Δομή και περιεχόμενο του ETECT

Το ETECT – Επίπεδο 5 αποτελείται από δύο ενότητες διάρκειας 2 ωρών έκαστη. Η μία ενότητα αφορά σε Μεθοδολογία (Methodology) και η άλλη σε Γλωσσική Συνειδητότητα (Language Awareness).
Το ETECT – Επίπεδο 7 αποτελείται από τρεις ενότητες: δύο ενότητες διάρκειας 2 ωρών έκαστη, Μεθοδολογία (Methodology) και Γλωσσική Συνειδητότητα (Language Awareness), και μία ενότητα διάρκειας 1,5 ώρας για τη συγγραφή δοκιμίων (Essays).

Επίπεδο 5

Ενότητα 1: Μεθοδολογία (Methodology) [2 ώρες]

Αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου-σύντομων απαντήσεων και χωρίζεται σε 5 μέρη:

 • Μέρος 1: Αποτελεσματική διαχείριση τάξης
 • Μέρος 2: Διόρθωση προφορικών λαθών
 • Μέρος 3: Σχεδιασμός μαθήματος
 • Μέρος 4: Αξιολόγηση παραγωγής γραπτού λόγου
 • Μέρος 5: Μέθοδοι και τεχνικές Διδασκαλίας της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (TESOL)

Στις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, οι υποψήφιοι καλούνται να εφαρμόσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους σε συγκεκριμένες καταστάσεις κατά τη γλωσσική διδασκαλία. Τα σενάρια για αυτές τις καταστάσεις περιλαμβάνουν παράγοντες όπως η ηλικία και το επίπεδο των σπουδαστών και τις δεξιότητες στις οποίες δίνεται. Οι υποψήφιοι επίσης καλούνται να δικαιολογήσουν τις ενέργειες που επιλέγουν. 

Η ενότητα εξετάζει τις δυνατότητες των υποψηφίων σε τομείς όπως η διαχείριση τάξης, παρουσίαση και πρακτική, σχεδιασμός μαθήματος, γνώση των χαρακτηριστικών και των αναγκών των σπουδαστών, αξιολόγηση της εκμάθησης και διδασκαλία κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, προφορά, γραμματική και λεξιλόγιο.

Ενότητα 2: Γλωσσική Συνειδητότητα (Language Awareness) [2 ώρες]

Αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανοιχτού τύπου-σύντομων απαντήσεων και χωρίζεται σε 6 μέρη:

 • Mέρος 1: Μορφή, λειτουργία και χρήση ρηματικών χρόνων
 • Μέρος 2: Αναγνώριση λαθών
 • Μέρος 3: Γλωσσικές λειτουργίες και γλωσσικό ύφος
 • Μέρος 4: Σημασιολογικές διαφορές ανάμεσα σε ζεύγη προτάσεων
 • Μέρος 5: Ορολογία Γραμματικής
 • Μέρος 6: Κατανόηση γραπτού λόγου

ETECT Level 5 Syllabus v.2.0
ETECT Level  5 Sample Test

Suggested Readings for ETECT Preparation

Επίπεδο 7

Ενότητα 1: Μεθοδολογία (Methodology) [2 ώρες]

Αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου-σύντομων απαντήσεων και χωρίζεται σε 5 μέρη:

 • Μέρος 1: Αποτελεσματική διαχείριση τάξης
 • Μέρος 2: Διόρθωση προφορικών λαθών
 • Μέρος 3: Σχεδιασμός μαθήματος
 • Μέρος 4: Αξιολόγηση παραγωγής γραπτού λόγου
 • Μέρος 5: Μέθοδοι και τεχνικές Διδασκαλίας της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (TESOL)

Στις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις οι υποψήφιοι καλούνται να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους σε συγκεκριμένες καταστάσεις που αφορούν την διδασκαλία στην τάξη. Τα σενάρια για αυτές τις καταστάσεις περιλαμβάνουν παράγοντες όπως η ηλικία και το επίπεδο των σπουδαστών, και τις δεξιότητες στις οποίες δίνεται έμφαση στην συγκεκριμένη κατάσταση. Οι υποψήφιοι επίσης καλούνται να δικαιολογήσουν τις ενέργειες που επιλέγουν. 

Η ενότητα της Μεθοδολογίας εξετάζει τις δυνατότητες των υποψηφίων σε τομείς όπως η διαχείριση της τάξης, παρουσίαση και πρακτική, σχεδιασμός μαθήματος, γνώση των χαρακτηριστικών και των αναγκών των σπουδαστών, αξιολόγηση της εκμάθησης, και διδασκαλία κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου, κατανόησης προφορικού λόγου, προφορικής επικοινωνίας, προφοράς, γραμματικής και λεξιλογίου.

Ενότητα 2: Γλωσσική Συνειδητότητα (Language Awareness) [2 ώρες]

Αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανοιχτού τύπου-σύντομων απαντήσεων και χωρίζεται σε 6 μέρη:

 • Μέρος 1: Μορφή, λειτουργία και χρήση ρηματικών χρόνων
 • Μέρος 2: Αναγνώριση λαθών
 • Μέρος 3: Γλωσσικές λειτουργίες και γλωσσικό ύφος
 • Μέρος 4: Σημασιολογικές διαφορές ανάμεσα σε ζεύγη προτάσεων
 • Μέρος 5: Ορολογία Γραμματικής
 • Μέρος 6: Κατανόηση γραπτού λόγου
Ενότητα 3: Δοκίμια (Essays) [1 ώρα και 30 λεπτά]

Οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν τρία δοκίμια: ένα που αφορά σε Γλωσσική Συνειδητότητα (Language Awareness) και Γλωσσική Κατάκτηση (Language Acquisition), και δυο που αφορούν σε Διδακτικές Δεξιότητες (Teaching Skills) και Γραμματική (Grammar).

Μέρος 1: Γλωσσική Συνειδητότητα (Language Awareness) και Γλωσσική Κατάκτηση (Language Acquisition)

Οι υποψήφιοι επιλέγουν ένα από δύο θέματα και αναπτύσσουν ένα δοκίμιο 200- 250 λέξεων στο θέμα της επιλογής τους.

Το πρώτο από τα δυο ερωτήματα σε αυτήν την ενότητα αφορά σε γλωσσολογικά θέματα όπως μορφολογία, φωνητική, φωνολογία, σύνταξη, σημασιολογία, γλωσσική ποικιλότητα και πραγματολογία. Το δεύτερο ερώτημα σχετίζεται με την κατάκτηση πρώτης ή δεύτερης γλώσσας.

Ενότητα 2: Διδακτικές (Teaching Skills) Δεξιότητες και Γραμματική (Grammar)

Οι υποψήφιοι επιλέγουν δύο από τέσσερα θέματα. και αναπτύσσουν δύο δοκίμια 200-250 λέξεων στο θέμα της επιλογής τους έκαστο.

Τα θέματα σχετίζονται με την διδασκαλία κατανόησης προφορικού λόγου, παραγωγής προφορικού λόγου, κατανόησης γραπτού λόγου, παραγωγής γραπτού λόγου, λεξιλογίου, προφοράς και γραμματικής.

ETECT Level 7 Syllabus v.1.0
ETECT Level 7 Sample Test

Suggested Readings for ETECT Preparation

Δείτε επίσης
Τελευταία Ενημέρωση: 2017/05/11 - 12:53:48

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα