Δομή και περιεχόμενο του STYLE Level 4

Ενότητα Διάρκεια Σύνολο
βαθμών
Δραστη-
ριότητες
# ερωτη-
μάτων
(εκτός
παραδει-
γμάτων)
Περιγραφή
Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) 25 λεπτά 25 Δρ. 1 5

5 σύντομοι διάλογοι οι οποίοι ακούγονται δύο φορές με 1 ερώτημα ανά διάλογο. Οι υποψήφιοι ταιριάζουν τον διάλογο με την εικόνα.

Δρ. 2 5

1 διάλογος ο οποίος ακούγεται δύο φορές. Οι υποψήφιοι επιλέγουν True ή False σε 5 προτάσεις.

Δρ. 3 5

1 συζήτηση εκτεταμένης διάρκειας η οποία ακούγεται δύο φορές. Οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που ακούνε προκειμένου να επιλέξουν 1 από  3 επιλογές απαντήσεων. 

Δρ. 4 10

10 σύντομοι διάλογοι οι οποίοι ακούγονται δύο φορές με 1 ερώτημα ανά διάλογο και 3 επιλογές απαντήσεων (σε μορφή εικόνας) ανά ερώτημα.

 
Κατανόηση Γραπτού Λόγου, Λεξιλόγιο, Γραμματική (Reading &
Use of Language)
40 λεπτά 40 Δρ. 1 5

1 σύντομο κείμενο με 5 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής και 4 επιλογές απαντήσεων ανά ερώτημα.

Δρ. 2 5

3 σύντομα κείμενα με 5 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής και 3 επιλογές απαντήσεων ανά ερώτημα.

Δρ. 3 10

10 σύντομες προτάσεις με κενό και 4 επιλογές απαντήσεων ανά πρόταση.

Δρ. 4 10

10 σύντομες προτάσεις με κενό και 4 επιλογές απαντήσεων ανά πρόταση

Δρ. 5

5 1 διάλογος με 5 κενά. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση από 3 επιλογές απαντήσεων.
Δρ. 6 5 1 διάλογος με 5 κενά. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση από 3 επιλογές απαντήσεων.
 

Έκθεση
(Writing)

25 λεπτά 18 Δρ. 1 1

Οι υποψήφιοι παρέχουν προσωπικές πληροφορίες.

Δρ. 2 1

Οι υποψήφιοι γράφουν σύντομο κείμενο.

 
Παραγωγή
Προφορικού
Λόγου
(Speaking)
7-9 λεπτά 9 Δρ. 1 -

Οι υποψήφιοι απαντούν σε προσωπικές ερωτήσεις.

Δρ. 2 -

Οι υποψήφιοι κατανοούν και παρέχουν πληροφορίες κατά τη διάρκεια δραστηριότητας μεταξύ τους η οποία βασίζεται σε έλλειμμα πληροφορίας (information gap activity).

Δρ. 3 -

Οι υποψήφιοι εμπλέκονται σε κατευθυνόμενη συζήτηση προκειμένου να συμφωνήσουν.

Δρ. 4 - Οι υποψήφιοι απαντούν σε συμπληρωματικές ερωτήσεις (follow-up questions) σχετικά με προτιμήσεις.
 

 

Τελευταία Ενημέρωση: 2017/10/06 - 16:59:00

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα