Διαδικασία βαθμολόγησης των εξετάσεων ECPE

Listening & GCVR
Πώς Με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και την εφαρμογή ειδικού λογισμικού που αξιοποιεί προχωρημένο μαθηματικό μοντέλο βασισμένο στη  Σύγχρονη Θεωρία Μέτρησης (IRT - Item Response Theory). Το μοντέλο που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή βαθμολογίας IRT διασφαλίζει ότι παραμένει σταθερή ανά έτος η ικανότητα που απαιτείται για να επιτύχουν οι υποψήφιοι σε μία ενότητα ή για να λάβουν υψηλή βαθμολογία.
Πού Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Από ποιον Tο Πανεπιστήμιο του Michigan (U-M).
Writing
Πώς Από δύο ανεξάρτητους βαθμολογητές, χρησιμοποιώντας  κλίμακες αξιολόγησης και διαδικασίες,  όπως αυτές έχουν οριστεί από το U-M. Σε περιπτώσεις σημαντικής απόκλισης μεταξύ των βαθμολογιών των δύο αξιολογητών, καλείται τρίτος βαθμολογητής, ο οποίος καθορίζει και τον τελικό βαθμό. Ο τελικός αρχικός βαθμός (raw score) είναι το σύνολο των ανεξάρτητων βαθμών των αξιολογητών. Κατόπιν, ο τελικός αρχικός βαθμός μετατρέπεται σε αριθμητικό βαθμό βασισμένο σε κλίμακα (scaled score).
Πού Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Από ποιον Από βαθμολογητές ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους σύμφωνα με τα κριτήρια του Πανεπιστημίου του Michigan (U-M).
Speaking
Πώς Από δύο ανεξάρτητους εξεταστές προφορικού μέρους (speaking examiners),  χρησιμοποιώντας  κλίμακες αξιολόγησης και διαδικασίες,  όπως αυτές έχουν οριστεί από το U-M. Ο τελικός αρχικός βαθμός (raw score) είναι το σύνολο των ανεξάρτητων βαθμών των δύο εξεταστών. Κατόπιν, ο τελικός αρχικός βαθμός μετατρέπεται σε αριθμητικό βαθμό βασισμένο σε κλίμακα (scaled score).
Πού Κατά τη διάρκεια του τεστ, από τοπικούς εξεταστές προφορικού μέρους (speaking examiners). Ο τελικός αριθμητικός βαθμός βασισμένος σε κλίμακα (scaled score) δίνεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Από ποιον Από εξεταστές προφορικού μέρους (speaking examiners), ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους σύμφωνα με τα κριτήρια του Πανεπιστημίου του Michigan (U-M). Κάθε υποψήφιος αξιολογείται από δύο εξεταστές.
Αρχές του συστήματος αξιολόγησης των εξετάσεων ECPE (σε ισχύ από το Νοέμβριο 2014):
 • Τα αποτελέσματα όλων των ενοτήτων ECPE ανακοινώνονται με τις ακόλουθες πέντε αλφαβητικές κλίμακες και τις αντίστοιχες αριθμητικές κλίμακες:  
  Αλφαβητική κλίμακα Αριθμητική κλίμακα
  Honors (H) 840-1000
  Pass (P) 750-835
  Low Pass (LP) 650-745
  Borderline Fail (BF) 610-645
  Fail (F) 0-605
     
 • Αποκτούν το ECPE οι υποψήφιοι που λαμβάνουν μέσο όρο βαθμολογίας σε όλες τις ενότητες ίσο ή ανώτερο του 650.
 • Αποκτούν το ECPE με τη διάκριση «with Honors» οι υποψήφιοι που λαμβάνουν βαθμολογία σε όλες τις ενότητες ίση ή ανώτερη του 840.
 • Δεν αποκτούν το ECPE οι υποψήφιοι που λαμβάνουν μέσο όρο βαθμολογίας σε όλες τις ενότητες κατώτερο του 650.
 • Δεν αποκτούν το ECPE οι υποψήφιοι που δεν συμμετείχαν σε μία ή περισσότερες ενότητες της εξέτασης. Η πιθανή επιτυχής επίδοσή τους σε όσες ενότητες συμμετείχαν δεν επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα.
 • Το Πανεπιστήμιο του Michigan επιτρέπει στους υποψηφίους με ειδικές ικανότητες να ζητήσουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις υπό ειδικές συνθήκες ή με τροποποιήσεις.

Μάθετε επίσης

 

Τελευταία Ενημέρωση: 2020/09/03 - 10:16:26

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα