Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

STYLE

Επίπεδα:
A1-A2
Γλώσσα:
Αγγλικά

Οι εξετάσεις School Tests for Young Learners of English (STYLE) έχουν σχεδιαστεί για μαθητές νεαρής ηλικίας, 7-12 ετών, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν αντικειμενική αξιολόγηση του επιπέδου γλωσσομάθειάς τους στην Αγγλική ως Δεύτερη ή Άλλη Γλώσσα σε επίπεδο αρχαρίων. Οι εξετάσεις STYLE παρέχουν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής στο επίπεδο Α1 και Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Οι εξετάσεις STYLE Level 1 έως 4 παρέχουν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδα από pre-Α1 μέχρι και A2, όπως αυτά ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Οι εξετάσεις STYLE έχουν σχεδιαστεί ειδικά για μαθητές νεαρής ηλικίας οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν αντικειμενική αξιολόγηση του επιπέδου γλωσσομάθειάς τους στην Αγγλική ως Δεύτερη ή Άλλη Γλώσσα σε επίπεδο αρχαρίων.

Τα STYLE 1 έως 4 έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι φιλικές εξετάσεις που δίνουν κίνητρα σε υποψήφιους αρχάριους σπουδαστές μέσα από δραστηριότητες, εικόνες, και μορφή κατάλληλα για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.

Αναπτύσσονται από το Hellenic American University, ένα μη-κερδοσκοπικό ίδρυμα υπαγόμενο στην Πολιτεία του New Hampshire, ΗΠΑ, σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και φορείς στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.

Τα STYLE Level 1 έως 4 εξετάζουν την επικοινωνιακή ικανότητα σε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες όπως κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου και κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου καθώς και λεξιλόγιο και γραμματική. Κατανόηση Προφορικού Λόγου (20 ερωτήσεις) (20 βαθμοί)

Δραστηριότητα 1 (5 ερωτήσεις) 5 σύντομοι διάλογοι οι οποίοι ακούγονται δύο φορές με 1 ερώτημα ανά διάλογο. Οι υποψήφιοι ταιριάζουν το άτομο με την εικόνα.

Δραστηριότητα 2 (5 ερωτήσεις) 1 διάλογος ο οποίος ακούγεται δύο φορές.  Οι υποψήφιοι επιλέγουν το Σωστό ή Λάθος (True/False) σε 5 σύντομες προτάσεις.

Δραστηριότητα 3 (5 ερωτήσεις) 1 διάλογος ο οποίος ακούγεται δύο φορές.  Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν 5 κενά σε μια πολύ απλή λίστα.

Δραστηριότητα 4 (5 ερωτήσεις) 5 σύντομοι διάλογοι οι οποίοι ακούγονται δύο φορές με 1 ερώτημα ανά διάλογο και 3 επιλογές απαντήσεων σε εικόνες ανά ερώτημα.

Διάρκεια ενότητας κατανόησης προφορικού λόγου (Listening): 20 λεπτά (περίπου)

Κατανόηση Γραπτού Λόγου (20 ερωτήσεις) (20 βαθμοί)

Δραστηριότητα 1 (5 ερωτήσεις): 5 σύντομες προτάσεις που περιγράφουν μία εικόνα η κάθε μια. Οι υποψήφιοι επιλέγουν το Σωστό ή Λάθος (True/False)  για κάθε μία πρόταση.

Δραστηριότητα 2 (5 ερωτήσεις): Μία ιστορία η οποία χωρίζεται σε 5 σύντομα κείμενα, το κάθε ένα με 1 ερώτημα και 3 επιλογές απαντήσεων.

Δραστηριότητα 3 (5 ερωτήσεις): 5 σύντομοι διάλογοι, με ένα κενό ο κάθε ένας. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση από 3 επιλογές απαντήσεων.

Δραστηριότητα 4 (5 ερωτήσεις): 5 εικόνες, με 1 ερώτηση ανά εικόνα και 3 επιλογές απαντήσεων ανά ερώτημα. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση ανάλογα με την εικόνα.

Διάρκεια ενότητας κατανόησης γραπτού λόγου (Reading & Use of Grammar): 25 λεπτά 

Παραγωγή Γραπτού Λόγου (2 δραστηριότητες) (18 βαθμοί)

Δραστηριότητα 1 (3-4 ερωτήσεις): 3-4 ερωτήσεις οι οποίες αποτελούν μέρος ενός διαλόγου. Οι υποψήφιοι αξιοποιούν βοηθητικές εικόνες (picture prompts) προκειμένου να απαντήσουν τις ερωτήσεις γράφοντας 1-2 προτάσεις.

Δραστηριότητα 2: (1 ερώτηση): 1 ερώτηση πάνω στο ίδιο θέμα της Δραστηριότητας 1, στην οποία οι υποψήφιοι γράφουν μία απάντηση.

Διάρκεια ενότητας παραγωγής γραπτού λόγου (Writing): 20 λεπτά 

Παραγωγή Προφορικού Λόγου (3 δραστηριότητες) (9 βαθμοί)

Δραστηριότητα 1: Οι υποψήφιοι απαντούν σε προσωπικές ερωτήσεις.

Δραστηριότητα 2: Οι υποψήφιοι κατανοούν και παρέχουν πληροφορίες κατά τη διάρκεια δραστηριότητας μεταξύ τους η οποία βασίζεται σε ερωτήσεις που απαντώνται μέσα από εικόνες (information gap activity).

Δραστηριότητα 3: Οι υποψήφιοι απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με το θέμα.

Διάρκεια ενότητας παραγωγής προφορικού λόγου (Speaking): 5-7 λεπτά (1 εξεταστής-2 υποψήφιοι).

Γενικά

Οι τρεις πρώτες ενότητες (Listening, Reading & Use of Language και Writing) αποτελούν το γραπτό μέρος της εξέτασης και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Η τέταρτη ενότητα (Speaking) πραγματοποιείται είτε την ημέρα της γραπτής εξέτασης είτε σε προγενέστερη ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Κατανόηση Προφορικού Λόγου (24 ερωτήσεις) (24 βαθμοί)

Δραστηριότητα 1 (5 ερωτήσεις) 5 σύντομοι διάλογοι οι οποίοι ακούγονται δύο φορές με 1 ερώτημα ανά διάλογο. Οι υποψήφιοι ταιριάζουν το άτομο με την εικόνα.

Δραστηριότητα 2 (5 ερωτήσεις) 1 διάλογος ο οποίος ακούγεται δύο φορές.  Οι υποψήφιοι επιλέγουν το Σωστό ή Λάθος (True/False) σε 6 προτάσεις.

Δραστηριότητα 3 (5 ερωτήσεις) 1 περιγραφικός διάλογος ο οποίος ακούγεται δύο φορές.  Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν 6 κενά σε μια απλή λίστα.

Δραστηριότητα 4 (5 ερωτήσεις) 6 σύντομοι διάλογοι οι οποίοι ακούγονται δύο φορές με 1 ερώτημα ανά διάλογο και 3 επιλογές απαντήσεων σε εικόνες ανά ερώτημα.

Διάρκεια ενότητας κατανόησης προφορικού λόγου (Listening): 20 λεπτά (περίπου).

Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading & Use of Grammar) (25 ερωτήσεις) (25 βαθμοί)

Δραστηριότητα 1 (4 ερωτήσεις): 1 σύντομο κείμενο με 4 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με 4 επιλογές απαντήσεων το κάθε ένα.

Δραστηριότητα 2 (5 ερωτήσεις): 3 σύντομα κείμενα με 5 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με 3 επιλογές απαντήσεων το κάθε ένα.

Δραστηριότητα 3 (5 ερωτήσεις): 5 σύντομες προτάσεις με κενό και 4 επιλογές απαντήσεων η κάθε μια.

Δραστηριότητα 4 (5 ερωτήσεις): 5 σύντομες προτάσεις με κενό και 4 επιλογές απαντήσεων η κάθε μια.

Δραστηριότητα 5 (3 ερωτήσεις): 3 σύντομοι διάλογοι με 1 κενό ο κάθε ένας. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση από μια λίστα.

Δραστηριότητα 6 (3 ερωτήσεις):  1 διάλογος με 3 κενά. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση από μια λίστα.

Διάρκεια ενότητας κατανόησης γραπτού λόγου (Reading & Use of Grammar): 25 λεπτά 

Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) (2 δραστηριότητες) (18 βαθμοί)

Δραστηριότητα 1: Οι υποψήφιοι παρέχουν προσωπικές πληροφορίες.

Δραστηριότητα 2: Οι υποψήφιοι γράφουν σύντομο κείμενο.

Διάρκεια ενότητας παραγωγής γραπτού λόγου (Writing): 25 λεπτά 

Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) (4 δραστηριότητες) (9 βαθμοί)

Δραστηριότητα 1: Οι υποψήφιοι απαντούν σε προσωπικές ερωτήσεις.

Δραστηριότητα 2: Οι υποψήφιοι κατανοούν και παρέχουν πληροφορίες κατά τη διάρκεια δραστηριότητας η οποία βασίζεται σε ερωτήσεις που απαντώνται μέσα από εικόνες (information gap activity). 

Δραστηριότητα 3: Οι υποψήφιοι εμπλέκονται σε κατευθυνόμενη συζήτηση προκειμένου να συμφωνήσουν πάνω σε ένα θέμα.

Δραστηριότητα 4: Οι υποψήφιοι απαντούν σε συμπληρωματικές ερωτήσεις (follow-up questions) σχετικά με προτιμήσεις τους.

Διάρκεια ενότητας παραγωγής προφορικού λόγου (Speaking): 5-7 λεπτά (1 εξεταστής-2 υποψήφιοι).

Γενικά

Οι τρεις πρώτες ενότητες (Listening, Reading & Use of Language και Writing) αποτελούν το γραπτό μέρος της εξέτασης και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Η τέταρτη ενότητα (Speaking) πραγματοποιείται είτε την ημέρα της γραπτής εξέτασης είτε σε προγενέστερη ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Κατανόηση Προφορικού Λόγου (25 ερωτήσεις) (25 βαθμοί)

Δραστηριότητα 1 (5 ερωτήσεις): 5 σύντομοι διάλογοι οι οποίοι ακούγονται δύο φορές με 1 ερώτημα ανά διάλογο. Οι υποψήφιοι ταιριάζουν τον διάλογο με την εικόνα.

Δραστηριότητα 2 (5 ερωτήσεις): 1 διάλογος ο οποίος ακούγεται δύο φορές.  Οι υποψήφιοι επιλέγουν το Σωστό ή Λάθος (True/False) σε 6 προτάσεις.

Δραστηριότητα 3 (5 ερωτήσεις): 5 σύντομοι διάλογοι οι οποίοι ακούγονται δύο φορές με 1 ερώτημα ανά διάλογο και 3 επιλογές απαντήσεων ανά ερώτημα.

Δραστηριότητα 4 (10 ερωτήσεις): 10 σύντομοι διάλογοι οι οποίοι ακούγονται δύο φορές με 1 ερώτημα ανά διάλογο και 3 επιλογές απαντήσεων ανά ερώτημα.

Διάρκεια ενότητας κατανόησης προφορικού λόγου (Listening): 25 λεπτά (περίπου).

Κατανόηση Γραπτού Λόγου (30 ερωτήσεις) (30 βαθμοί)

Δραστηριότητα 1 (5 ερωτήσεις): 1 σύντομο κείμενο με 4 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με 4 επιλογές απαντήσεων το κάθε ένα.

Δραστηριότητα 2 (5 ερωτήσεις): 3 σύντομα κείμενα με 5 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με 3 επιλογές απαντήσεων το κάθε ένα.

Δραστηριότητα 3 (5 ερωτήσεις): 5 σύντομες προτάσεις με κενό και 4 επιλογές απαντήσεων η κάθε μια.

Δραστηριότητα 4 (5 ερωτήσεις): 5 σύντομες προτάσεις με κενό και 4 επιλογές απαντήσεων η κάθε μια.

Δραστηριότητα 5 (5 ερωτήσεις): 1 διάλογος με 5 κενά. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση από 3 επιλογές απαντήσεων.

Δραστηριότητα 6 (5 ερωτήσεις):  1 διάλογος με 5 κενά. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση από 3 επιλογές απαντήσεων.

Διάρκεια ενότητας κατανόησης γραπτού λόγου (Reading & Use of Grammar): 35 λεπτά.

Παραγωγή Γραπτού Λόγου (2 δραστηριότητες) (18 βαθμοί)

Δραστηριότητα 1: Οι υποψήφιοι παρέχουν προσωπικές πληροφορίες.

Δραστηριότητα 2: Οι υποψήφιοι γράφουν σύντομο κείμενο.

Διάρκεια ενότητας παραγωγής γραπτού λόγου (Writing): 25 λεπτά.

Παραγωγή Προφορικού Λόγου (4 δραστηριότητες) (9 βαθμοί)

Δραστηριότητα 1: Οι υποψήφιοι απαντούν σε προσωπικές ερωτήσεις.

Δραστηριότητα 2: Οι υποψήφιοι κατανοούν και παρέχουν πληροφορίες κατά τη διάρκεια δραστηριότητας μεταξύ τους η οποία βασίζεται σε ερωτήσεις που απαντώνται μέσα από εικόνες (information gap activity).

Δραστηριότητα 3: Οι υποψήφιοι εμπλέκονται σε κατευθυνόμενη συζήτηση προκειμένου να συμφωνήσουν πάνω σε ένα θέμα.

Δραστηριότητα 4: Οι υποψήφιοι απαντούν σε συμπληρωματικές ερωτήσεις (follow-up questions) σχετικά με προτιμήσεις τους.

Διάρκεια ενότητας παραγωγής προφορικού λόγου (Speaking): 7-9 λεπτά. (1 εξεταστής-2 υποψήφιοι).

Γενικά

Οι τρεις πρώτες ενότητες (Listening, Reading & Use of Language και Writing) αποτελούν το γραπτό μέρος της εξέτασης και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Η τέταρτη ενότητα (Speaking) πραγματοποιείται είτε την ημέρα της γραπτής εξέτασης είτε σε προγενέστερη ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Κατανόηση Προφορικού Λόγου (25 ερωτήσεις) (25 βαθμοί)

Δραστηριότητα 1 (5 ερωτήσεις): 5 σύντομοι διάλογοι οι οποίοι ακούγονται δύο φορές με 1 ερώτημα ανά διάλογο. Οι υποψήφιοι ταιριάζουν τον διάλογο με την εικόνα.

Δραστηριότητα 2 (5 ερωτήσεις): 1 διάλογος ο οποίος ακούγεται δύο φορές.  Οι υποψήφιοι επιλέγουν το Σωστό ή Λάθος (True/False) σε 5 προτάσεις.

Δραστηριότητα 3 (5 ερωτήσεις): 1 συζήτηση εκτεταμένης διάρκειας η οποία ακούγεται δύο φορές. Οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που ακούνε προκειμένου να επιλέξουν 1 από  3 επιλογές απαντήσεων. 

Δραστηριότητα 4 (10 ερωτήσεις): 10 σύντομοι διάλογοι οι οποίοι ακούγονται δύο φορές με 1 ερώτημα ανά διάλογο και 3 επιλογές απαντήσεων σε μορφή εικόνας ανά ερώτημα.

Διάρκεια ενότητας κατανόησης προφορικού λόγου (Listening): 25 λεπτά (περίπου).

Κατανόηση Γραπτού Λόγου (40 ερωτήσεις) (40 βαθμοί)

Δραστηριότητα 1 (5 ερωτήσεις): 1 σύντομο κείμενο με 5 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με 4 επιλογές απαντήσεων το κάθε ένα.

Δραστηριότητα 2 (5 ερωτήσεις): 3 σύντομα κείμενα με 5 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με 3 επιλογές απαντήσεων το κάθε ένα.

Δραστηριότητα 3 (10 ερωτήσεις): 10 σύντομες προτάσεις με κενό και 4 επιλογές απαντήσεων η κάθε μια.

Δραστηριότητα 4 (10 ερωτήσεις): 10 σύντομες προτάσεις με κενό και 4 επιλογές απαντήσεων η κάθε μια.

Δραστηριότητα 5 (5 ερωτήσεις): 1 διάλογος με 5 κενά. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση από 3 επιλογές απαντήσεων.

Δραστηριότητα 6 (5 ερωτήσεις): 1 διάλογος με 5 κενά. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση από 3 επιλογές απαντήσεων.

Διάρκεια ενότητας κατανόησης γραπτού λόγου (Reading & Use of Grammar): 40 λεπτά.

Παραγωγή Γραπτού Λόγου (2 δραστηριότητες) (18 βαθμοί)

Δραστηριότητα 1: Οι υποψήφιοι παρέχουν προσωπικές πληροφορίες.

Δραστηριότητα 2: Οι υποψήφιοι γράφουν σύντομο κείμενο.

Διάρκεια ενότητας παραγωγής γραπτού λόγου (Writing): 25 λεπτά,

Παραγωγή Προφορικού Λόγου (4 δραστηριότητες) (9 βαθμοί)

Δραστηριότητα 1: Οι υποψήφιοι απαντούν σε προσωπικές ερωτήσεις.

Δραστηριότητα 2: Οι υποψήφιοι κατανοούν και παρέχουν πληροφορίες κατά τη διάρκεια δραστηριότητας μεταξύ τους η οποία βασίζεται σε ερωτήσεις που απαντώνται μέσα από εικόνες (information gap activity).

Δραστηριότητα 3: Οι υποψήφιοι εμπλέκονται σε κατευθυνόμενη συζήτηση προκειμένου να συμφωνήσουν πάνω σε ένα θέμα.

Δραστηριότητα 4: Οι υποψήφιοι απαντούν σε συμπληρωματικές ερωτήσεις (follow-up questions) σχετικά με προτιμήσεις τους.

Διάρκεια ενότητας παραγωγής προφορικού λόγου (Speaking): 7-9 λεπτά (1 εξεταστής-2 υποψήφιοι). 

Γενικά

Οι τρεις πρώτες ενότητες (Listening, Reading & Use of Language και Writing) αποτελούν το γραπτό μέρος της εξέτασης και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Η τέταρτη ενότητα (Speaking) πραγματοποιείται είτε την ημέρα της γραπτής εξέτασης είτε σε προγενέστερη ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία.


Τα αποτελέσματα της εξέτασης STYLE δίνονται για κάθε μία από τις τέσσερις ενότητες, Listening, Reading and Use of Language, Writing και Speaking. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν βαθμό από διαβαθμισμένη κλίμακα για κάθε ενότητα. Ο βαθμός εκφράζεται με ένα έως πέντε δελφίνια, με ένα δελφίνι ως την χαμηλότερη και πέντε δελφίνια ως την υψηλότερη βαθμολογία.

Στην εξέταση δεν υφίσταται η έννοια της ‘επιτυχίας’ ή της ‘αποτυχίας’ και δεν αποδίδεται γενική βαθμολογία. Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν αποτέλεσμα τρία, τέσσερα ή πέντε δελφίνια για τις τέσσερεις ενότητες της εξέτασης θεωρούνται ότι είναι σε θέση να προχωρήσουν στο επόμενο επίπεδο.

Ενότητα Writing

Η ενότητα Writing βαθμολογείται με συνολικά εννέα βαθμούς για κάθε μία από τις δύο δραστηριότητες (tasks) οι οποίοι αποδίδονται βάσει των ακόλουθων τριών κριτηρίων: Ολοκλήρωση Δραστηριότητας (Task Completion), Οργάνωση (Organization) και Γλωσσική Επάρκεια (Linguistic Resources).

Οι βαθμοί από τις δύο δραστηριότητες αθροίζονται προκειμένου να αποδώσουν συνολική βαθμολογία με ανώτατο σύνολο το δεκαοκτώ (18) και οι υποψήφιοι λαμβάνουν από ένα έως πέντε δελφίνια που αντιπροσωπεύουν την επίδοσή τους στην ενότητα Writing.

Οι βαθμολογητές είναι ειδικά εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι σύμφωνα με τα κριτήρια του Hellenic American University.

Ενότητα Speaking

Η ενότητα Speaking βαθμολογείται με συνολικά εννέα βαθμούς οι οποίοι αποδίδονται βάσει των ακόλουθων τριών κριτηρίων: Ολοκλήρωση Δραστηριότητας (Task Completion), Ευχέρεια Λόγου και Διαδραστικότητα (Fluency and Interaction) και Γλωσσική Επάρκεια (Linguistic Resources).

Οι βαθμοί αθροίζονται προκειμένου να αποδώσουν συνολική βαθμολογία με ανώτατο σύνολο το εννέα (9) και οι υποψήφιοι λαμβάνουν από ένα έως πέντε δελφίνια που αντιπροσωπεύουν την επίδοσή τους στην ενότητα Speaking.

Οι βαθμολογητές είναι ειδικά εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι σύμφωνα με τα κριτήρια του Hellenic American University.


Δηλώστε συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής σας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εγγραφών ΟΡΦΕΑΣ. Βρείτε εύκολα και γρήγορα ένα εξεταστικό κέντρο κοντά σας, μέσα από μια επιλογή 100 και πλέον τοποθεσιών σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, και ολοκληρώστε την αίτηση σας άμεσα με την χρεωστική, προπληρωμένη ή πιστωτική σας κάρτα.

Θα λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την προσεχή σας συμμετοχή στις εξετάσεις μέσω email σε ένα ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε, εκτυπώσετε και φέρετε μαζί σας την ημέρα των εξετάσεων. Επίσης, θα σας προωθηθούν ενημερώσεις για την κατάσταση της αίτησής σας καθώς και χρήσιμο υποστηρικτικό υλικό προετοιμασίας όπως και προσκλήσεις σε ακαδημαϊκά webinars με χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες που θα συμβάλουν στην αποτελεσματική προετοιμασία σας για τις εξετάσεις.

Το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών ΟΡΦΕΑΣ σας απαλλάσσει από την συμπλήρωση εγγράφων και χρονοβόρων επισκέψεων στην τράπεζα. Ξεκινήστε και ολοκληρώστε την εγγραφή σας στις εξετάσεις ηλεκτρονικά μέσα σε λίγα απλά βήματα. Χρησιμοποιήστε τον προσωπικό σας ηλεκτρονικό υπολογιστή, το τάμπλετ σας ή το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο για να δηλώσετε συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής σας.
 


Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής μου;

Δημιουργήστε λογαριασμό στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΡΦΕΑΣ. Από εκεί, ακολουθείστε τα βήματα που σας προτείνονται. Επιλέξτε την εξέταση που επιθυμείτε, την ημερομηνία και το εξεταστικό κέντρο. Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας θα σας ζητηθεί να πληρώσετε τα εξέταστρα με τον τρόπο πληρωμής της επιλογής σας. Όλες οι πληροφορίες που θα χρειαστείτε για την ημέρα των εξετάσεων σας θα σας σταλούν μέσω email ή SMS.

Αν έχω κάποια ερώτηση για τη διαδικασία;

Σε περίπτωση που έχετε κάποια ερώτηση για την διαδικασία εγγραφής στις εξετάσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια των βημάτων της διαδικασίας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 36800000 και θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα. Το προσωπικό μας είναι διαθέσιμο για εσάς από τις 9 π.μ. έως και τις 5 μ.μ. για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στις εξετάσεις, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση. 

Μπορώ να δω το status της συμμετοχής μου αφότου έχω ολοκληρώσει την αίτηση;

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία της αίτησης σας, θα λάβετε ενημερώσεις για την κατάσταση της μέσω email, SMS ή τηλεφωνικής κλήσης από την ομάδα υποστήριξης μας. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στην ημερομηνία της εξέτασης.


Επιπλέον υπηρεσίες:


  • Hellenic American University
Ημερομηνία Εξετάσεων: Εξεταστική: Εξεταστικά Κέντρα: Περίοδος Εγγραφών:
Περίοδος Εγγραφών:

Υποστήριξη

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τις εξετάσεις σας ή τις υπάρχουσες πιστοποιήσεις, συμβουλές, δωρεάν υλικό προετοιμασίας και άλλα.

Δε βρήκατε αυτο που ψάχνετε;
Είστε καθηγητής ή κέντρο ξένων γλωσσών;

Βιβλία Εξετάσεων:


Πίσω στην αρχή