Κατάταξη εξετάσεων και επίπεδα ΑΣΕΠ

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται τα γνωστικά επίπεδα και οι εξετάσεις Αγγλικής που διεξάγονται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση και αναγνωρίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ):

Επίπεδο CEFR - ΑΣΕΠ  Εξέταση Φορέας
Επίπεδο Γ2 - Άριστη γνώση

ΕCPE

Examination for the Certificate of Proficiency in English

The University of Michigan

PROFICIENCY (CPE)

Certificate of Proficiency in English or Certificate of Proficiency in English overall score 200-230

Cambridge Assessment English

ADVANCED (CAE)

Certificate in Advanced English overall score 200-210

BUSINESS HIGHER (BEC HIGHER)

Business English Certificate - Higher overall score 200-210

 
Επίπεδο Γ1 - Πολύ καλή γνώση

ALCE

Advanced Level Certificate in English

Hellenic American University
 

MET 3-Skills (190-240)

Michigan English Test

The University of Michigan

MET 2-Skills (64-80)

Michigan English Test

MET 4-Skills (64-80)

Michigan English Test

 

TOEIC® (785-900)

Test of English for International Communication

Educational Testing Service©

PROFICIENCY (CPE)

Certificate of Proficiency in English overall score 180-199

Cambridge Assessment English

ADVANCED (CAE)

Certificate in Advanced English overall score 180-199

FIRST (FCE) FOR SCHOOLS

First Certificate in English overall score 180-190

BUSINESS HIGHER (BEC HIGHER)

Business English Certificate- Higher or Business English Certificate - Higher overall score 180-199

BUSINESS VANTAGE (BEC VANTAGE)

Business English- Vantage overall score 180-190

 
Επίπεδο B2 - Καλή γνώση

ECCE

Examination for the Certificate of Competency in English

The University of Michigan
 

MET 3-Skills (157-189)

Michigan English Test

The University of Michigan

MET 2-Skills (53-63)

Michigan English Test

MET 4-Skills (53-63)

Michigan English Test

 

ABLE B2

Assessment Board for Language Examinations: Level B2

Hellenic American University

TOEIC® (505-780)

Test of English for International Communication

Educational Testing Service©

ADVANCED (CAE)

Certificate in Advanced English overall score 160-179

Cambridge Assessment English

FIRST (FCE) FOR SCHOOLS

First Certificate in English or First Certificate in English overall score 160-179

PRELIMINARY (PET) FOR SCHOOLS

Preliminary English Test overall score 160-170

BUSINESS VANTAGE (BEC VANTAGE)

Business English Certificate – Vantage or Business English Certificate – Vantage overall score 160-179

BUSINESS PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY)

Business English Certificate – Preliminary overall score 160-170

 
Επίπεδο B1 - Mέτρια γνώση

ΒCCE

Basic Communication Certificate in English

Hellenic American University
 

MET 3-Skills (120-156)

Michigan English Test

The University of Michigan

MET 2-Skills (40-52)

Michigan English Test

MET 4-Skills (40-52)

Michigan English Test

 

TOEIC® (405-500)

Test of English for International Communication

Educational Testing Service©

FIRST (FCE) FOR SCHOOLS

First Certificate in English overall score 140-159

Cambridge Assessment English

PRELIMINARY (PET) FOR SCHOOLS

Preliminary English Test overall score 140-159

KEY (KET) FOR SCHOOLS

Key English Test overall score 140-150

BUSINESS VANTAGE (BEC VANTAGE)

Business English Certificate – Vantage overall score 140-159

BUSINESS PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY)

Business English Certificate – Preliminary or Business English Certificate – Preliminary overall score 140-159

Ο ανωτέρω πίνακας παρουσιάζει αποκλειστικά την αντιστοίχιση γνωστικών επιπέδων και των εξετάσεων Αγγλικής που διεξάγονται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση σύμφωνα με το ΑΣΕΠ (επίπεδα CEFR Β1-Γ2). Όσες εξετάσεις διεξάγονται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση και δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα έχουν αντιστοιχισθεί με τα γνωστικά επίπεδα του CEFR από τους επιμέρους εξεταστικούς φορείς τους, στους ιστότοπους των οποίων παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες.

Τελευταία Ενημέρωση: 2020/01/08 - 11:08:50

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα