δρ. 4 6

6 σύντομοι διάλογοι οι οποίοι ακούγονται δύο φορές με 1 ερώτημα ανά διάλογο και 3 επιλογές εικόνων ανά ερώτημα.

 
Κατανόηση Γραπτού Λόγου, Λεξιλόγιο, Γραμματική (Reading &
Use of Language)
25 λεπτά 25 Δρ. 1 4

1 σύντομο κείμενο με 4 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής με 4 επιλογές απαντήσεων έκαστο.

Δρ. 2 5

3 σύντομα κείμενα με 5 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής με 3 επιλογές απαντήσεων έκαστο.

Δρ. 3 5

5 σύντομες προτάσεις με κενό και 4 επιλογές απαντήσεων έκαστη.

Δρ. 4 5

5 σύντομες προτάσεις με κενό και 4 επιλογές απαντήσεων έκαστη.

Δρ. 5

3 3 σύντομοι διάλογοι με 1 κενό έκαστος. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση από λίστα.
Δρ. 6 3 1 διάλογος με 3 κενά. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση από λίστα.
 

Έκθεση
(Writing)

25 λεπτά 18 Δρ. 1 1

Οι υποψήφιοι παρέχουν προσωπικές πληροφορίες.

Δρ. 2 1

Οι υποψήφιοι γράφουν σύντομο κείμενο.

 
Παραγωγή
Προφορικού
Λόγου
(Speaking)
5-7 λεπτά 9 Δρ. 1 -

Οι υποψήφιοι απαντούν σε προσωπικές ερωτήσεις.

Δρ. 2 -

Οι υποψήφιοι κατανοούν και παρέχουν πληροφορίες κατά τη διάρκεια δραστηριότητας μεταξύ τους η οποία βασίζεται σε έλλειμμα πληροφορίας (information gap activity).

Δρ. 3 -

Οι υποψήφιοι εμπλέκονται σε κατευθυνόμενη συζήτηση προκειμένου να συμφωνήσουν.

Δρ. 4 - Οι υποψήφιοι απαντούν σε συμπληρωματικές ερωτήσεις (follow-up questions) σχετικά με προτιμήσεις.

Οι τρεις πρώτες ενότητες (Listening, Reading & Use of Language και Writing) αποτελούν το γραπτό μέρος των εξετάσεων και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Η τέταρτη ενότητα (Speaking) πραγματοποιείται την ημέρα των εξετάσεων ή σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.

Τελευταία Ενημέρωση: 2019/04/24 - 14:26:14

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα